دانلود رایگان درایورهایASUS X56SN

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X56SN در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • LSI Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 2.­1.­81.­0

  اندازه : 762 Kb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 2.­5.­3

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1.­0.­0012

  اندازه : 4.08 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • RICOH card reader درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 3.­51.­01

  اندازه : 2.57 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Power4 Gear Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.05.30   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1013 Kb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Suyin_­CN1314 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.27   انتشار : 6.­5801.­22.­005

  اندازه : 3.39 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.02   انتشار : 2.­1.­0.­880.­18_­V7.­8.­1

  اندازه : 12.6 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 3.­0.­0029

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Nvidia Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : 6.­14.­11.­7431

  اندازه : 70.46 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Ricoh card reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 6.­0.­2.­3

  اندازه : 2.57 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.05.08   انتشار : 1.­00.­0005

  اندازه : 2.93 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • InfUpdate Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 8.­3.­0.­1014

  اندازه : 1.97 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.04   انتشار : 5.­10.­0.­5648

  اندازه : 24.31 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • ATK Generic Function UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 1.­0.­0014

  اندازه : 2.89 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ATK0100 ACPI درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 128 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Azurewave_­AM-1C007 Camera درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.11.02   انتشار : 2.­7.­0828.­1

  اندازه : 1.48 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 10.42 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • ITE remote controller application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 3.­5.­4000.­0

  اندازه : 3.14 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • D-Max_­GD-5A31 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.01.22   انتشار : 6.­21.­20.­004

  اندازه : 3.33 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • D-Max_­GD-5A31 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.13   انتشار : 6.­21.­20.­004

  اندازه : 3.34 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Motorola Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 6.­11.­13.­01

  اندازه : 997 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ATKOSD2 UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 6.­64.­1.­4

  اندازه : 8.24 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Sinosun-SecureTool TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.10.09   انتشار : 3.­8.­1.­12

  اندازه : 16.59 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Microsoft USB exclamation mark hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ASUS X56SN نرمافزار

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0.­4

  اندازه : 2.12 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Wallpaper درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.28   انتشار : 1.­0

  اندازه : 1.37 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.10.24   انتشار : KB888111

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1.­00.­0012

  اندازه : 4.61 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Multiple Processors HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • LiteOn_­TVT-1060 TV Tuner درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 3.­0.­3.­6

  اندازه : 3.14 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.13   انتشار : 6.­0.­1.­5473

  اندازه : 17.46 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 2.­0.­8

  اندازه : 3.63 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • YUAN_­MC770A TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 2.­3.­2.­7_­V1.­4.­9354

  اندازه : 5.1 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.05.30   انتشار : 2.­1.­0.­880.­18_­V7.­8.­1

  اندازه : 12.58 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 1.­02.­16

  اندازه : 16.51 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Data Security Manager درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.05.30   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • LiteOn TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 3.­0.­3.­6_­V1.­1

  اندازه : 3.14 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • YUAN_­MC770 TV Tuner درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 2.­3.­3.­7

  اندازه : 5.23 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.18   انتشار : 1.­0.­0004

  اندازه : 6.35 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : KB888111

  اندازه : 50.07 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • ITE remote controller application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 5.­0.­4.­2

  اندازه : 2.62 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.31 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Battery Power HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Chicony_­CNF6150 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.13   انتشار : 61.­005.­033.­030

  اندازه : 943 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • WinFlash درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : 2.­22

  اندازه : 1.24 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Atheros L1 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.10   انتشار : 2.­3.­7.­8/­2.­4.­7.­10

  اندازه : 5.46 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 1.­16

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.13   انتشار : 2.­4.­7.­7

  اندازه : 1.54 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 3.­0.­1

  اندازه : 38.95 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 10.­1.­6.­0

  اندازه : 6.12 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.19   انتشار : 2.­1.­0.­880.­20_­V7.­8.­1

  اندازه : 12.24 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.18   انتشار : 3.­0.­06

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.02.27   انتشار : 1.­0.­0.­17

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Azurewave_­GE740_­AE750_­NE770_­GE780 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.10.23   انتشار : 7.­3.­1.­73

  اندازه : 4.97 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • InstantFun Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 12.26 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • ASUS X56SN BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.06.04   انتشار : 305

  اندازه : 543 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 3.­0.­1

  اندازه : 38.95 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • 3945ABG_­4965AGN WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.24   انتشار : 11.­1.­1.­2_­TIC144580

  اندازه : 21.14 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Chicony_­CNF6150 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.04.16   انتشار : 61.­005.­033.­070

  اندازه : 941 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 1.­0.­0014

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Intel Turbo Memory Technology درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.10.26   انتشار : 1.­5.­0.­1013

  اندازه : 21.29 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 1.­00.­0004

  اندازه : 8.91 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 6.­12.­05

  اندازه : 2.6 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • YUAN_­MC770A TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.18   انتشار : 2.­3.­3.­7_­V1.­5.­0.­1

  اندازه : 5.23 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 6.­64.­1.­5

  اندازه : 8.24 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Intel WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : 11.­1.­1.­16

  اندازه : 33.18 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.28   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 9.37 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • ATK_­Hotkey درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 1.­00.­0017

  اندازه : 4.63 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 5.­0.­1811.­0

  اندازه : 27.54 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.06   انتشار : 1.­02.­19

  اندازه : 15.85 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 103 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • ATKDrv UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.17   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 62 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • 3GNetworking utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.29   انتشار : 1.­0.­0001

  اندازه : 1.79 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : 1.­00.­0002

  اندازه : 713 Kb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 2.­0.­0015

  اندازه : 7.47 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 8.­3.­0.­1014

  اندازه : 1.98 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 1.­0.­0014

  اندازه : 2.89 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 3.­0.­0035

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Simple Boot HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q892627

  اندازه : 9.7 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • InstantFun Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.30   انتشار : 1.­0.­0014

  اندازه : 12.27 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Hibernation Button HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q893056

  اندازه : 11.88 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Adobe Reader Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.28   انتشار : 8.­0

  اندازه : 35.32 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.10.26   انتشار : 7.­8.­0.­1012

  اندازه : 273 Kb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • YUAN_­MC872 TV Tuner درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 2.­3.­3.­7

  اندازه : 343 Kb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • D-Max_­GD-8A31A Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.27   انتشار : 6.­11.­200.­003

  اندازه : 4.72 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.21   انتشار : 7.­15.­11.­6749

  اندازه : 57.47 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Microsoft Dual Core CPU Hotfix Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.15   انتشار : 10.­1.­8.­0

  اندازه : 11.51 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Chicony_­CNF6150 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.01.23   انتشار : 61.­005.­033.­030

  اندازه : 942 Kb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • JMicron_­JMB360 eSATA درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 1.­17.­17.­00

  اندازه : 3.77 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 1.­16

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها