دانلود رایگان درایورهایASUS X32U

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X32U در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.21   انتشار : 7.­048.­0823.­2011

  اندازه : 5.54 Mb   (ZIP)

  171 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.24   انتشار : 7.­4.­0.­98

  اندازه : 171.08 Mb   (ZIP)

  159 جستجوها
 • MyBitCast درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.19   انتشار : 1.­0.­0.­4

  اندازه : 730 Kb   (ZIP)

  133 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.28   انتشار : 3.­0.­24

  اندازه : 4.03 Mb   (ZIP)

  125 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­0.­4

  اندازه : 8.71 Mb   (ZIP)

  124 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2012.03.01   انتشار : 3.­1.­2

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 15.­3.­6.­0

  اندازه : 43.63 Mb   (ZIP)

  119 جستجوها
 • USB Charger Plus درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.15   انتشار : 2.­0.­9

  اندازه : 4.8 Mb   (ZIP)

  119 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.01.06   انتشار : 8.­903.­0.­0000

  اندازه : 173.92 Mb   (ZIP)

  117 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2012.03.15   انتشار : 1.­0.­24

  اندازه : 5.12 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.06   انتشار : 6.­0.­1.­6559

  اندازه : 133.34 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.29   انتشار : 15.­3.­32.­1

  اندازه : 103.59 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.12   انتشار : 1.­1.­50

  اندازه : 12.42 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.30   انتشار : 2.­1.­3

  اندازه : 10.61 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.03   انتشار : 7.­048.­0823.­2011

  اندازه : 5.54 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 1.­0.­0.­5

  اندازه : 155 Kb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.06   انتشار : 1.­02.­0035

  اندازه : 13.77 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.21   انتشار : 6.­0.­1.­6559

  اندازه : 133.34 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • USB Charger Plus درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 2.­0.­8

  اندازه : 4.8 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.18   انتشار : 1.­14.­2.­0

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • ASUS X32U BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.07.05   انتشار : 208

  اندازه : 1.4 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 959 Kb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • ElantechTouchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.07   انتشار : 10.­0.­5.­3

  اندازه : 136.16 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 1.­16.­1.­0

  اندازه : 3.51 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.27   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Tutor درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.02.01   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 22.55 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • SecureDelete Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.08   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 10.16 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.09   انتشار : 7.­0.­4.­1197

  اندازه : 5.74 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 8.­982.­7.­0000

  اندازه : 209 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • ASUS X32U BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.12.12   انتشار : 203

  اندازه : 1.38 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 8.­003.­0730.­2012

  اندازه : 5.57 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Scene Switch Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.09   انتشار : 6.­1.­7601.­27009

  اندازه : 10.81 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Instant On درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.15   انتشار : 2.­1.­6

  اندازه : 4.89 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 6.­0.­1.­6662

  اندازه : 108.23 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 10.­0.­0.­209

  اندازه : 35.44 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.01.10   انتشار : 1.­1.­50

  اندازه : 12.42 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 3.­0.­25

  اندازه : 22.39 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • FaceLogon Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.05.15   انتشار : 1.­0.­0014

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2012.03.01   انتشار : 1.­0.­23

  اندازه : 5.11 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 15.­3.­43.­0

  اندازه : 108.39 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­1.­9

  اندازه : 25.3 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Scene Switch Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.09   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.21   انتشار : 8.­930.­13.­0000

  اندازه : 207.22 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.27   انتشار : 1.­1.­45

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • FaceLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.29   انتشار : 1.­0.­0013

  اندازه : 7.49 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 8.­0.­0.­208

  اندازه : 180.88 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 3.­1.­9

  اندازه : 8.2 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.14   انتشار : 3.­0.­25

  اندازه : 22.39 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.10.14   انتشار : 3.­0.­24

  اندازه : 4.03 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.13   انتشار : 9.­2.­0.­419

  اندازه : 21.5 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.29   انتشار : 1.­03.­0004

  اندازه : 15.43 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.15   انتشار : 1.­14.­10.­0

  اندازه : 3.43 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.18   انتشار : 3.­1.­7

  اندازه : 6.72 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.22   انتشار : 6.­1.­7601.­27007

  اندازه : 10.81 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.29   انتشار : 1.­0.­0013

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.03.14   انتشار : 10.­0.­5.­3

  اندازه : 136.16 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 1.­0.­0023

  اندازه : 11.46 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Enable ASUS OSD درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­0

  اندازه : 37 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 16.­2.­10.­5

  اندازه : 130.87 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­0.­35

  اندازه : 9.45 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • SecureDelete Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.21   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 10.16 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.21   انتشار : 15.­3.­43.­0

  اندازه : 108.39 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.22   انتشار : 8.­882.­0.­0000

  اندازه : 168.4 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.06   انتشار : 1.­2.­1.­238

  اندازه : 182 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • AMD AHCI Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.06   انتشار : 1.­2.­1.­238

  اندازه : 209 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • ASUS X32U BIOS

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.05   انتشار : 2.­31.­1

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.02.21   انتشار : 8.­882.­0.­0000

  اندازه : 168.4 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 9.­2.­0.­419

  اندازه : 21.5 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.11   انتشار : 1.­0.­16

  اندازه : 4.24 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • USB Charger Plus درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.06   انتشار : 2.­0.­5

  اندازه : 4.64 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • ASUS X32U درایور

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­41.­1

  اندازه : 365 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.09   انتشار : 6.­0.­1.­6487

  اندازه : 105.22 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 7.­4.­0.­115

  اندازه : 172.49 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.14   انتشار : 1.­0.­0013

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 167 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­0.­0.­5

  اندازه : 133 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ASUS X32U BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.12.12   انتشار : 204

  اندازه : 1.39 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Instant Connect درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.21   انتشار : 1.­2.­2

  اندازه : 6.73 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Instant On درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.13   انتشار : 2.­1.­6

  اندازه : 4.86 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 6.­1.­8400.­27023

  اندازه : 10.88 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.11   انتشار : 1.­0.­23

  اندازه : 1.95 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها