دانلود رایگان درایورهایASUS X50Gl

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X50Gl در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 61.­005.­200.­270

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  182 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  172 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 6.­0.­1.­5939

  اندازه : 39.02 Mb   (ZIP)

  140 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­0008

  اندازه : 11.44 Mb   (ZIP)

  138 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 1.­0.­0005

  اندازه : 6.45 Mb   (ZIP)

  137 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 1.­0.­0044

  اندازه : 2.28 Mb   (ZIP)

  134 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 6.­64.­1.­8

  اندازه : 8.28 Mb   (ZIP)

  134 جستجوها
 • Microsoft KB893803 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.17   انتشار : KB893803

  اندازه : 2.41 Mb   (ZIP)

  129 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2011.09.07   انتشار : 3.­0.­6

  اندازه : 3.99 Mb   (ZIP)

  126 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 6.­64.­1.­8

  اندازه : 8.28 Mb   (ZIP)

  115 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • nVidia INF Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.12.11   انتشار : 19.­07

  اندازه : 51.07 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • ALCOR Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.03   انتشار : 1.­01.­0000.­00

  اندازه : 2.15 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 2.­2.­95.­1

  اندازه : 762 Kb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 61.­005.­200.­270

  اندازه : 1.33 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 1.­0.­0017

  اندازه : 2.96 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • nVidia INF Update درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.04   انتشار : 15.­50

  اندازه : 31.82 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.15   انتشار : 3.­0.­08

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.10.17   انتشار : 1.­16.­4

  اندازه : 932 Kb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Suyin_­SN13-MI03 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.23   انتشار : 6.­5801.­77.­005

  اندازه : 3.39 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • nVidia INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.04   انتشار : 15.­50

  اندازه : 33.44 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 1.­17

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 3.­0.­0037

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.18   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 117 Kb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Chicony_­CNF6150 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.04.16   انتشار : 61.­005.­033.­070

  اندازه : 941 Kb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.05.22   انتشار : 1.­0.­0017

  اندازه : 2.96 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.02.27   انتشار : 1.­0.­0.­17

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 8.­15.­11.­8669

  اندازه : 76.48 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.04   انتشار : 7.­21.­70.­1

  اندازه : 3.38 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 3.­6

  اندازه : 25.83 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 5.­2.­0.­500

  اندازه : 65.31 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.07   انتشار : 3.­0.­6

  اندازه : 3.99 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.02   انتشار : 6.­0.­1.­5618

  اندازه : 21.88 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Nvidia Graphics درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.08.27   انتشار : 7.­15.­11.­7623

  اندازه : 82.07 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Wireless Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.24   انتشار : 0.­8.­7.­1

  اندازه : 161 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • InstantFun Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 12.26 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.04.16   انتشار : 6.­14.­11.­7658

  اندازه : 77.55 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­15.­66

  اندازه : 117 Kb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Vibe Fun Center درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 2.­0.­6.­110

  اندازه : 6.02 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ASUS X50Gl BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.07.06   انتشار : 220

  اندازه : 710 Kb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.24   انتشار : 5.­10.­0.­5704

  اندازه : 24.71 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : 67.­8.­6.­0

  اندازه : 618 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.28   انتشار : 9.­0.­2.­0

  اندازه : 5.82 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • ASUS X50Gl BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.11.28   انتشار : 213

  اندازه : 705 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.24   انتشار : 61.­005.­200.­210

  اندازه : 1.51 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • KB_­filter ?Beta ? درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • nVidia Lan درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.04   انتشار : 73.­0.­6.­0

  اندازه : 28.39 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • ASUS X50Gl BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.10.29   انتشار : 217

  اندازه : 706 Kb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­1.­88

  اندازه : 714 Kb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­1.­88.­0

  اندازه : 711 Kb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : 19.­06

  اندازه : 21.14 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 3.­6

  اندازه : 31.83 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 14.­0.­1.­1

  اندازه : 30.39 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.31   انتشار : 1.­00.­0018

  اندازه : 24.58 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 1.­00.­0009

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • D-Max_­GD-5A35A Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.13   انتشار : 6.­21.­70.­004

  اندازه : 3.33 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 3.­0.­1_­V1.­90.­0

  اندازه : 38.78 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.24   انتشار : 61.­005.­033.­110

  اندازه : 567 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Chicony_­CNF7246 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.01   انتشار : 61.­005.­200.­130

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Suyin_­CN1314 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.28   انتشار : 6.­5801.­77.­6

  اندازه : 5.03 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.26   انتشار : 3.­0.­3

  اندازه : 3.69 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Microsoft USB exclamation mark hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • ASUS X50Gl BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.10.17   انتشار : 208

  اندازه : 705 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 6.­5853.­22.­012

  اندازه : 1.74 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Microsoft Dual Core CPU Hotfix Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­5

  اندازه : 55.12 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 3.­0.­1_­V1.­90.­0

  اندازه : 53.23 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Azureware_­NE770_­GE780 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 7.­4.­2.­40

  اندازه : 5.03 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 2.­2.­95.­1

  اندازه : 717 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Alcor Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­4.­1217.­35202

  اندازه : 6.82 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.04   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.51 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Suyin_­CN1314 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : 6.­5801.­22.­6

  اندازه : 3.39 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.02   انتشار : 2.­0.­0007

  اندازه : 11.44 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­00.­0034

  اندازه : 5.59 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • AW-NE771 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 7.­6.­0.­96

  اندازه : 29.8 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ASUS X50Gl BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.08.04   انتشار : 221

  اندازه : 710 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­0006

  اندازه : 6.12 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • ASUS X50Gl BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.10.14   انتشار : 222

  اندازه : 710 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • AW-BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.25   انتشار : 5.­5.­0.­3200

  اندازه : 121.85 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • ATK0100 ACPI درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 128 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 1.­02.­21

  اندازه : 14.8 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها