دانلود رایگان درایورهایASUS X51H

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X51H در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.24   انتشار : 3.­0.­0027

  اندازه : 2.19 Mb   (ZIP)

  149 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • Microsoft Dual Core CPU Hotfix Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 9.­1.­5.­0

  اندازه : 10.89 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1.­0.­0012

  اندازه : 4.08 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 6.­12.­05

  اندازه : 2.6 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Hibernation Button HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q893056

  اندازه : 11.88 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Simple Boot HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q892627

  اندازه : 9.7 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.25   انتشار : 5.­10.­0.­5449

  اندازه : 21.75 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.24   انتشار : 7.­14.­10.­1227

  اندازه : 14.96 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 2.86 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.12.06   انتشار : 1.­00.­0018

  اندازه : 4.63 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • ATKDrv UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 62 Kb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • ATKOSD2 UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 6.­64.­1.­4

  اندازه : 8.24 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : KB888111

  اندازه : 50.07 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Battery Power HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.25   انتشار : 8.­3.­3.­0

  اندازه : 5.25 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 2.­5.­1

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.24   انتشار : 1.­00.­0018

  اندازه : 4.63 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.25   انتشار : 5.­641.­0209.­2006

  اندازه : 4.78 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ADI Audio Diver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.24   انتشار : 6.­10.­1.­6030

  اندازه : 3.11 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ADI Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.25   انتشار : 5.­10.­01.­4159

  اندازه : 3.25 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.25   انتشار : 7.­2.­2.­1006

  اندازه : 833 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.24   انتشار : 1.­02.­09

  اندازه : 10.75 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 7.­2.­0.­164

  اندازه : 4.87 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 7.­1.­0.­116

  اندازه : 4.19 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 8.­1.­1.­1010

  اندازه : 1.29 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Ricoh_­R5C843 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.25   انتشار : 2.­15

  اندازه : 1.85 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • ATKDrv UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 62 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 5.­10.­02

  اندازه : 25.92 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Microsoft USB exclamation mark hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.25   انتشار : 4.­00.­38

  اندازه : 26.6 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.24   انتشار : 1.­0.­0004

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • AW-GE740 WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.25   انتشار : 4.­2.­0.­384_­V4.­2.­2.­27

  اندازه : 8.66 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • RICOH_­R5C843 card reader درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.24   انتشار : 1.­00.­01

  اندازه : 422 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • AFLASH2 Utility درایور

  برای : DOS, Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 2.­13

  اندازه : 15 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.25   انتشار : 6.­11.­13.­01

  اندازه : 997 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 1.­02.­16

  اندازه : 16.45 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1.­00.­0010

  اندازه : 6.73 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • ASUS X51H BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.05.23   انتشار : 206

  اندازه : 434 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 3.­0.­0033

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.24   انتشار : 2.­3

  اندازه : 1.22 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 6.­103.­126.­2007

  اندازه : 3.77 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Multiple Processors HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : KB888111

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.24   انتشار : 1.­0.­0006

  اندازه : 3.51 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Audio Diver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.24   انتشار : 6.­0.­1.­5449

  اندازه : 17.34 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • WALLPAPER درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 2.56 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها