دانلود رایگان درایورهایASUS X53L

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X53L در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 3.­0.­0035

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  557 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 1.­0.­0014

  اندازه : 2.89 Mb   (ZIP)

  250 جستجوها
 • AW-NE770 WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.05   انتشار : 6.­0.­2.­73_­V6.­0.­2.­38

  اندازه : 8.54 Mb   (ZIP)

  142 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.24   انتشار : 1.­0.­0014

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  140 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 1.­02.­16

  اندازه : 16.45 Mb   (ZIP)

  135 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 9.­1.­19.­0

  اندازه : 11.18 Mb   (ZIP)

  135 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 1.­16

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  132 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  124 جستجوها
 • ASUS X53L نرمافزار

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 1.­0.­0.­4

  اندازه : 2.12 Mb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 1.­03.­0000

  اندازه : 9.5 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • D-Max_­GD-5A35A Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.12.27   انتشار : 6.­21.­70.­004

  اندازه : 3.33 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 2.­0.­8

  اندازه : 3.63 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • RICOH card reader ?Beta ? درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 3.­51.­01

  اندازه : 2.57 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 7.­2.­0.­199

  اندازه : 4.9 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Intel WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.05   انتشار : 11.­1.­0.­86

  اندازه : 44.7 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Azurewave_­GE-780 WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.01.10   انتشار : 5.­2.­0.­169_­V5.­3.­0.­85

  اندازه : 12.17 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • ATK Generic Function UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.24   انتشار : 1.­00.­0007

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • AW-NE-770 WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.22   انتشار : 6.­0.­3.­131_­V6.­0.­3.­12

  اندازه : 13.01 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Chicony_­CNF6131 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.12.27   انتشار : 61.­005.­028.­250

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • ATKOSD2 UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 6.­64.­1.­5

  اندازه : 8.24 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 1.­0.­0.­15

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.03   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 5.­10.­14.­6

  اندازه : 27.52 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Azurewave_­GE740_­AE750_­NE770_­GE780 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.10.23   انتشار : 7.­3.­1.­73

  اندازه : 4.97 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 10.42 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : 1.­00.­0002

  اندازه : 713 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 2.­0.­15

  اندازه : 7.46 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 2.­5.­3

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Battery Power HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 3.­0.­0033

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 3.­0.­0RC3

  اندازه : 38.48 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 2.­0.­15

  اندازه : 7.46 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • RICOH card reader درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 3.­51.­01

  اندازه : 2.57 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Simple Boot HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q892627

  اندازه : 9.7 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.24   انتشار : 1.­00.­0005

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.24   انتشار : 5.­10.­0.­5324

  اندازه : 21.65 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Multiple Processors HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 1.­00.­0012

  اندازه : 4.62 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 1.­00.­0002

  اندازه : 713 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • WinFlash درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 2.­22

  اندازه : 1.24 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 1.­0.­0012

  اندازه : 4.09 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 7.­0.­1.­1001

  اندازه : 263 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : KB888111

  اندازه : 50.07 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 3.­0.­0RC3_­V1.­80.­4

  اندازه : 38.5 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Azurewave_­AW-GE780 WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : 5.­0.­0.­350_­V5.­1.­1.­7

  اندازه : 9.69 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 11.­1.­0.­86

  اندازه : 32.08 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • ASUS X53L BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.01.17   انتشار : 205

  اندازه : 488 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Intel Turbo Memory Technology درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 1.­1.­0.­1010

  اندازه : 21.37 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Microsoft USB exclamation mark hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • ATKDrv UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 62 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • InstantFun Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 1.­0.­0014

  اندازه : 12.27 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.02   انتشار : 2.­1.­0.­880.­18_­V7.­8.­1

  اندازه : 12.6 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • ATKDrv UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 62 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.12.06   انتشار : 2.­1.­0.­880.­18_­V7.­8.­1

  اندازه : 12.61 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : KB888111

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.24   انتشار : 6.­14.­10.­4859

  اندازه : 17.05 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Chicony_­CNF6131 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.13   انتشار : 61.­005.­028.­250

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Intel Turbo Memory Technology درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­5.­0.­1013

  اندازه : 21.39 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 7.­8.­0.­1012

  اندازه : 274 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 3.­0.­1_­V1.­90.­0

  اندازه : 38.78 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 2.­4

  اندازه : 1.63 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.13   انتشار : 2.­4.­7.­7

  اندازه : 1.54 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 1.­00.­0017

  اندازه : 4.63 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Hibernation Button HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q893056

  اندازه : 11.88 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 6.­12.­05

  اندازه : 2.6 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.02.27   انتشار : 1.­0.­0.­17

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 10.­1.­8.­0

  اندازه : 11.51 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.06   انتشار : 1.­02.­19

  اندازه : 15.85 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • D-Max_­GD-5A35A Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.13   انتشار : 6.­21.­70.­004

  اندازه : 3.33 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Microsoft Dual Core CPU Hotfix Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 8.­3.­0.­1014

  اندازه : 1.98 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.05.09   انتشار : 7.­14.­10.­1437

  اندازه : 16.78 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • KB_­filter ?Beta ? درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.19   انتشار : 2.­1.­0.­880.­20_­V7.­8.­1

  اندازه : 12.24 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 6.­0.­1.­5449

  اندازه : 17.39 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.10.09   انتشار : 2.­3.­7.­4

  اندازه : 1.54 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 2.­5.­3

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 1.­02.­16

  اندازه : 16.52 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.18   انتشار : 2.­0.­0005

  اندازه : 9.37 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • ATKOSD2 UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.11   انتشار : 6.­64.­1.­4

  اندازه : 8.25 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Wallpaper درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها