دانلود رایگان درایورهایASUS X50V

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X50V در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Power4 Gear Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.03.23   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1013 Kb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Live Update Utilityr درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.17   انتشار : 2.­5.­1

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • ATK0100 ACPI درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 128 Kb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • chicony_­CNF6123 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.06.18   انتشار : 5.­7.­21.­001

  اندازه : 6.34 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • ASUS X50V BIOS

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.09   انتشار : 2.­18

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • AW-GE740 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.26   انتشار : 4.­2.­0.­384_­V4.­2.­2.­27

  اندازه : 8.67 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • D-Max GD-M812 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.02.08   انتشار : 6.­10.­70.­004

  اندازه : 5.94 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • TOUCHPAD Extra درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.12   انتشار : 1.­06.­007

  اندازه : 947 Kb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.03.14   انتشار : 2.­0.­14

  اندازه : 7.45 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.09   انتشار : 4.­00.­38

  اندازه : 26.6 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Hibernate Button HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.04.20   انتشار : Q893056

  اندازه : 11.37 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.25   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 2.86 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.25   انتشار : 1.­16

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.03.15   انتشار : 1.­0.­0012

  اندازه : 4.09 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Simple Boot HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.04.20   انتشار : Q892627

  اندازه : 9.72 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ATK0100 UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.21   انتشار : 1043.­2.­15.­65

  اندازه : 803 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Hotkey Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.11.01   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.07   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • card reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.06.18   انتشار : 2.­0.­9.­91

  اندازه : 1.91 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.14   انتشار : 1.­00.­0012

  اندازه : 4.62 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • WALLPAPER درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 2.56 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.02.15   انتشار : 6.­12.­05

  اندازه : 2.62 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ASUS X50V BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2007.07.13   انتشار : F5VAS.­212

  اندازه : 432 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.06.18   انتشار : 2.­0.­15

  اندازه : 7.46 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Azurewave-5017 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.06.18   انتشار : 1.­0.­11.­29

  اندازه : 944 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • D-Max_­GD-M812 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.06.18   انتشار : 6.­10.­70.­005

  اندازه : 4.4 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.25   انتشار : 8.­352.­1

  اندازه : 121.24 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : KB888111

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.06.18   انتشار : 8.­352

  اندازه : 171.67 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.03.15   انتشار : 6.­10.­20.­005

  اندازه : 4.4 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • AFLASH2 Utility درایور

  برای : DOS, Windows XP, Windows Vista, Other

  منتشر شده ها : 2006.12.09   انتشار : 2.­10

  اندازه : 15 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.07   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.25   انتشار : 1.­02.­15

  اندازه : 16.33 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.26   انتشار : 1.­0.­0012

  اندازه : 2.89 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.26   انتشار : 1.­02.­15

  اندازه : 16.21 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.22   انتشار : 3.­0.­0026

  اندازه : 2.19 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.09   انتشار : 8.­3.­5.­0

  اندازه : 5.34 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.03.15   انتشار : 5.­10.­02

  اندازه : 25.92 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • AW-GE780 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.26   انتشار : 5.­0.­0.­350_­V5.­1.­1.­7

  اندازه : 9.69 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.02.08   انتشار : 5.­7.­9.­002

  اندازه : 5.76 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.21   انتشار : 3.­0.­1

  اندازه : 38.78 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • AW-GE780 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.04.20   انتشار : 7.­2.­0.­164

  اندازه : 4.88 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.25   انتشار : 6.­103.­126.­2007

  اندازه : 3.78 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.09   انتشار : 1.­14

  اندازه : 899 Kb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.25   انتشار : 1.­1.­4.­25

  اندازه : 868 Kb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • TOUCHPAD extra درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.02.13   انتشار : 1.­07.­011

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • WinFlash درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.02.09   انتشار : 2.­20

  اندازه : 1.23 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 2.­0.­0005

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.14   انتشار : 1.­00.­0010

  اندازه : 6.74 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.21   انتشار : 5.­7.­2.­004

  اندازه : 5.13 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • D-Max GD6A31 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.03.23   انتشار : 5.­32.­3.­6

  اندازه : 2.93 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Audio Diver درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.16   انتشار : 5.­10.­0.­5324

  اندازه : 21.65 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.02.09   انتشار : 9.­1.­5.­0

  اندازه : 11.05 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.13   انتشار : 2.­0.­2

  اندازه : 2.08 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 1.­00.­0017

  اندازه : 4.63 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • ATKOSD2 UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.25   انتشار : 6.­64.­1.­4

  اندازه : 8.25 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • ATK0100 ACPI UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.26   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 62 Kb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Wireless Console درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.02.09   انتشار : 2.­0.­8

  اندازه : 3.63 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • 1.­3M_­Chicony Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.03.16   انتشار : 5.­7.­2.­009

  اندازه : 6.03 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.14   انتشار : 1.­0.­0.­12

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • TPM درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.03.23   انتشار : 2.­5.­1SP1_­V1.­80.­4.­0

  اندازه : 22.28 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.10.18   انتشار : 5.­649.­0615.­2006

  اندازه : 4.74 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Universal Audio Architecture bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.09   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • InstantFun Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.14   انتشار : 1.­0.­0014

  اندازه : 12.27 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Audio Diver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.04.24   انتشار : 6.­0.­1.­5374

  اندازه : 14.72 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها