دانلود رایگان درایورهایASUS X51C

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X51C در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  132 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 1.­0.­0017

  اندازه : 2.96 Mb   (ZIP)

  124 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 1.­17

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Battery Power HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Microsoft Dual Core CPU Hotfix Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Microsoft USB exclamation mark hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 9.37 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • ATK hotkey utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.19   انتشار : 1.­0.­0037

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 6.­64.­1.­8

  اندازه : 8.28 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • WALLPAPER درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.29   انتشار : 1.­0

  اندازه : 995 Kb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • ASUS X51C BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.10.10   انتشار : 200

  اندازه : 431 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.24   انتشار : 5.­10.­0.­5605

  اندازه : 21.94 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 3.­0.­0038

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • AW-GE780_­NE770 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.04   انتشار : 7.­4.­2.­105

  اندازه : 14.11 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • AW-BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.25   انتشار : 5.­5.­0.­3200

  اندازه : 121.85 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.05.30   انتشار : 1043.­2.­15.­101

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­1.­88.­0

  اندازه : 711 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.03.04   انتشار : 1.­02.­20

  اندازه : 15.84 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Microsoft KB888111 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Microsoft KB896256 HotFix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB896256

  اندازه : 53.89 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Card reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.18   انتشار : 6.­0.­3.­2

  اندازه : 2.68 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • KB_­filter ?Beta ? درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها