دانلود رایگان درایورهایASUS X56TA

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X56TA در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 7.­6.­0.­114

  اندازه : 28.94 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 10.­1.­8.­0

  اندازه : 11.51 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • AW-BT250_­253 BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.22   انتشار : 5.­2.­0.­600

  اندازه : 57.29 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 6.­0.­1.­5645

  اندازه : 113.47 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 3.01 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 8.­503.­1

  اندازه : 113.5 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 1.­00.­0009

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.15   انتشار : 3.­0.­08

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.27   انتشار : 3.­0.­2.­2_­V2.­1.­1

  اندازه : 39.09 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Yuan_­MC570QA_­MC770 TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 2.­3.­3.­23_­V1.­5.­0.­1

  اندازه : 5.22 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 1.­02.­21

  اندازه : 14.8 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.19   انتشار : 2.­1.­0.­880.­20_­V7.­8.­1

  اندازه : 12.24 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • ITE remote controller application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 5.­0.­4.­2

  اندازه : 2.62 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.06   انتشار : 2.­1.­81

  اندازه : 763 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 2.­0.­0000

  اندازه : 325 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.18   انتشار : 0.­8.­3.­0

  اندازه : 173.37 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.02.27   انتشار : 1.­0.­0.­17

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • AW-GE780_­NE770 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.04   انتشار : 7.­4.­2.­57

  اندازه : 14.34 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Suyin_­CN1314 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.27   انتشار : 6.­5801.­22.­005

  اندازه : 3.39 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Power4 Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.29   انتشار : 1.­1.­0001

  اندازه : 24.94 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.04   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 2.97 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 1.­00.­0027

  اندازه : 5.52 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 3.­0.­0038

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • YUAN_­MC872 TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.27   انتشار : 2.­3.­3.­23

  اندازه : 335 Kb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.27   انتشار : 6.­64.­1.­6

  اندازه : 8.25 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.31   انتشار : 2.­0.­0008

  اندازه : 9.92 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 315 Kb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 1.­0.­0005

  اندازه : 6.45 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 6.­206.­0502.­2008

  اندازه : 4.73 Mb   (ZIP)

  28 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  28 جستجوها
 • Chicony_­CNF6150 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.04.16   انتشار : 61.­005.­033.­070

  اندازه : 941 Kb   (ZIP)

  28 جستجوها
 • R5C833 card reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.11   انتشار : 3.­55.­01

  اندازه : 2.87 Mb   (ZIP)

  26 جستجوها
 • D-Max_­GD-5A31 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 6.­21.­20.­004

  اندازه : 3.33 Mb   (ZIP)

  25 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها