دانلود رایگان درایورهایASUS X52JR

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X52JR در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  143 جستجوها
 • Intel(R) 6200 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.18   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 68.89 Mb   (ZIP)

  129 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  127 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  122 جستجوها
 • Intel(R) 6250 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.22   انتشار : 5.­2.­32.­3

  اندازه : 9.54 Mb   (ZIP)

  121 جستجوها
 • Intel(R) 6250 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 13.­0.­0.­112

  اندازه : 3.71 Mb   (ZIP)

  119 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 4.­98.­18.­64

  اندازه : 39.05 Mb   (ZIP)

  117 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.04.13   انتشار : 7.­31.­219.­1

  اندازه : 878 Kb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • ASUS X52JR BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.02   انتشار : 2.­30.­1

  اندازه : 349 Kb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 627 Kb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • ASUS X52JR BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.02.24   انتشار : 214

  اندازه : 1.27 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 9.­6.­0.­1014

  اندازه : 446 Kb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.05.25   انتشار : 3.­0.­16

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 7.­31.­719.­001

  اندازه : 900 Kb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 320 Kb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­1.­27

  اندازه : 4.77 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.23   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 46.68 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.23   انتشار : 1.­1.­25

  اندازه : 5.45 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • BT270 BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.22   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.71 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 5.­8.­53120.­203

  اندازه : 3.38 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.51 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Conexant Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.27   انتشار : 3.­80.­0.­51

  اندازه : 25.53 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 13.­0.­0.­112

  اندازه : 3.71 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 1.­1.­30

  اندازه : 4.78 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.29   انتشار : 1.­0.­115.­11

  اندازه : 14.47 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • JMICRON JMC251 LAN درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.18   انتشار : 6.­0.­11.­10

  اندازه : 956 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • ASUS X52JR BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.12.31   انتشار : 203

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 5.­8.­54000.­205

  اندازه : 3.44 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.09.03   انتشار : 6.­0.­14.­11

  اندازه : 1.02 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Intel(R) 6250 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.18   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 46.68 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 5.­20.­1002.­3

  اندازه : 10.04 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Azurewave_­AM-VB008 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.02   انتشار : 11.­28.­2009.­1201

  اندازه : 12.97 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.23   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 40.85 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.28 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.09.15   انتشار : 8.­692.­1.­0

  اندازه : 238.76 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 11.­30.­2010.­0108

  اندازه : 13.13 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.05.26   انتشار : 9.­1.­1.­1027

  اندازه : 2.33 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • ASUS X52JR BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 206

  اندازه : 1.27 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 9.­6.­0.­1014

  اندازه : 383 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 3.­0.­15

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­1.­27

  اندازه : 5.49 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ASUS X52JR BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.12.18   انتشار : 202

  اندازه : 1.77 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 1.­0.­0021

  اندازه : 2.59 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 600 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Intel(R) 6250 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 5.­2.­32.­3

  اندازه : 11.55 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­0020

  اندازه : 4.19 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Azurewave_­AM-VB008 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 0001.­0041.­2009.­0304

  اندازه : 12.71 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Intel(R) 6200 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.22   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 73.68 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.27   انتشار : 1.­1.­35

  اندازه : 5.5 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • JMICRON LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.07   انتشار : 6.­0.­17.­1

  اندازه : 1.04 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 7.­31.­719.­001

  اندازه : 879 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.13   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 1.8 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 11.­30.­2010.­0108

  اندازه : 13.11 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.27   انتشار : 1.­1.­35

  اندازه : 4.8 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 957 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 4.­98.­18.­65

  اندازه : 39.2 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • JMicron Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.03   انتشار : 1.­0.­33.­2

  اندازه : 899 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Azurewave_­AM-VB008 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 11.­28.­2009.­1201

  اندازه : 13.09 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Intel(R) 6250 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.22   انتشار : 5.­2.­32.­3

  اندازه : 18.81 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 2.­0.­25

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • IntelR Turbo Boost Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 1.­0.­1.­1002

  اندازه : 2.85 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 371 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.26 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 061.­005.­200.­300

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 1.­1.­30

  اندازه : 5.52 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 7.­0.­5.­10

  اندازه : 5.81 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 7.­31.­219.­1

  اندازه : 878 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Power4Gear Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 372 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.02   انتشار : 5.­5.­0.­7900

  اندازه : 102.48 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.18   انتشار : 1.­0.­0001

  اندازه : 8.96 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 3.­0.­0020

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.01.05   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.16 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • AFLASH2 Utility درایور

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.14   انتشار : 3.­03

  اندازه : 18 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Intel(R)_­Management_­Engine_­Interface درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 6.­0.­0.­1179

  اندازه : 6.01 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.41 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها