دانلود رایگان درایورهایACER Aspire E1-570

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ACER Aspire E1-570 در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Launch Manager درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.30   انتشار : 8.­00.­8105

  اندازه : 13.93 Mb   (ZIP)

  141 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.22   انتشار : 9.­3.­0.­1021

  اندازه : 2.87 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Intel VGA درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.12   انتشار : 10.­18.­10.­3304

  اندازه : 154.35 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Atheros Bluetooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.12   انتشار : 8.­0.­1.­305

  اندازه : 208.23 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.22   انتشار : 6.­31.­139.­2

  اندازه : 22.94 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Atheros Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.03.19   انتشار : 10.­0.­0.­276

  اندازه : 251.88 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Broadcom LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.22   انتشار : 15.­6.­0.­8

  اندازه : 11.4 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ELANTECH Touchpad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.12   انتشار : 11.­6.­27.­201

  اندازه : 123.19 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ELANTECH Touchpad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.22   انتشار : 11.­6.­23.­203

  اندازه : 113.79 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Intel VGA درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.22   انتشار : 9.­17.­10.­2963

  اندازه : 122.09 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Device Fast-Lane Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.22   انتشار : 1.­00.­3013

  اندازه : 3.51 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Broadcom Card Reader درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.22   انتشار : 1.­0.­0.­252

  اندازه : 11.99 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • ACER Aspire E1-570 BIOS

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.11   انتشار : 2.­06

  اندازه : 4.08 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.03.26   انتشار : 6.­30.­223.­170

  اندازه : 183.92 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.18   انتشار : 17.­0.­6.­13

  اندازه : 121.72 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Atheros Bluetooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.22   انتشار : 8.­0.­0000.­0228

  اندازه : 223.21 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Intel ME (Management Engine) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.22   انتشار : 8.­1.­10.­1275

  اندازه : 51.42 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Updater درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.30   انتشار : 2.­00.­8100

  اندازه : 2.52 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.22   انتشار : 16.­3.­12.­42

  اندازه : 108.13 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.22   انتشار : 12.­0.­0.­6900

  اندازه : 169.26 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.03.26   انتشار : 12.­0.­0.­7850

  اندازه : 183.92 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.22   انتشار : 6.­0.­1.­6927

  اندازه : 211.79 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Atheros Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.03.26   انتشار : 10.­0.­0.­263

  اندازه : 43.1 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Broadcom LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.23   انتشار : 15.­6.­0.­10

  اندازه : 11.44 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Broadcom Card Reader درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.12   انتشار : 16.­0.­2.­8

  اندازه : 15.89 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • NVIDIA VGA درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.22   انتشار : 9.­18.­13.­1159

  اندازه : 229.33 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • ePower Management Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.22   انتشار : 7.­00.­3013

  اندازه : 21.44 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • Identity Card درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.30   انتشار : 2.­00.­8101

  اندازه : 1.59 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • Intel SATA AHCI درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.22   انتشار : 11.­5.­4.­1001

  اندازه : 11.81 Mb   (ZIP)

  25 جستجوها
 • Intel ME (Management Engine) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.12   انتشار : 9.­5.­14.­1724

  اندازه : 55.95 Mb   (ZIP)

  23 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.23   انتشار : 6.­0.­1.­7027

  اندازه : 396.86 Mb   (ZIP)

  20 جستجوها

فایل های پرطرفدار ACER لپ تاپ ها