دانلود رایگان درایورهایASUS X53Sg

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X53Sg در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • card reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.04.07   انتشار : 3.­52.­02

  اندازه : 2.68 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • LiteOn_­TVT-1060 TV Tuner درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.01.10   انتشار : 3.­0.­3.­6_­V1.­1

  اندازه : 3.14 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.17   انتشار : 1.­0.­0.­17

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • InfUpdate Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.01.10   انتشار : 8.­3.­0.­1018

  اندازه : 2 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • D-Max_­GD-8Axx Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 6.­11.­200.­005

  اندازه : 4.87 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 8.­2.­0.­1001

  اندازه : 632 Kb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.22   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.17   انتشار : 6.­14.­11.­7482

  اندازه : 142.47 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Microsoft Dual Core CPU Hotfix Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.04.18   انتشار : 2.­1.­0.­880.­20_­V7.­8.­1

  اندازه : 12.24 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.28   انتشار : 9.­0.­2.­0

  اندازه : 5.82 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.07.11   انتشار : 61.­005.­200.­130

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Microsoft USB exclamation mark hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • YUAN_­MC872 TV Tuner درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.29   انتشار : 2.­3.­3.­18

  اندازه : 333 Kb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.03.04   انتشار : 1.­02.­20

  اندازه : 15.84 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Battery Power HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Infineon TPM ?Beta ? درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.12.05   انتشار : 3.­0.­1_­V1.­90.­0

  اندازه : 38.96 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 5.­10.­14.­6

  اندازه : 27.52 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 1.­17

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.17   انتشار : 2.­3.­7.­8

  اندازه : 1.54 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.17   انتشار : 11.­5.­1.­15

  اندازه : 34.17 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • WALLPAPER درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.29   انتشار : 1.­0

  اندازه : 995 Kb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 1.­0.­0017

  اندازه : 2.96 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 3.­0.­0037

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 6.­64.­1.­8

  اندازه : 8.28 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.27   انتشار : 5.­10.­0.­5612

  اندازه : 21.95 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.01.10   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • ATK_­Hotkey درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 1.­00.­0034

  اندازه : 5.59 Mb   (ZIP)

  28 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 6.­11.­8.­0

  اندازه : 2.15 Mb   (ZIP)

  28 جستجوها
 • eSATA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.01.21   انتشار : 1.­17.­3.­2

  اندازه : 3.7 Mb   (ZIP)

  27 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 9.37 Mb   (ZIP)

  24 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : KB888111

  اندازه : 50.07 Mb   (ZIP)

  24 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.05.30   انتشار : 1043.­2.­15.­101

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  23 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها