دانلود رایگان درایورهایASUS X52JE

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X52JE در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 925 Kb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.88 Mb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.15   انتشار : 8.­692.­1.­0

  اندازه : 238.76 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 8.­692.­1.­0

  اندازه : 238.76 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.27   انتشار : 1.­1.­35

  اندازه : 5.5 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Intel(R) 6250 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 5.­2.­32.­3

  اندازه : 11.55 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 5.­8.­53120.­203

  اندازه : 3.38 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 1.­0.­0020

  اندازه : 4.19 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 13.­2.­0.­30

  اندازه : 41.68 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Azurewave_­AM-VB008 Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 11.­28.­2009.­1201

  اندازه : 13.07 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 627 Kb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.28   انتشار : 8.­84

  اندازه : 157.64 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 5.­8.­53120.­203

  اندازه : 3.36 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 7.­0.­5.­10

  اندازه : 5.81 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.09.15   انتشار : 8.­692.­1.­0

  اندازه : 238.76 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Intel(R) 6250 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 13.­0.­0.­112

  اندازه : 3.36 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.28 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.14   انتشار : 8.­84

  اندازه : 157.67 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 9.­1.­1.­1027

  اندازه : 2.33 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 4.­98.­18.­65

  اندازه : 39.2 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 9.­5.­6.­1001

  اندازه : 442 Kb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 7.­0.­5.­10

  اندازه : 6.84 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 5.­8.­54000.­205

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.29   انتشار : 1.­0.­115.­11

  اندازه : 14.47 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Intel(R) 6250 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 5.­2.­32.­3

  اندازه : 10.74 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 13.­0.­0.­112

  اندازه : 3.71 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 2.­0.­25

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Azurewave_­AM-VB008 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 11.­28.­2009.­1201

  اندازه : 13.09 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 1.­0.­0021

  اندازه : 2.59 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 8.­683.­0.­0

  اندازه : 209.22 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Intel 6200 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 13.­1.­1.­1

  اندازه : 6.19 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.15   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 2.3 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 5.­20.­1002.­3

  اندازه : 10.71 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • AFLASH2 Utility درایور

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.14   انتشار : 3.­03

  اندازه : 18 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 13.­0.­0.­112

  اندازه : 3.36 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 9.­1.­1.­1025

  اندازه : 2.32 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.09.03   انتشار : 6.­0.­14.­11

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 1.­0.­0003

  اندازه : 9.26 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.07   انتشار : 6.­0.­17.­1

  اندازه : 1.04 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 6.84 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.01.05   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.16 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 061.­005.­200.­300

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 11.­30.­2010.­0108

  اندازه : 13.11 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 3.­0.­15

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 8.­683.­0.­0

  اندازه : 195.3 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • IntelR Turbo Boost Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 1.­0.­1.­1002

  اندازه : 2.85 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 1.46 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • JMicron Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.04   انتشار : 1.­0.­33.­2

  اندازه : 899 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 061.­005.­200.­300

  اندازه : 1.49 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Power4Gear Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 372 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Azurewave_­AM-VB008 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.02   انتشار : 11.­28.­2009.­1201

  اندازه : 12.97 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • ASUS X52JE BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.02   انتشار : 2.­30.­1

  اندازه : 349 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 5.­20.­1002.­3

  اندازه : 10.04 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­0021

  اندازه : 2.59 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 320 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 962 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.27   انتشار : 1.­1.­35

  اندازه : 4.8 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.13   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 1.8 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 5.­8.­54000.­205

  اندازه : 3.44 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.05.26   انتشار : 9.­1.­1.­1027

  اندازه : 2.33 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Intel(R)_­Management_­Engine_­Interface درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 6.­0.­0.­1179

  اندازه : 6.01 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Conexant Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.27   انتشار : 3.­80.­0.­51

  اندازه : 25.53 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 7.­31.­719.­001

  اندازه : 879 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.26 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.18   انتشار : 1.­0.­0001

  اندازه : 8.96 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.05.25   انتشار : 3.­0.­16

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.27   انتشار : 061.­005.­200.­300

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.27   انتشار : 1.­0.­0004

  اندازه : 9.26 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Intel(R) 6250 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 13.­0.­0.­112

  اندازه : 3.71 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • CopyProtect Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 3.06 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 9.­6.­0.­1014

  اندازه : 383 Kb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Intel 6200 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 13.­1.­1.­1

  اندازه : 7.06 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 9.­6.­0.­1014

  اندازه : 446 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Adobe Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 9.­0.­1

  اندازه : 63.78 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Intel(R) 6250 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.22   انتشار : 5.­2.­32.­3

  اندازه : 9.54 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 7.­31.­219.­1

  اندازه : 878 Kb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.04.13   انتشار : 7.­31.­219.­1

  اندازه : 878 Kb   (ZIP)

  42 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها