دانلود رایگان درایورهایASUS X55SV

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X55SV در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Marvell Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 10.­15.­4.­3

  اندازه : 441 Kb   (ZIP)

  1035 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.03   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  949 جستجوها
 • ITE remote controller application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 5.­0.­4.­2

  اندازه : 2.62 Mb   (ZIP)

  765 جستجوها
 • ASUS X55SV نرمافزار

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0.­4

  اندازه : 2.12 Mb   (ZIP)

  764 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 3.01 Mb   (ZIP)

  757 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.10.09   انتشار : 8.­2.­0.­1016

  اندازه : 1.91 Mb   (ZIP)

  614 جستجوها
 • InstantFun Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 12.26 Mb   (ZIP)

  611 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.27   انتشار : 6.­64.­1.­6

  اندازه : 8.25 Mb   (ZIP)

  563 جستجوها
 • 3GNetworking utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.29   انتشار : 1.­0.­0001

  اندازه : 1.79 Mb   (ZIP)

  305 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.02   انتشار : 1.­02.­18

  اندازه : 16.51 Mb   (ZIP)

  130 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 1.­03.­0000

  اندازه : 9.5 Mb   (ZIP)

  127 جستجوها
 • D-Max_­GD-5A35 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.07   انتشار : 6.­21.­20.­004

  اندازه : 3.34 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.18   انتشار : 1.­0.­0004

  اندازه : 6.35 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.10.26   انتشار : 7.­8.­0.­1012

  اندازه : 323 Kb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 1.­0.­0003

  اندازه : 6.17 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • 3945ABG_­4965AGN WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.24   انتشار : 11.­1.­1.­2_­TIC144580

  اندازه : 21.55 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.10.26   انتشار : 7.­8.­0.­1012

  اندازه : 273 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ASUS X55SV BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.02.27   انتشار : 207

  اندازه : 517 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 10.42 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 6.­12.­05

  اندازه : 2.6 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.20   انتشار : 1.­17

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.19   انتشار : 2.­1.­0.­880.­20_­V7.­8.­1

  اندازه : 12.24 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.18   انتشار : 3.­0.­06

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ASUS X55SV سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2009.05.11   انتشار : AS04

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 2.­0.­8

  اندازه : 3.63 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 3.­0.­1

  اندازه : 38.95 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Chicony_­CNF6131 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.21   انتشار : 61.­005.­028.­260

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 116 Kb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • AFLASH2 Utility درایور

  برای : DOS, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 3.­01

  اندازه : 17 Kb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.31 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 3.­0.­0035

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • ASUS X55SV BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2007.12.28   انتشار : 206

  اندازه : 516 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 1.­16

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Nvidia Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 7.­15.­11.­5680

  اندازه : 56.18 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.07   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 1.­03.­0000

  اندازه : 9.54 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 9.­1.­19.­0

  اندازه : 11.01 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0.­16

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • ATKOSD2 UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 6.­64.­1.­4

  اندازه : 8.24 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • ITE remote controller application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.04.22   انتشار : 5.­0.­4.­6

  اندازه : 5.18 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.15   انتشار : 10.­1.­8.­0

  اندازه : 11.51 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • JMicron_­JMB360 eSATA درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 1.­17.­17.­00

  اندازه : 3.77 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Ricoh_­R5C833 card reader درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 3.­52.­02

  اندازه : 2.68 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • ATKDrv UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 62 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.02   انتشار : 2.­1.­0.­880.­18_­V7.­8.­1

  اندازه : 12.6 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 3.­0.­1

  اندازه : 53.44 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Email LED Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.10.24   انتشار : 2.­0.­0.­16

  اندازه : 1.79 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.01.30   انتشار : 6.­0.­1.­5548

  اندازه : 18.02 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Intel Turbo Memory Technology درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.10.26   انتشار : 1.­5.­0.­1013

  اندازه : 21.29 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • ATK Generic Function UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 3.­0.­05

  اندازه : 19.78 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 1.­00.­0027

  اندازه : 5.52 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 6.­0.­1.­5523

  اندازه : 17.69 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 1.­00.­0004

  اندازه : 8.91 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • ATKDrv UTILITY درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1043.­2.­15.­66

  اندازه : 13 Kb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • Sierra_­MC8775V Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.24   انتشار : 1.­10.­0.­1_­V2.­0.­15.­0

  اندازه : 13.17 Mb   (ZIP)

  28 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  26 جستجوها
 • LiteOn TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 3.­0.­3.­6_­V1.­1

  اندازه : 3.14 Mb   (ZIP)

  24 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها