دانلود رایگان درایورهایASUS X20E

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X20E در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • WALLPAPER درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 2.56 Mb   (ZIP)

  132 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.14   انتشار : 9.­1.­19.­0

  اندازه : 11.18 Mb   (ZIP)

  130 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : 2.­5.­1SP1_­V1.­80.­4.­0

  اندازه : 22.33 Mb   (ZIP)

  129 جستجوها
 • Azurewave_­AW-GE780 WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : 5.­0.­0.­350_­V5.­1.­1.­7

  اندازه : 9.69 Mb   (ZIP)

  126 جستجوها
 • ATK Generic Function UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.03   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  125 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.06.21   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 4.62 Mb   (ZIP)

  121 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.21   انتشار : 3.­0.­1

  اندازه : 38.78 Mb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • Hotkey Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.11.01   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.02.20   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  112 جستجوها
 • card reader درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.06.21   انتشار : 6.­0.­6000.­10081

  اندازه : 6.15 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • D-Max_­GD-6A31_­GD-6A33 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.08.08   انتشار : 6.­10.­20.­008

  اندازه : 4.6 Mb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 2.­5.­3

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.07   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • ATKDrv UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 62 Kb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Liveupdate Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.08.17   انتشار : 2.­5.­4

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.08.17   انتشار : 3.­0.­0032

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • ASUS X20E BIOS

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.14   انتشار : 2.­22

  اندازه : 1.24 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Azurewave_­AW-GE780 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.08.08   انتشار : 7.­2.­0.­199

  اندازه : 4.89 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 5.­10.­14.­6

  اندازه : 27.52 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.12.13   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 5.17 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.12.14   انتشار : 2.­1.­0.­880.­9_­V7.­7.­0.­

  اندازه : 12.32 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.05.21   انتشار : 6.­191.­0305.­2007

  اندازه : 3.91 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.07   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.18   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • ATKOSD2 UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.25   انتشار : 6.­64.­1.­4

  اندازه : 8.25 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : 1.­00.­0002

  اندازه : 713 Kb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Audio Diver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.08.08   انتشار : 6.­0.­1.­5443

  اندازه : 17.28 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.14   انتشار : 1.­03.­0000

  اندازه : 9.5 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.02.15   انتشار : 6.­12.­05

  اندازه : 2.62 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.17   انتشار : 2.­0.­15

  اندازه : 7.46 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.08.09   انتشار : 1.­00.­0005

  اندازه : 5.31 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • ATKOSD2 UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 6.­64.­1.­5

  اندازه : 8.24 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : 2.­7.­0605.­1

  اندازه : 1.37 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 1.­0.­0.­14

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 2.­0.­15

  اندازه : 7.46 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Azurewave_­AM Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.08.08   انتشار : 2.­7.­0531.­2

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 1.­02.­16

  اندازه : 16.52 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • ASUS X20E BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.01.04   انتشار : 301

  اندازه : 491 Kb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : 8.­2.­0.­1014

  اندازه : 1.88 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • ASUS X20E BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.04.16   انتشار : 303

  اندازه : 493 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : 1.­08.­011

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 9.37 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • TOUCHPAD extra درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.03.16   انتشار : 1.­08.­011

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 1.­0.­0013

  اندازه : 2.88 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Audio Diver درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : 5.­10.­0.­5421

  اندازه : 21.63 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.06.21   انتشار : 1.­02.­16

  اندازه : 16.53 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 1.­0.­0013

  اندازه : 4.06 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • 3945ABG_­4965AGN Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.08.08   انتشار : 11.­1.­0.­86

  اندازه : 31.99 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.14   انتشار : 3.­8.­1.­3

  اندازه : 27.02 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.08.09   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 2.91 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • NE-770 WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.09   انتشار : 6.­0.­2.­73_­V6.­0.­2.­38

  اندازه : 8.54 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • RTS5117 card reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : 2.­0.­9.­91

  اندازه : 1.91 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.08.08   انتشار : 8.­2.­0.­1016

  اندازه : 1.91 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : KB888111

  اندازه : 50.07 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.08.17   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 3.­0.­0028

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : 5.­670.­0530.­2007

  اندازه : 4.39 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • TOUCHPAD extra (Support numeric touchpad) درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.12.21   انتشار : 1.­08.­012

  اندازه : 968 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Power4 Gear eXtreme Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.08.17   انتشار : 1.­00.­0012

  اندازه : 6.83 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.10.24   انتشار : KB888111

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • 3945ABG_­4965AGN WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : 11.­1.­1.­2_­TIC144580

  اندازه : 33.14 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.03.07   انتشار : 2.­0.­8

  اندازه : 3.63 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • ATKDrv UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.22   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 62 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • ASUS X20E BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.02.25   انتشار : 302

  اندازه : 491 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Fingerprints and utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.08.09   انتشار : 2.­1.­0.­880.­18

  اندازه : 12.61 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.08.31   انتشار : 7.­0.­1.­1001

  اندازه : 263 Kb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Option_­GTM378 WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.12.14   انتشار : 2.­1.­0.­425_­V3.­2.­1.­3

  اندازه : 2.6 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Virtual Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.14   انتشار : 1.­00.­0002

  اندازه : 713 Kb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • D-Max_­GD-6A31_­GD-6A33 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.10.10   انتشار : 6.­10.­20.­008

  اندازه : 4.6 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.07.02   انتشار : 1.­0.­0.­14

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها