دانلود رایگان درایورهایASUS U1F

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS U1F در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.19   انتشار : 9.­1.­5.­0

  اندازه : 11.05 Mb   (ZIP)

  151 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.02.28   انتشار : 6.­12.­05

  اندازه : 2.65 Mb   (ZIP)

  145 جستجوها
 • RICOH card reader درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.19   انتشار : 1.­00.­01

  اندازه : 454 Kb   (ZIP)

  139 جستجوها
 • TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.19   انتشار : 3.­0.­0RC3

  اندازه : 38.34 Mb   (ZIP)

  128 جستجوها
 • ATKOSD2 UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.02.09   انتشار : 6.­64.­1.­4

  اندازه : 8.25 Mb   (ZIP)

  127 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.03.09   انتشار : 1.­0.­0012

  اندازه : 4.09 Mb   (ZIP)

  117 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.12   انتشار : 1.­02.­11

  اندازه : 12.9 Mb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.06.21   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 4.62 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • Live Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.09   انتشار : 2.­3

  اندازه : 1.22 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.22   انتشار : 6.­100.­1106.­2006

  اندازه : 3.76 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.10.27   انتشار : 10.­5.­1.­68

  اندازه : 50.93 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.09   انتشار : 2.­0.­9

  اندازه : 7.45 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • Audio Diver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.02.15   انتشار : 6.­0.­1.­5331

  اندازه : 13.17 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.03.24   انتشار : kb888111

  اندازه : 50.07 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.09   انتشار : 1.­0.­0.­10

  اندازه : 1.08 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.03.24   انتشار : KB896256

  اندازه : 51.45 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.02.12   انتشار : 5.­10.­02

  اندازه : 25.92 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • TPM درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.03.02   انتشار : 2.­5.­0RC2_­V1.­80.­2.­0

  اندازه : 24.87 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.22   انتشار : 3.­0.­0026

  اندازه : 2.19 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • ATKDrv UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.22   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 62 Kb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.07.20   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.03.02   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 1.42 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • ATK0100 UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.11.14   انتشار : 1043.­2.­15.­65

  اندازه : 803 Kb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • ASUS U1F BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2007.05.16   انتشار : 205

  اندازه : 449 Kb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • WinFlash درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.02.20   انتشار : 2.­18

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.10.24   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.03.02   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 3.97 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • POWER درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.24   انتشار : 1.­0.­0.­12

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.03.02   انتشار : 6.­14.­10.­4543

  اندازه : 5 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.03.14   انتشار : 1.­0.­1.­4

  اندازه : 247 Kb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.10   انتشار : 4.­00.­38

  اندازه : 26.6 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.17   انتشار : 2.­0.­15

  اندازه : 7.46 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Fingerprint درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.03.14   انتشار : 2.­1.­0.­844.­12_­V7.­7.­0.­26

  اندازه : 13.14 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.03.07   انتشار : 2.­0.­8

  اندازه : 3.63 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.06.23   انتشار : 7.­14.­10.­1187

  اندازه : 7.62 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.03.02   انتشار : 8.­3.­5.­0

  اندازه : 5.34 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • INTEL Inf Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.01.18   انتشار : 8.­1.­1.­1010

  اندازه : 1.29 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.14   انتشار : 1.­00.­0010

  اندازه : 6.74 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Power4 Gear Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.09   انتشار : 1.­17

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Live Update Utilityr درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.17   انتشار : 2.­5.­1

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.03.02   انتشار : 5.­10.­0.­5294

  اندازه : 21.53 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.19   انتشار : 6.­12.­04

  اندازه : 5.1 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.03.09   انتشار : 1.­00.­0007

  اندازه : 2.65 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.03.02   انتشار : 6.­11.­08

  اندازه : 2.15 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.07.02   انتشار : 1.­0.­0.­14

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.03.02   انتشار : 5.­641.­209.­2006

  اندازه : 4.74 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.02.15   انتشار : 2.­4.­9

  اندازه : 1.15 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ASUS U1F BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2007.03.16   انتشار : 204

  اندازه : 449 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Wireless Console درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.02.20   انتشار : 2.­0.­2

  اندازه : 2.08 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • RICOH card reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.09   انتشار : 1.­01.­09

  اندازه : 1.85 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • AFLASH2 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.03.13   انتشار : 2.­13

  اندازه : 15 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.14   انتشار : 1.­00.­0012

  اندازه : 4.62 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Fingerprint درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.03.02   انتشار : 2.­0.­0.­802.­31_­V7.­6.­1.­13

  اندازه : 12.3 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Virtual_­Drive درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.03.02   انتشار : 9.­03

  اندازه : 40.76 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.03.14   انتشار : 2.­0.­14

  اندازه : 7.45 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Power4Gear eXtreme درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.25   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 6.7 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.25   انتشار : 6.­103.­126.­2007

  اندازه : 3.78 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • WinFlash درایور

  برای : DOS, Windows XP, Windows Vista, Other

  منتشر شده ها : 2007.04.23   انتشار : 2.­20

  اندازه : 1.23 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Wireless Lan درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.02.02   انتشار : 10.­6.­0.­46

  اندازه : 3.53 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Audio Diver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.04.24   انتشار : 6.­0.­1.­5374

  اندازه : 14.72 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • INTEL Inf Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.03.02   انتشار : 8.­0.­1.­1002

  اندازه : 1.7 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.01.17   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 2.86 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.07.20   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.24   انتشار : 1.­02.­15

  اندازه : 16.3 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها