دانلود رایگان درایورهایASUS X56KR

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X56KR در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • ATKDrv درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.05.30   انتشار : 1043.­2.­15.­101

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.03.04   انتشار : 1.­02.­20

  اندازه : 15.84 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.01.10   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : KB888111

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 9.37 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.02.29   انتشار : 5.­686.­0103.­2008

  اندازه : 4.52 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : KB888111

  اندازه : 50.07 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Multiple Processors HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • ATK_­Hotkey درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.04   انتشار : 1.­00.­0036

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 1.­17

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.07.18   انتشار : 8.­476

  اندازه : 327.89 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.17   انتشار : 1.­0.­0.­17

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 6.­64.­1.­8

  اندازه : 8.28 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • D-Max_­GD-5A35A Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.12.27   انتشار : 6.­21.­70.­004

  اندازه : 3.33 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • LiteOn_­TVT-1060 TV Tuner درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.01.10   انتشار : 3.­0.­3.­6_­V1.­1

  اندازه : 3.14 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • WALLPAPER درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.29   انتشار : 1.­0

  اندازه : 995 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Ricoh card reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.08.18   انتشار : 3.­55.­01

  اندازه : 2.87 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • BT183 BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.29   انتشار : 5.­0.­1912.­0

  اندازه : 27.79 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ATI SM Bus درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.29   انتشار : 5.­10.­1000.­8

  اندازه : 125 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • AW-GE780_­NE770 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.04   انتشار : 7.­4.­2.­105

  اندازه : 14.11 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ATK Generic Function UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Chicony_­CNF6131 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.12.27   انتشار : 61.­005.­028.­250

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • ATKDrv UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 62 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 3.­0.­0038

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.04   انتشار : 5.­10.­0.­5648

  اندازه : 24.31 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.18   انتشار : 1.­00.­0023

  اندازه : 5.39 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Yuan_­MC770A TV Tuner درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.29   انتشار : 2.­3.­3.­18

  اندازه : 5.22 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.10.15   انتشار : 6.­0.­1.­5477

  اندازه : 17.47 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Battery Power HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 1.­0.­0017

  اندازه : 2.96 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.04.18   انتشار : 2.­1.­0.­880.­20_­V7.­8.­1

  اندازه : 12.24 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها