دانلود رایگان درایورهایASUS X4GSL

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X4GSL در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.12   انتشار : 8.­17.­12.­6883

  اندازه : 156.21 Mb   (ZIP)

  162 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 627 Kb   (ZIP)

  133 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.15   انتشار : 10.­0.­0.­1046

  اندازه : 330 Kb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.14   انتشار : 8.­0.­5.­3

  اندازه : 11.15 Mb   (ZIP)

  115 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.16   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 1.99 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.01   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 14.­0.­0.­113

  اندازه : 48.78 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.29   انتشار : 1.­0.­15

  اندازه : 4.24 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 6.­2.­5.­500

  اندازه : 58.18 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • Azurewave NB037 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 9.­0.­0.­222

  اندازه : 124.62 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • ASUS X4GSL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.01.30   انتشار : 210

  اندازه : 1.13 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.11   انتشار : 5.­8.­55133.­208

  اندازه : 3.68 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.13   انتشار : 7.­2.­0.­65

  اندازه : 99.9 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.01   انتشار : 1.­7.­17.­25416

  اندازه : 7.91 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • ASUS X4GSL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.06.24   انتشار : 407

  اندازه : 1.35 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.15   انتشار : 6.­2.­5.­500

  اندازه : 58.18 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 3.­0.­19

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.28   انتشار : 1.­0.­0.­35

  اندازه : 189 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.15   انتشار : 9.­0.­0.­202

  اندازه : 146.94 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.30   انتشار : 5.­8.­55133.­208

  اندازه : 3.66 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 8.­0.­5.­3

  اندازه : 9.32 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.21   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 1.99 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • ASUS X4GSL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.06.15   انتشار : 403

  اندازه : 1.15 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.27   انتشار : 1.­0.­0010

  اندازه : 7.84 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.24   انتشار : 061.­005.­200.­440

  اندازه : 1.58 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 3.­0.­114.­13

  اندازه : 2.36 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.05.13   انتشار : 3.­0.­119.­1

  اندازه : 2.02 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ASUS X4GSL BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 2.­31.­0

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • ASUS X4GSL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.09.02   انتشار : 412

  اندازه : 1.24 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Azurewave NB037 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.15   انتشار : 9.­0.­0.­222

  اندازه : 62.31 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.09   انتشار : 8.­17.­12.­6883

  اندازه : 118.36 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.26   انتشار : 1.­0.­0.­0142

  اندازه : 13.65 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 5.­30.­1005.­3

  اندازه : 10.87 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.30   انتشار : 1.­1.­1

  اندازه : 16.18 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.11   انتشار : 5.­8.­55133.­208

  اندازه : 3.68 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Rainbow Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.12   انتشار : 14.­0.­3.­3

  اندازه : 97.51 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.28   انتشار : 8.­15.­10.­2291

  اندازه : 65.63 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Wireless Display Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.11.10   انتشار : 1.­2.­20.­0

  اندازه : 88.62 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.12.28   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 15.87 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 5.­30.­1005.­3

  اندازه : 9.72 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.18   انتشار : 6.­0.­1.­6221

  اندازه : 84.77 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • ASUS X4GSL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.12.12   انتشار : 414

  اندازه : 1.24 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.18   انتشار : 1.­0.­81.­20584

  اندازه : 40.02 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.21   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 52.13 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.05.16   انتشار : 9.­2.­0.­1015

  اندازه : 4.94 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • The Turbo Boost application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 1.­0.­400.­4

  اندازه : 17.54 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.13   انتشار : 3.­0.­119.­1

  اندازه : 2.37 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.01   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 959 Kb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.09.24   انتشار : 9.­0.­0.­222_­BT_­V7.­2.­0

  اندازه : 89.03 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • ASUS X4GSL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.07.11   انتشار : 410

  اندازه : 1.23 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 2.­103.­13.­11

  اندازه : 866 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.16   انتشار : 1.­02.­0033

  اندازه : 13 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Intel Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.07   انتشار : 14.­2.­0.­10

  اندازه : 55.75 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.30   انتشار : 5.­8.­55133.­208

  اندازه : 3.66 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 2.­103.­13.­11

  اندازه : 845 Kb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 3.­0.­25

  اندازه : 22.39 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • ExpressGate Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 2.­6.­27.­160

  اندازه : 428.8 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 1.­0.­14

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 8.­15.­10.­2291

  اندازه : 80.97 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.01   انتشار : 11.­5.­11.­3

  اندازه : 17.57 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 1.­0.­21

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.10   انتشار : 7.­2.­0.­65

  اندازه : 99.91 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.24   انتشار : 1.­1.­1

  اندازه : 16.18 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.01   انتشار : 7.­0.­0.­1118

  اندازه : 196 Kb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.26   انتشار : 1.­0.­2.­43

  اندازه : 238 Kb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.05   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 52.13 Mb   (ZIP)

  28 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.27   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  26 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.29   انتشار : 1.­1.­43

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  25 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  25 جستجوها
 • ASUS X4GSL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.09.30   انتشار : 413

  اندازه : 1.24 Mb   (ZIP)

  24 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها