دانلود رایگان درایورهایASUS X20S

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X20S در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.03   انتشار : 1.­0.­0.­16

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  164 جستجوها
 • Audio Diver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.08.08   انتشار : 6.­0.­1.­5443

  اندازه : 17.28 Mb   (ZIP)

  152 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.10.15   انتشار : 5.­10.­15

  اندازه : 27.79 Mb   (ZIP)

  143 جستجوها
 • ASUS X20S BIOS

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.14   انتشار : 2.­22

  اندازه : 1.24 Mb   (ZIP)

  121 جستجوها
 • D-Max_­GD-6A31_­GD-6A33 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.12.04   انتشار : 6.­10.­20.­008

  اندازه : 4.6 Mb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • ATKOSD2 UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.25   انتشار : 6.­64.­1.­4

  اندازه : 8.25 Mb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.06.22   انتشار : 7.­15.­11.­0119

  اندازه : 55.2 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.22   انتشار : 6.­12.­11

  اندازه : 2.48 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • Life Frame Utility?Beta ? درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.22   انتشار : 2.­0.­20

  اندازه : 7.54 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : KB888111

  اندازه : 50.07 Mb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.03   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • INF Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.22   انتشار : 8.­1.­1.­1010

  اندازه : 1.3 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.02   انتشار : 1.­02.­18

  اندازه : 16.51 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • ASUS X20S BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.04.16   انتشار : 304

  اندازه : 491 Kb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.10   انتشار : 7.­0.­1.­1001

  اندازه : 263 Kb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.05.30   انتشار : 1043.­2.­15.­101

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.08.17   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • TOUCHPAD extra درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.10.23   انتشار : 1.­08.­012

  اندازه : 968 Kb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • ASUS X20S BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.02.25   انتشار : 303

  اندازه : 489 Kb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • NB Probe?Beta ? درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.22   انتشار : 3.­0.­0034

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.14   انتشار : 1.­03.­0000

  اندازه : 9.5 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • card reader درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.06.21   انتشار : 6.­0.­6000.­10081

  اندازه : 6.15 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • 3945ABG_­4965AGN WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.22   انتشار : 11.­5.­0.­32

  اندازه : 33.94 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.21   انتشار : 3.­0.­1

  اندازه : 38.78 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY?Beta ? درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.22   انتشار : 1.­00.­0023

  اندازه : 5.39 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Hotkey Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.11.01   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Azurewave_­AM-1C007 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.22   انتشار : 2.­7.­0828.­1

  اندازه : 1.48 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • ASUS X20S BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2007.11.23   انتشار : 300

  اندازه : 450 Kb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • ATKOSD2 UTILITY?Beta ? درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.22   انتشار : 6.­64.­1.­6

  اندازه : 8.25 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • TOUCHPAD extra (Support numeric touchpad)?Beta ? درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.22   انتشار : 1.­08.­012

  اندازه : 968 Kb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Liveupdate Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.08.17   انتشار : 2.­5.­4

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.07   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.14   انتشار : 9.­1.­19.­0

  اندازه : 11.18 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.05.21   انتشار : 6.­191.­0305.­2007

  اندازه : 3.91 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.02.20   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.02.15   انتشار : 6.­12.­05

  اندازه : 2.62 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.22   انتشار : 5.­678.­1003.­2007

  اندازه : 4.49 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Infineon TPM ?Beta ? درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.12.05   انتشار : 3.­0.­1_­V1.­90.­0

  اندازه : 38.96 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • ATK Generic Function UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.03   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 1.­0.­0.­15

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Sinosun TPM ?Beta ? درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : 3.­0.­31.­1116_­V2.­1.­0.­

  اندازه : 21.99 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • ATKDrv UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.22   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 62 Kb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • SPLENDID Utility?Beta ? درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.22   انتشار : 1.­02.­19

  اندازه : 15.83 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ASUS X20S BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2007.12.26   انتشار : 302

  اندازه : 489 Kb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Live Update Utilityr درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.22   انتشار : 2.­5.­5

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • D-Max_­GD-6A31_­GD-6A33 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.08.08   انتشار : 6.­10.­20.­008

  اندازه : 4.6 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • RICOH card reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.22   انتشار : 2.­0.­9.­91

  اندازه : 1.91 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Virtual Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.14   انتشار : 1.­00.­0002

  اندازه : 713 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.10   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.03   انتشار : 3.­0.­0033

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • MultiFrame Utility?Beta ? درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.22   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 3.01 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.03   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 3.01 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.10   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 10.42 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Virtual Camera Utility?Beta ? درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.22   انتشار : 1.­00.­0007

  اندازه : 730 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.10.17   انتشار : 2.­0.­20

  اندازه : 7.54 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.10.24   انتشار : KB888111

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • GE-780 WLAN and Application?Beta ? درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 5.­2.­0.­134_­V5.­3.­0.­45

  اندازه : 12.35 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Azurewave_­AM Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.08.08   انتشار : 2.­7.­0531.­2

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.12.06   انتشار : 2.­1.­0.­880.­18_­V7.­8.­1

  اندازه : 12.61 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ASUS X20S BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : 305

  اندازه : 491 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ATK Generic Function UTILITY?Beta ? درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.07   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.08.08   انتشار : 8.­2.­0.­1016

  اندازه : 1.91 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • IP Switch Utility?Beta ? درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.22   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.03.07   انتشار : 2.­0.­8

  اندازه : 3.63 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Option_­GTM378 WLAN and Application(3.­5G wireless card) درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.03.04   انتشار : 2.­2.­0.­496_­V3.­2.­1.­3

  اندازه : 11.77 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Sinosun-SecureTool TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.10.09   انتشار : 3.­8.­1.­12

  اندازه : 16.59 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Azurewave_­GE740_­AE750_­NE770_­GE780 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.10.23   انتشار : 7.­3.­1.­73

  اندازه : 4.97 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.06.21   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 4.62 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Data Security Manager Utility?Beta ? درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.31 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.02   انتشار : 2.­1.­0.­880.­18_­V7.­8.­1

  اندازه : 12.6 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.10   انتشار : 11.­1.­1.­2

  اندازه : 21.23 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ASUS X20S نرمافزار

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.10   انتشار : 1.­0.­0.­4

  اندازه : 2.12 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.22   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • AW-NE-770 WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.22   انتشار : 6.­0.­3.­131_­V6.­0.­3.­12

  اندازه : 13.01 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • TOUCHPAD ?Beta ? درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : 8.­3.­5.­0

  اندازه : 5.27 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Option_­GTM378 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.06   انتشار : 2.­2.­0.­496_­V3.­2.­1.­3

  اندازه : 11.74 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها