دانلود رایگان درایورهایASUS F80Q

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS F80Q در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • ASUS F80Q BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.08.26   انتشار : 206

  اندازه : 583 Kb   (ZIP)

  4453 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  553 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.03.04   انتشار : 1.­02.­20

  اندازه : 15.84 Mb   (ZIP)

  516 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  501 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.19   انتشار : 5.­10.­0.­5653

  اندازه : 16.93 Mb   (RAR)

  488 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 1.­02.­21

  اندازه : 14.8 Mb   (ZIP)

  482 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 3.­0.­1_­V1.­90.­0

  اندازه : 38.78 Mb   (ZIP)

  471 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 3.­0.­0038

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  423 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  421 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  420 جستجوها
 • ASUS F80Q BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.04.28   انتشار : 219

  اندازه : 615 Kb   (ZIP)

  411 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  397 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  377 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  340 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 9.­0.­0.­1009

  اندازه : 2.18 Mb   (ZIP)

  332 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 3.­0.­202

  اندازه : 39.09 Mb   (ZIP)

  331 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 1.­0.­0005

  اندازه : 6.45 Mb   (ZIP)

  317 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.08   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 24.57 Mb   (ZIP)

  306 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.02   انتشار : 3.­0.­10

  اندازه : 21.25 Mb   (ZIP)

  305 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 6.­64.­1.­8

  اندازه : 8.28 Mb   (ZIP)

  302 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.10   انتشار : 7.­0.­0001

  اندازه : 6.85 Mb   (ZIP)

  299 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.12   انتشار : 7.­15.­10.­1527

  اندازه : 19.12 Mb   (ZIP)

  295 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­1.­88

  اندازه : 714 Kb   (ZIP)

  294 جستجوها
 • D-Max_­GD-8Axx Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 6.­11.­200.­005

  اندازه : 4.87 Mb   (ZIP)

  293 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  289 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 3.­0.­0037

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  287 جستجوها
 • Chicony_­CNF7129 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.29   انتشار : 61.­005.­200.­190

  اندازه : 1.51 Mb   (ZIP)

  284 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.02.29   انتشار : 5.­686.­0103.­2008

  اندازه : 4.52 Mb   (ZIP)

  283 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  281 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 6.­206.­0502.­2008

  اندازه : 4.73 Mb   (ZIP)

  281 جستجوها
 • P4GHybrid utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.05   انتشار : 1.­1.­10

  اندازه : 10.49 Mb   (ZIP)

  278 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.29   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.99 Mb   (ZIP)

  278 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.28   انتشار : 1.­00.­0040

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  276 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.18   انتشار : 6.­14.­10.­4964

  اندازه : 20.02 Mb   (ZIP)

  275 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.18   انتشار : 1.­9.­2.­111

  اندازه : 41.58 Mb   (ZIP)

  273 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.19   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  272 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.04   انتشار : 1.­9.­2.­111

  اندازه : 62.8 Mb   (ZIP)

  272 جستجوها
 • BT-253 Bluetooth and Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.04   انتشار : 5.­1.­0.­5500

  اندازه : 98.5 Mb   (ZIP)

  271 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 1.­17

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  271 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 1.­0.­0017

  اندازه : 2.96 Mb   (ZIP)

  268 جستجوها
 • AW-NE771 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 7.­6.­0.­96

  اندازه : 29.8 Mb   (ZIP)

  268 جستجوها
 • AW-GE780_­NE770 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.04   انتشار : 7.­4.­2.­57

  اندازه : 14.34 Mb   (ZIP)

  260 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.31   انتشار : 12.­0.­0.­82

  اندازه : 31.93 Mb   (ZIP)

  257 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.19   انتشار : 7.­6.­0.­200

  اندازه : 28.59 Mb   (ZIP)

  257 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  255 جستجوها
 • Suyin_­CN1316 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.01   انتشار : 6.­5801.­22.­005

  اندازه : 3.39 Mb   (ZIP)

  252 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.01.30   انتشار : 1.­00.­0031

  اندازه : 5.53 Mb   (ZIP)

  250 جستجوها
 • RICOH card reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : 1.­01.­0000.­00

  اندازه : 2.14 Mb   (ZIP)

  249 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.22   انتشار : 0.­7.­7.­0

  اندازه : 163.13 Mb   (ZIP)

  249 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.17   انتشار : 1.­0.­0.­17

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  247 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.03   انتشار : 2.­0.­21

  اندازه : 7.54 Mb   (ZIP)

  245 جستجوها
 • ALCOR Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.04   انتشار : 1.­00.­00.­00

  اندازه : 2.15 Mb   (ZIP)

  242 جستجوها
 • AW-GE780_­NE770 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.04   انتشار : 7.­4.­2.­105

  اندازه : 14.11 Mb   (ZIP)

  239 جستجوها
 • ATK0100 ACPI درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 128 Kb   (ZIP)

  236 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.28   انتشار : 9.­0.­2.­0

  اندازه : 5.82 Mb   (ZIP)

  236 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.10   انتشار : 6.­0.­1.­5667

  اندازه : 22.18 Mb   (ZIP)

  229 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.19   انتشار : 12.­0.­0.­82

  اندازه : 35.83 Mb   (ZIP)

  228 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.10   انتشار : 0.­8.­8.­7

  اندازه : 165.11 Mb   (ZIP)

  227 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 315 Kb   (ZIP)

  223 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 5.­2.­0.­500

  اندازه : 65.31 Mb   (ZIP)

  223 جستجوها
 • Microsoft KB888111 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  220 جستجوها
 • Intel Turbo Memory Technology درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.24   انتشار : 1.­6.­1.­1004

  اندازه : 25.89 Mb   (ZIP)

  218 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.31   انتشار : 2.­0.­0008

  اندازه : 9.92 Mb   (ZIP)

  216 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 2.­0.­0000

  اندازه : 325 Kb   (ZIP)

  212 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.24   انتشار : 8.­1.­0.­1001

  اندازه : 279 Kb   (ZIP)

  211 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  211 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.07.11   انتشار : 61.­005.­200.­130

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  201 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 10.­1.­8.­0

  اندازه : 11.51 Mb   (ZIP)

  199 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.31   انتشار : 1.­00.­0010

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  192 جستجوها
 • Wallpaper درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  192 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها