دانلود رایگان درایورهایASUS X42JZ

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X42JZ در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 9.­6.­0.­1014

  اندازه : 383 Kb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • ASUS X42JZ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.07.29   انتشار : 308

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 6.84 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 61.­5.­200.­310

  اندازه : 1.49 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.14   انتشار : 1.­1.­37

  اندازه : 4.83 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.22   انتشار : 6.­0.­27.­6

  اندازه : 1.08 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • ASUS X42JZ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.07.29   انتشار : 307

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Bison Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.09   انتشار : 6.­1.­7600.­95

  اندازه : 9.17 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • IntelR Turbo Boost Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 1.­0.­1.­1002

  اندازه : 2.85 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.11.26   انتشار : 7.­0.­5.­16

  اندازه : 5.85 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 627 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.24   انتشار : 8.­0.­1.­380

  اندازه : 30.71 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • ASUS X42JZ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.08.12   انتشار : 310

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 963 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Adobe Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 9.­0.­1

  اندازه : 63.78 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 3.­0.­19

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ASUS X42JZ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.05.10   انتشار : 301

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 6.­2.­5.­500

  اندازه : 58.07 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 6.­0.­1.­6413

  اندازه : 105.87 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.29   انتشار : 6.­0.­23.­4

  اندازه : 1.07 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 9.­1.­1.­1027

  اندازه : 2.33 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.06   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 1.8 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • JMicron Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.04   انتشار : 1.­0.­33.­2

  اندازه : 899 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • ASUS X42JZ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.06.24   انتشار : 305

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 600 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 925 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • ASUS X42JZ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.12.17   انتشار : 206

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ASUS X42JZ BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 2.­30.­3

  اندازه : 354 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 7.­31.­219.­1

  اندازه : 878 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.07   انتشار : 6.­0.­1.­6246

  اندازه : 77.8 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.30   انتشار : 1.­0.­0005

  اندازه : 8.92 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.26   انتشار : 7.­0.­5.­16

  اندازه : 6.88 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.22   انتشار : 8.­783.­2.­2000

  اندازه : 135.79 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • ASUS X42JZ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 203

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.11.17   انتشار : 5.­8.­54000.­206

  اندازه : 3.38 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 7.­31.­219.­1

  اندازه : 899 Kb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.09.24   انتشار : 9.­0.­0.­222_­BT_­V7.­2.­0

  اندازه : 89.03 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.09   انتشار : 6.­0.­27.­6

  اندازه : 1.08 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Intel(R)_­Management_­Engine_­Interface درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 6.­0.­0.­1179

  اندازه : 6.01 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 61.­5.­200.­310

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 5.­10.­0.­6410

  اندازه : 51.4 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.09   انتشار : 5.­8.­54000.­206

  اندازه : 3.4 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.29   انتشار : 1.­0.­115.­11

  اندازه : 14.47 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Bison Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 6.­1.­7600.­95

  اندازه : 18.08 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.07   انتشار : 1.­02.­0031

  اندازه : 14.53 Mb   (ZIP)

  26 جستجوها
 • ASUS X42JZ درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 6.­1.­7600.­65

  اندازه : 2 Mb   (ZIP)

  26 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها