دانلود رایگان درایورهایASUS X51R

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X51R در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Lan درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.03.13   انتشار : 6.­100.­1106.­2006

  اندازه : 3.76 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.04.20   انتشار : 3.­0.­0027

  اندازه : 2.19 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 3.01 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.07   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.04.20   انتشار : 1.­00.­0011

  اندازه : 4.61 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.26   انتشار : 1.­02.­15

  اندازه : 16.21 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Hotkey Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.11.01   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.07   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • AW-GE740 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.26   انتشار : 4.­2.­0.­384_­V4.­2.­2.­27

  اندازه : 8.67 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 2.­5.­4

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • AW-GE740 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.04.20   انتشار : 7.­1.­0.­116

  اندازه : 4.19 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.26   انتشار : 2.­0.­6

  اندازه : 3.16 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.14   انتشار : 1.­00.­0010

  اندازه : 6.74 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.26   انتشار : 1.­0.­0012

  اندازه : 2.89 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Live Update درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.04.20   انتشار : 2.­4.­9

  اندازه : 1.15 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.14   انتشار : 1.­00.­0012

  اندازه : 4.62 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.16   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.02.12   انتشار : 5.­10.­02

  اندازه : 25.92 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.09   انتشار : 4.­00.­38

  اندازه : 26.6 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • RICOH card reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.26   انتشار : 2.­15

  اندازه : 1.85 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • RICOH card reader درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.04.20   انتشار : 1.­00.­01

  اندازه : 454 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 3.­0.­0033

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • AFLASH2 Utility درایور

  برای : DOS

  منتشر شده ها : 2007.06.15   انتشار : 2.­13

  اندازه : 15 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • ASUS X51R BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2007.09.14   انتشار : 209

  اندازه : 439 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.24   انتشار : 8.­392

  اندازه : 96.96 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.03.16   انتشار : 8.­342-CCC

  اندازه : 91.96 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.05.10   انتشار : 6.­11.­13.­01

  اندازه : 1002 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.26   انتشار : 5.­663.­1212.­2006

  اندازه : 4.52 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.26   انتشار : 1.­0.­0012

  اندازه : 4.09 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Power4 Gear Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.24   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1013 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.02.20   انتشار : kb888111

  اندازه : 50.07 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • WinFlash BIOS

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.04.20   انتشار : 2.­20

  اندازه : 1.23 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.19   انتشار : 6.­12.­04

  اندازه : 5.1 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.04.20   انتشار : 2.­0.­8

  اندازه : 3.63 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.21   انتشار : 5.­10.­0.­5319

  اندازه : 30.22 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • ATK0100 ACPI UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.26   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 62 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 10.42 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ASUS X51R BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2007.06.15   انتشار : 208

  اندازه : 433 Kb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.01.19   انتشار : 9.­1.­5.­0

  اندازه : 11.05 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Power4 Gear Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.09   انتشار : 1.­17

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • WinFlash BIOS

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other

  منتشر شده ها : 2007.04.26   انتشار : 2.­21

  اندازه : 1.24 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.04.20   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 2.86 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • ATKOSD2 UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.04.20   انتشار : 6.­64.­1.­4

  اندازه : 8.25 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Live Update Utilityr درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.17   انتشار : 2.­5.­1

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • ASUS X51R BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2007.05.10   انتشار : 207

  اندازه : 432 Kb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.04.20   انتشار : 1.­02.­15

  اندازه : 16.3 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Audio Diver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.03.16   انتشار : 6.­0.­1.­5374

  اندازه : 14.72 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.09   انتشار : 8.­3.­5.­0

  اندازه : 5.34 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • AW-GE780 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.04.20   انتشار : 7.­2.­0.­164

  اندازه : 4.88 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • ATK0100 UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.21   انتشار : 1043.­2.­15.­65

  اندازه : 803 Kb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • AW-GE780 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.26   انتشار : 5.­0.­0.­350_­V5.­1.­1.­7

  اندازه : 9.69 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.04.20   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 6.7 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها