دانلود رایگان درایورهایASUS X43SD

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X43SD در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 2.­0.­3

  اندازه : 8.71 Mb   (ZIP)

  761 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.29   انتشار : 9.­18.­13.­0614

  اندازه : 182.21 Mb   (ZIP)

  171 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­6.­1209.­0268

  اندازه : 38.6 Mb   (ZIP)

  132 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 3.­0.­27

  اندازه : 4.04 Mb   (ZIP)

  128 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 8.­0.­0.­210

  اندازه : 181.63 Mb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 3.­1.­4

  اندازه : 25.29 Mb   (ZIP)

  119 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­0.­0.­5

  اندازه : 133 Kb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 6.­0.­1.­6716

  اندازه : 114.87 Mb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • Tutor درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.02.01   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 22.55 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 16.­2.­10.­5

  اندازه : 130.87 Mb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 15.­5.­0.­43

  اندازه : 74.41 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 11.­5.­2.­1

  اندازه : 65.52 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • ASUS X43SD BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.07.27   انتشار : 207

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.04.10   انتشار : 8.­17.­12.­8564

  اندازه : 168.7 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­0.­35

  اندازه : 9.45 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 7.­4.­0.­115

  اندازه : 172.49 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.30   انتشار : 1.­03.­0002

  اندازه : 15.27 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 1.­16.­1.­0

  اندازه : 3.51 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 9.­3.­0.­1021

  اندازه : 2.89 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • ASUS X43SD BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.04.12   انتشار : 206

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Instant Connect درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.21   انتشار : 1.­2.­2

  اندازه : 6.73 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • ASUS X43SD BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.10.11   انتشار : 208

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.04.06   انتشار : 6.­0.­1.­6499

  اندازه : 95.85 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.29   انتشار : 15.­5.­0.­43

  اندازه : 66.52 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.06   انتشار : 6.­0.­1.­6642

  اندازه : 134.64 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 9.­18.­13.­0614

  اندازه : 236.17 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 9.­17.­10.­2843

  اندازه : 153.78 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 11.­5.­0.­1207

  اندازه : 428 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • MyBitCast درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.19   انتشار : 1.­0.­0.­4

  اندازه : 730 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 1.­0.­25

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 1.­0.­0023

  اندازه : 11.46 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • ASUS X43SD BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 2.­41.­0

  اندازه : 363 Kb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 2.­6.­1209.­0268

  اندازه : 37.47 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.04.06   انتشار : 1.­0.­90.­20620

  اندازه : 35.69 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 8.­1.­0.­1252

  اندازه : 54.48 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Instant On درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 2.­1.­10

  اندازه : 4.33 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Instant On درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 2.­1.­10

  اندازه : 4.33 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 10.­0.­0.­209

  اندازه : 35.44 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 3.­4.­117.­01527

  اندازه : 9.01 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Intel WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 7.­5.­1007.­26

  اندازه : 9.3 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 2.­1.­0.­7

  اندازه : 5.65 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.02   انتشار : 3.­0.­27

  اندازه : 4.04 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Enable ASUS OSD درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­0

  اندازه : 37 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 9.­17.­10.­2843

  اندازه : 113.25 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.14   انتشار : 1.­0.­90.­20620

  اندازه : 36.4 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • The Turbo Boost application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 2.­1.­23.­0

  اندازه : 21.57 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 1.­0.­0.­5

  اندازه : 155 Kb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Intel WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 7.­5.­1007.­26

  اندازه : 9.71 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 11.­5.­0.­1207

  اندازه : 490 Kb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • AsMedia USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.23   انتشار : 1.­14.­4.­0

  اندازه : 3.43 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها