دانلود رایگان درایورهایASUS X51L

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X51L در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • AW-BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.25   انتشار : 5.­5.­0.­3200

  اندازه : 121.85 Mb   (ZIP)

  156 جستجوها
 • AFLASH2 Utility درایور

  برای : DOS, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 3.­01

  اندازه : 17 Kb   (ZIP)

  133 جستجوها
 • InfUpdate Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.01.10   انتشار : 8.­3.­0.­1018

  اندازه : 2 Mb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.14   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  121 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.27   انتشار : 6.­64.­1.­6

  اندازه : 8.25 Mb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • AW-NE771 WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.07.24   انتشار : 7.­0.­1.­96_­V7.­6.­0.­200

  اندازه : 29.1 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • ASUS X51L BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.06.17   انتشار : 205

  اندازه : 435 Kb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • ASUS X51L BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.01.18   انتشار : 204

  اندازه : 435 Kb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 3.­0.­0037

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Wallpaper درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.07   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • ATK_­Hotkey درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 1.­00.­0034

  اندازه : 5.59 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • AW-NE-770 WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.22   انتشار : 6.­0.­3.­131_­V6.­0.­3.­12

  اندازه : 13.01 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.01.10   انتشار : 3.­0.­0035

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 10.­1.­8.­0

  اندازه : 11.51 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 1.­0.­0017

  اندازه : 2.96 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 1.­03.­0000

  اندازه : 9.5 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : KB888111

  اندازه : 50.07 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­02.­20

  اندازه : 15.84 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.05.30   انتشار : 1043.­2.­15.­101

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Azurewave_­GE-780 WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.01.10   انتشار : 5.­2.­0.­169_­V5.­3.­0.­85

  اندازه : 12.17 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.05.09   انتشار : 7.­14.­10.­1437

  اندازه : 16.78 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • AW-GE780_­NE770 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.18   انتشار : 7.­4.­2.­15

  اندازه : 5.03 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ATK Generic Function UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ATK0100 ACPI درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 128 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 6.­64.­1.­8

  اندازه : 8.28 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.01.30   انتشار : 5.­673.­0712.­2007

  اندازه : 4.53 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.02.01   انتشار : 6.­14.­10.­4885

  اندازه : 17.31 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ASUS X51L نرمافزار

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0.­4

  اندازه : 2.12 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.18   انتشار : 6.­105.­0713.­2007

  اندازه : 3.89 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.24   انتشار : 5.­10.­0.­5605

  اندازه : 21.94 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 9.­1.­19.­0

  اندازه : 11.01 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 10.42 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • RICOH_­R5C843 card reader درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.18   انتشار : 3.­52.­02

  اندازه : 2.68 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.07   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • AW-NE771 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 7.­6.­0.­96

  اندازه : 29.8 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.18   انتشار : 6.­0.­1.­5506

  اندازه : 17.56 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ATKDrv UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 62 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 6.­12.­05

  اندازه : 2.6 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.31 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.06   انتشار : 1.­02.­19

  اندازه : 15.85 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.02.20   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.10.26   انتشار : 7.­8.­0.­1012

  اندازه : 273 Kb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Hotkey Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.11.01   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.01.30   انتشار : 1.­00.­0031

  اندازه : 5.53 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.03.04   انتشار : 1.­02.­20

  اندازه : 15.84 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 3.01 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.12.01   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 320 Kb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.18   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 4.08 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 3.­0.­0035

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.07   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها