دانلود رایگان درایورهایASUS K42JE

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS K42JE در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • ASUS K42JE BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 2.­30.­3

  اندازه : 354 Kb   (ZIP)

  5031 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  1951 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  805 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­10

  اندازه : 1.16 Mb   (ZIP)

  730 جستجوها
 • Azureware NE785 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.22   انتشار : 7.­7.­0.­233

  اندازه : 16.49 Mb   (ZIP)

  712 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  650 جستجوها
 • Chicony_­CNF7129 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 61.­5.­200.­270

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  634 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.21   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 2.31 Mb   (ZIP)

  631 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  603 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 1.77 Mb   (ZIP)

  601 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 5.­8.­53120.­202

  اندازه : 3.45 Mb   (ZIP)

  598 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  597 جستجوها
 • Chicony_­CNF_­7129_­CR Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.05   انتشار : 061.­005.­200.­270

  اندازه : 2.92 Mb   (ZIP)

  410 جستجوها
 • Azurewave GE781 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  385 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 7.­31.­219.­1

  اندازه : 899 Kb   (ZIP)

  379 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 6.84 Mb   (ZIP)

  352 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 61.­5.­200.­310

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  349 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  349 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 5.­10.­0.­6410

  اندازه : 51.4 Mb   (ZIP)

  349 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.30   انتشار : 1.­1.­38

  اندازه : 10.31 Mb   (ZIP)

  338 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.19   انتشار : 1.­0.­0004

  اندازه : 9.26 Mb   (ZIP)

  329 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 5.­20.­1005.­3

  اندازه : 10.7 Mb   (ZIP)

  323 جستجوها
 • ASUS K42JE BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.08.16   انتشار : 501

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  322 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.15   انتشار : 8.­692.­1.­0

  اندازه : 238.76 Mb   (ZIP)

  318 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 7.­0.­5.­12

  اندازه : 6.88 Mb   (ZIP)

  318 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 5.­20.­1005.­3

  اندازه : 10.04 Mb   (ZIP)

  317 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 1.­0.­0021

  اندازه : 2.59 Mb   (ZIP)

  314 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 1.­0.­0005

  اندازه : 8.92 Mb   (ZIP)

  311 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 925 Kb   (ZIP)

  311 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  310 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.17   انتشار : 6.­5853.­22.­014

  اندازه : 3.26 Mb   (ZIP)

  310 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 3.­0.­17

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  309 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 9.­5.­6.­1001

  اندازه : 442 Kb   (ZIP)

  307 جستجوها
 • ASUS K42JE BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.10.14   انتشار : 300

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  304 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 13.­2.­0.­30

  اندازه : 41.68 Mb   (ZIP)

  300 جستجوها
 • ASUS K42JE BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.11.12   انتشار : 303

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  296 جستجوها
 • ASUS K42JE BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.11.05   انتشار : 301

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  289 جستجوها
 • JMicron Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.04   انتشار : 1.­0.­33.­2

  اندازه : 899 Kb   (ZIP)

  288 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.11.15   انتشار : 8.­84

  اندازه : 157.64 Mb   (ZIP)

  283 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.02   انتشار : 5.­5.­0.­7900

  اندازه : 102.48 Mb   (ZIP)

  283 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 6.­0.­14.­11

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  283 جستجوها
 • ASUS K42JE BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.08.16   انتشار : 502

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  282 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 7.­31.­219.­1

  اندازه : 878 Kb   (ZIP)

  280 جستجوها
 • JMicron Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.03   انتشار : 1.­0.­33.­2

  اندازه : 899 Kb   (ZIP)

  278 جستجوها
 • Azurewave USB2.­0 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.03   انتشار : 5.­8.­53120.­202

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  277 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 6.­0.­1.­6413

  اندازه : 105.87 Mb   (ZIP)

  276 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.28   انتشار : 8.­84

  اندازه : 157.64 Mb   (ZIP)

  274 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.20   انتشار : 061.­005.­200.­310

  اندازه : 1.49 Mb   (ZIP)

  272 جستجوها
 • ASUS K42JE BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.07.30   انتشار : 208

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  268 جستجوها
 • Intel(R)_­Management_­Engine_­Interface درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 6.­0.­0.­1179

  اندازه : 6.01 Mb   (ZIP)

  268 جستجوها
 • Intel 6200 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 36.09 Mb   (ZIP)

  264 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.20   انتشار : 061.­005.­200.­310

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  262 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.17   انتشار : 6.­5853.­22.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  260 جستجوها
 • ASUS K42JE BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.09.02   انتشار : 210

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  259 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.09.15   انتشار : 8.­692.­1.­0

  اندازه : 238.76 Mb   (ZIP)

  257 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 627 Kb   (ZIP)

  257 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.10.12   انتشار : 9.­1.­1.­1020

  اندازه : 2.34 Mb   (ZIP)

  256 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 9.­5.­6.­1001

  اندازه : 379 Kb   (ZIP)

  256 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.01   انتشار : 2.­0.­0026

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  254 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 13.­2.­0.­30

  اندازه : 47.73 Mb   (ZIP)

  254 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  254 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 7.­0.­5.­12

  اندازه : 5.85 Mb   (ZIP)

  253 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  253 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 600 Kb   (ZIP)

  250 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.16   انتشار : 11.­30.­2010.­109

  اندازه : 13.12 Mb   (ZIP)

  244 جستجوها
 • ASUS K42JE BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 500

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  243 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 11.­28.­2009.­1202

  اندازه : 13.09 Mb   (ZIP)

  243 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.03.16   انتشار : 11.­30.­2010.­109

  اندازه : 13.1 Mb   (ZIP)

  242 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.08.18   انتشار : 6.­5853.­22.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  242 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  241 جستجوها
 • IntelR Turbo Boost Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 1.­0.­1.­1002

  اندازه : 2.85 Mb   (ZIP)

  240 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 962 Kb   (ZIP)

  240 جستجوها
 • ASUS K42JE BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.12.07   انتشار : 401

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  233 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.20   انتشار : 5.­10.­0.­6088

  اندازه : 32.27 Mb   (ZIP)

  231 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 5.­8.­53120.­202

  اندازه : 3.43 Mb   (ZIP)

  230 جستجوها
 • Chicony_­CNF_­7129_­CR Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.05   انتشار : 061.­005.­200.­270

  اندازه : 2.9 Mb   (ZIP)

  228 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  227 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.03   انتشار : 5.­0.­11.­10

  اندازه : 956 Kb   (ZIP)

  222 جستجوها
 • Adobe Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 9.­0.­1

  اندازه : 63.78 Mb   (ZIP)

  222 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 1.­00.­0020

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  219 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.01   انتشار : 7.­0.­5.­5

  اندازه : 6.5 Mb   (ZIP)

  218 جستجوها
 • Intel 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 36.09 Mb   (ZIP)

  215 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  214 جستجوها
 • SRS Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.30   انتشار : 6.­0.­1.­6136

  اندازه : 101.02 Mb   (ZIP)

  202 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.29   انتشار : 1.­0.­115.­11

  اندازه : 14.47 Mb   (ZIP)

  200 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.21   انتشار : 1.­0.­7

  اندازه : 1.8 Mb   (ZIP)

  195 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.22   انتشار : 6.­0.­27.­6

  اندازه : 1.08 Mb   (ZIP)

  194 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها