دانلود رایگان درایورهایASUS X50Z

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X50Z در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.18   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 117 Kb   (ZIP)

  235 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  224 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­0008

  اندازه : 11.44 Mb   (ZIP)

  141 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­00.­0034

  اندازه : 5.59 Mb   (ZIP)

  139 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.20   انتشار : 1.­17

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  133 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 2.­0.­22

  اندازه : 8.13 Mb   (ZIP)

  126 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.20   انتشار : 7.­0.­0001

  اندازه : 6.85 Mb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 5.­2.­0.­500

  اندازه : 65.31 Mb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • Chicony_­CNF6131 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.13   انتشار : 61.­005.­028.­250

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.31   انتشار : 1.­00.­0018

  اندازه : 24.58 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 3.­0.­09

  اندازه : 21.26 Mb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • AW-GE780_­NE770 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.04   انتشار : 7.­4.­2.­105

  اندازه : 14.11 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • Chicony_­CNF6150 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.28   انتشار : 61.­005.­033.­080

  اندازه : 857 Kb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­02.­20

  اندازه : 15.84 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 315 Kb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Microsoft USB exclamation mark hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • ASUS X50Z BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.07.23   انتشار : 205

  اندازه : 732 Kb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Chicony_­CNF6150 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.01.23   انتشار : 61.­005.­033.­030

  اندازه : 942 Kb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.10.17   انتشار : 5.­698.­701.­2008

  اندازه : 4.47 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­0000

  اندازه : 325 Kb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Motolora Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 6.­12.­16

  اندازه : 3.56 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 1.­0.­0005

  اندازه : 6.45 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­15.­66

  اندازه : 117 Kb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 3.­0.­0038

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Battery Power HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • USB filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.11   انتشار : 1.­0.­6.­0005

  اندازه : 776 Kb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.20   انتشار : 5.­10.­0.­5673

  اندازه : 24.43 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • ATI SM Bus درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.27   انتشار : 5.­10.­1000.­8

  اندازه : 88 Kb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 3.­0.­07

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • USB Filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­0.­7.­0031

  اندازه : 4.47 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.18   انتشار : 8.­479.­1.­0

  اندازه : 233.14 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • InstantFun Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 12.26 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : KB888111

  اندازه : 50.07 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.20   انتشار : 11.­1.­21.­0

  اندازه : 6.36 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.02   انتشار : 2.­0.­0007

  اندازه : 11.44 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.04   انتشار : 6.­0.­1.­5653

  اندازه : 22.18 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 3.­0.­1_­V1.­90.­0

  اندازه : 38.78 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Motorola Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.20   انتشار : 6.­12.­16.­0

  اندازه : 3.56 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­1.­88.­0

  اندازه : 711 Kb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • D-Max_­GD-5A31 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 6.­21.­70.­004

  اندازه : 3.4 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Chicony_­CNF6150 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.13   انتشار : 61.­005.­033.­030

  اندازه : 943 Kb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • AW-BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.25   انتشار : 5.­5.­0.­3200

  اندازه : 121.85 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Azureware_­NE770_­GE780 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 7.­4.­2.­40

  اندازه : 5.03 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 6.­206.­0502.­2008

  اندازه : 4.73 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 3.­0.­0037

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • D-Max_­GD-5A35A Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.12.27   انتشار : 6.­21.­70.­004

  اندازه : 3.33 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Microsoft KB893803 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.17   انتشار : KB893803

  اندازه : 2.41 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.05.30   انتشار : 1043.­2.­15.­101

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­1.­88

  اندازه : 745 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Microsoft Dual Core CPU Hotfix Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 6.­64.­1.­8

  اندازه : 8.28 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.04   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 2.97 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 7.­6.­0.­114

  اندازه : 28.94 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.08   انتشار : 6.­0.­1.­5605

  اندازه : 21.79 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Chicony_­CNF6131 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.12.27   انتشار : 61.­005.­028.­250

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • RICOH card reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : 1.­01.­0000.­00

  اندازه : 2.14 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­1.­88

  اندازه : 714 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Other

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 9.37 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Suyin_­CN1314 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.28   انتشار : 6.­5801.­77.­6

  اندازه : 5.03 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • ALCOR Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.03   انتشار : 1.­01.­0000.­00

  اندازه : 2.15 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0.­16

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ASUS X50Z BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 203

  اندازه : 732 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ASUS X50Z BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.10.10   انتشار : 208

  اندازه : 732 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.03.04   انتشار : 1.­02.­20

  اندازه : 15.84 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 10.­1.­8.­0

  اندازه : 11.51 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.18   انتشار : 1.­00.­0011

  اندازه : 1.77 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • USB filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.04   انتشار : 1.­0.­7.­0031

  اندازه : 1 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.28   انتشار : 1.­00.­0007

  اندازه : 2.97 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.03   انتشار : 2.­0.­21

  اندازه : 7.54 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0004

  اندازه : 6.35 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.17   انتشار : 1.­00.­0040

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.05.22   انتشار : 1.­0.­0017

  اندازه : 2.96 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • AW-GE780_­NE770 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.04   انتشار : 7.­4.­2.­57

  اندازه : 14.34 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.18   انتشار : 0.­8.­3.­0

  اندازه : 173.37 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.19   انتشار : 0.­8.­5.­0

  اندازه : 172.85 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Microsoft KB888111 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 1.­00.­0017

  اندازه : 24.57 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.17   انتشار : 1.­0.­0.­17

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.03   انتشار : 7.­6.­0.­239

  اندازه : 26.77 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Norton Internet Security درایور

  برای : Other

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : NIS2007

  اندازه : 91.14 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • ASUS X50Z BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.06.04   انتشار : 202

  اندازه : 732 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.02   انتشار : 8.­502.­0.­0

  اندازه : 113.61 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 1.­00.­0009

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • WALLPAPER درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.04   انتشار : 1.­0

  اندازه : 995 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • ASUS X50Z BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.07.08   انتشار : 204

  اندازه : 732 Kb   (ZIP)

  42 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها