دانلود رایگان درایورهایASUS W7Sg

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS W7Sg در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 5.­670.­0530.­2007

  اندازه : 4.39 Mb   (ZIP)

  134 جستجوها
 • D-Max_­GD-5A35 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.07   انتشار : 6.­21.­20.­004

  اندازه : 3.34 Mb   (ZIP)

  122 جستجوها
 • Battery Power HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.21   انتشار : 7.­15.­11.­6749

  اندازه : 57.47 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 3.­0.­0035

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • Chicony_­CNF6131 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.21   انتشار : 61.­005.­028.­260

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Chicony_­CNF6131 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 61.­005.­028.­260

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 1.­03.­0000

  اندازه : 9.5 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.24   انتشار : 8.­2.­0.­1014

  اندازه : 1.88 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • ATKOSD2 UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 6.­64.­1.­4

  اندازه : 8.24 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.10.15   انتشار : 6.­0.­1.­5477

  اندازه : 17.47 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • ASUS W7Sg BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.06.25   انتشار : 308

  اندازه : 581 Kb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 2.­0.­8

  اندازه : 3.63 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 1.­0.­0014

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • ASUS W7Sg BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.08.26   انتشار : 307

  اندازه : 581 Kb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Power4 Gear Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1013 Kb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • ATK Generic Function UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Sinosun TPM درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 3.­0.­31.­1116_­V2.­1.­0.­

  اندازه : 21.99 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 9.37 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 2.­0.­15

  اندازه : 7.46 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • 3GNetworking utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.29   انتشار : 1.­0.­0001

  اندازه : 1.79 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Adobe Reader Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 8.­0

  اندازه : 35.32 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • TPM درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 3.­0.­1_­V1.­90.­0

  اندازه : 38.78 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • 3945ABG_­4965AGN WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.21   انتشار : 11.­5.­0.­32

  اندازه : 36 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 6.­12.­24

  اندازه : 2.93 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 1.­0.­0.­14

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ASUS W7Sg BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.06.25   انتشار : 309

  اندازه : 581 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.07   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Sinosun-SecureTool TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.10.09   انتشار : 3.­8.­1.­12

  اندازه : 16.59 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • RICOH card reader درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 3.­51.­01

  اندازه : 2.57 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 2.­5.­3

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.31 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.12   انتشار : 11.­1.­1.­2

  اندازه : 33.25 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.12   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 3.­0.­1

  اندازه : 38.95 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • WinFlash BIOS

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.12   انتشار : 2.­22

  اندازه : 1.24 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Microsoft Dual Core CPU Hotfix Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 3.­0.­0029

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : KB888111

  اندازه : 50.07 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Microsoft USB exclamation mark hotfix Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • D-MAX_­GD-5A35 Camera Drive(Beta) درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 6.­21.­20.­004

  اندازه : 3.34 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Ricoh_­R5C833 card reader درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 3.­52.­02

  اندازه : 2.68 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • ATK Generic Function UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 5.­10.­14.­6

  اندازه : 27.52 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1.­00.­0012

  اندازه : 4.61 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 1.­00.­0002

  اندازه : 713 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • ASUS W7Sg BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.04.21   انتشار : 305

  اندازه : 582 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.21   انتشار : 1.­00.­0003

  اندازه : 8.91 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.20   انتشار : 1.­0.­0.­14

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 6.­12.­05

  اندازه : 2.6 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 1.­02.­16

  اندازه : 16.5 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Audio Diver درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 5.­10.­0.­5449

  اندازه : 21.83 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 8.­2.­0.­1014

  اندازه : 1.88 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • ATKDrv UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 62 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • ASUS W7Sg BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.01.21   انتشار : 304

  اندازه : 581 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • ATKOSD2 UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 6.­64.­1.­5

  اندازه : 8.24 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • WALLPAPER(Beta) درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 1.­0

  اندازه : 2.56 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : KB888111

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 1.­0.­0014

  اندازه : 2.89 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • ASUS W7Sg BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.06.18   انتشار : 306

  اندازه : 581 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.18   انتشار : 3.­0.­06

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Norton Internet Security درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 10.­2.­0.­30

  اندازه : 93.55 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • MDC Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 6.­12.­05

  اندازه : 2.62 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 3.01 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 1.­00.­0017

  اندازه : 4.63 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 9.­0.­2.­0

  اندازه : 5.9 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • ASUS W7Sg سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2009.05.11   انتشار : AS04

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 10.42 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • AFLASH2 Utility درایور

  برای : DOS, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 3.­01

  اندازه : 17 Kb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.06   انتشار : 1.­02.­19

  اندازه : 15.85 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • ASUS W7Sg نرمافزار

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0.­4

  اندازه : 2.12 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.15   انتشار : 10.­1.­8.­0

  اندازه : 11.51 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • ATKDrv UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 62 Kb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.24   انتشار : 6.­191.­0305.­2007

  اندازه : 3.91 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Multiple Processors HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.10.26   انتشار : 7.­8.­0.­1012

  اندازه : 273 Kb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.18   انتشار : 1.­0.­0004

  اندازه : 6.35 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها