دانلود رایگان درایورهایASUS X42JP

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X42JP در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • Azurewave USB2.­0 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.03   انتشار : 5.­8.­53120.­202

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.22   انتشار : 6.­0.­27.­6

  اندازه : 1.08 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.28   انتشار : 8.­84

  اندازه : 157.64 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.03   انتشار : 5.­0.­11.­10

  اندازه : 956 Kb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • JMicron Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.03   انتشار : 1.­0.­33.­2

  اندازه : 899 Kb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.10.12   انتشار : 9.­1.­1.­1020

  اندازه : 2.34 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.21   انتشار : 8.­780.­0.­0000

  اندازه : 255.25 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 1.­0.­0005

  اندازه : 8.92 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.02   انتشار : 5.­5.­0.­7900

  اندازه : 102.48 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.08.18   انتشار : 6.­5853.­22.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.01.25   انتشار : 8.­780.­0.­0

  اندازه : 175.64 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.01   انتشار : 7.­0.­5.­5

  اندازه : 6.5 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 61.­5.­200.­310

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.14   انتشار : 8.­84

  اندازه : 157.67 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 13.­2.­1.­5

  اندازه : 36.41 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 6.­0.­0.­1179

  اندازه : 6.02 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.09.15   انتشار : 5.­10.­0.­6162

  اندازه : 48.95 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 11.­28.­2009.­1202

  اندازه : 13.09 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • ASUS X42JP BIOS

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.07   انتشار : 2.­29.­0

  اندازه : 529 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 3.­0.­17

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Chicony 7129 UVC 1.­3M WebCam درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 61.­5.­200.­270

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Other

  منتشر شده ها : 2011.01.25   انتشار : 1.­02.­0029

  اندازه : 14.51 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.01   انتشار : 2.­0.­0026

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.27   انتشار : 7.­7.­0.­481

  اندازه : 606 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.05   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Adobe Reader Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 9.­0.­1

  اندازه : 63.78 Mb   (ZIP)

  28 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها