دانلود رایگان درایورهایASUS X53Q

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X53Q در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.24   انتشار : 0.­8.­7.­1

  اندازه : 161 Mb   (ZIP)

  146 جستجوها
 • InfUpdate Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.03   انتشار : 8.­7.­0.­1007

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  139 جستجوها
 • Intel 5100/­5300 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.24   انتشار : 12.­1.­0.­14

  اندازه : 68.46 Mb   (ZIP)

  136 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 1.­17

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  135 جستجوها
 • ASUS X53Q BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.08.28   انتشار : 206

  اندازه : 582 Kb   (ZIP)

  129 جستجوها
 • Battery Power HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  125 جستجوها
 • ATK_­Hotkey درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.04   انتشار : 1.­00.­0036

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  122 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0004

  اندازه : 8.91 Mb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • Microsoft USB exclamation mark hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 315 Kb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 6.­64.­1.­8

  اندازه : 8.28 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­5

  اندازه : 55.12 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 5.­2.­0.­500

  اندازه : 65.31 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.14   انتشار : 1.­00.­0007

  اندازه : 10.95 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Microsoft Dual Core CPU Hotfix Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • D-Max_­GD-5A35A Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.13   انتشار : 6.­21.­70.­004

  اندازه : 3.33 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.03   انتشار : 7.­6.­0.­239

  اندازه : 26.77 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 8.­2.­0.­1001

  اندازه : 632 Kb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • ASUS X53Q BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.01.16   انتشار : 212

  اندازه : 583 Kb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Intel Turbo Memory Technology درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.24   انتشار : 1.­6.­1.­1004

  اندازه : 25.89 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 8.­7.­0.­1007

  اندازه : 2.08 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.22   انتشار : 7.­15.­10.­1508

  اندازه : 19.12 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • InstantFun Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 12.26 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Option_­GTM378 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.06   انتشار : 2.­2.­0.­496_­V3.­2.­1.­3

  اندازه : 11.74 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • YUAN_­MC872 TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.19   انتشار : 2.­3.­3.­18

  اندازه : 5.45 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0004

  اندازه : 6.35 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.22   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.24   انتشار : 8.­1.­0.­1001

  اندازه : 279 Kb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 6.­64.­1.­8

  اندازه : 8.28 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 1.­0.­0044

  اندازه : 2.28 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.24   انتشار : 6.­12.­5.­0

  اندازه : 3.32 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­0008

  اندازه : 11.44 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.04   انتشار : 0.­8.­0.­0

  اندازه : 165.42 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.24   انتشار : 5.­10.­0.­5704

  اندازه : 24.71 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.19   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • D-Max_­GD-5A35A Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.12.27   انتشار : 6.­21.­70.­004

  اندازه : 3.33 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.27   انتشار : 3.­0.­2.­2_­V2.­1.­1

  اندازه : 39.09 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Microsoft KB888111 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Microsoft KB893803 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.17   انتشار : KB893803

  اندازه : 2.41 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Yuan_­MC570QA_­MC770 TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 2.­3.­3.­23_­V1.­5.­0.­1

  اندازه : 5.22 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­02.­20

  اندازه : 15.84 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Multiple Processors HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • AW-BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.25   انتشار : 5.­5.­0.­3200

  اندازه : 121.85 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.24   انتشار : 2.­3.­3.­23

  اندازه : 5.55 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.02.29   انتشار : 5.­686.­0103.­2008

  اندازه : 4.52 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Chicony_­CNF6131 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.13   انتشار : 61.­005.­028.­250

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 3.­0.­0037

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • AW-NE771 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 7.­6.­0.­96

  اندازه : 29.8 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • InstantFun Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.24   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 12.26 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • AW-GE780_­NE770 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.04   انتشار : 7.­4.­2.­57

  اندازه : 14.34 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 3.­0.­0035

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ATK0100 ACPI درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 128 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­1.­88.­0

  اندازه : 711 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.18   انتشار : 6.­14.­10.­4964

  اندازه : 20.02 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­1.­88

  اندازه : 714 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.31   انتشار : 1.­00.­0031

  اندازه : 5.53 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • R5C833 card reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.11   انتشار : 3.­55.­01

  اندازه : 2.87 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.15   انتشار : 3.­0.­08

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Ricoh card reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.08.18   انتشار : 3.­55.­01

  اندازه : 2.87 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.24   انتشار : 1.­00.­0007_­V7.­10.­1.­0

  اندازه : 12.23 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.03.04   انتشار : 1.­02.­20

  اندازه : 15.84 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Motolora Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 6.­12.­16

  اندازه : 3.56 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.02.27   انتشار : 1.­0.­0.­17

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.20   انتشار : 1.­17

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.08   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 24.57 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • ASUS X53Q BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.08.28   انتشار : 209

  اندازه : 583 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.24   انتشار : 61.­005.­033.­80

  اندازه : 523 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.03   انتشار : 2.­0.­21

  اندازه : 7.54 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.08   انتشار : 6.­0.­1.­5605

  اندازه : 21.79 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ASUS X53Q BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.12.05   انتشار : 210

  اندازه : 583 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.27   انتشار : 12.­0.­0.­73

  اندازه : 31.93 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.17   انتشار : 1.­0.­0.­17

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.05.22   انتشار : 1.­0.­0017

  اندازه : 2.96 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.03   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.28   انتشار : 9.­0.­2.­0

  اندازه : 5.82 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 6.­206.­0502.­2008

  اندازه : 4.73 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.24   انتشار : 61.­005.­200.­210

  اندازه : 1.51 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 9.­1.­19.­0

  اندازه : 11.01 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها