دانلود رایگان درایورهایASUS X56VR

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X56VR در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  208 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  204 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  181 جستجوها
 • AuthenTec Fingerprint درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 2.­0.­0.­4

  اندازه : 22.76 Mb   (ZIP)

  165 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 371 Kb   (ZIP)

  163 جستجوها
 • ASUS X56VR BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.10.10   انتشار : 207

  اندازه : 652 Kb   (ZIP)

  162 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.17   انتشار : 6.­5853.­22.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  142 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 3.­0.­0038

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  138 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0007

  اندازه : 12.92 Mb   (ZIP)

  132 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  132 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  124 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 1.­02.­21

  اندازه : 14.8 Mb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­0.­0053

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 1.­0.­0005

  اندازه : 6.45 Mb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • Intel WiMax درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.27   انتشار : 3.­12.­3.­16

  اندازه : 10.82 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • Power4Gear eXtreme Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 24.57 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 8.­6.­0.­1007

  اندازه : 337 Kb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.17   انتشار : 7.­0.­0002

  اندازه : 7.3 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.03.04   انتشار : 1.­02.­20

  اندازه : 15.84 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 8.­0.­0.­197

  اندازه : 585 Kb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 3.­0.­1_­V1.­90.­0

  اندازه : 38.78 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 408 Kb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.24   انتشار : 7.­6.­1.­149

  اندازه : 27.52 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Intel(R) 5300 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.25   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 46.68 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.05.30   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.24   انتشار : 11.­2.­2.­0

  اندازه : 6.24 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Microsoft KB893803 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.17   انتشار : KB893803

  اندازه : 2.41 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • ASUS X56VR BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 205

  اندازه : 647 Kb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Yuan TV Tuner MC872-1D درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 2.­3.­3.­32

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0004

  اندازه : 6.35 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 2.­2.­95.­1

  اندازه : 762 Kb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Ricoh_­R5C833 card reader درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.20   انتشار : 3.­52.­02

  اندازه : 2.68 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.05.22   انتشار : 1.­0.­0017

  اندازه : 2.96 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 12.­1.­0.­14

  اندازه : 33.34 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 8.­650.­0.­0

  اندازه : 115.17 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • AuthenTec Fingerprint درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 2.­0.­0.­4

  اندازه : 18.71 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Option_­GTM378 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.06   انتشار : 2.­2.­0.­496_­V3.­2.­1.­3

  اندازه : 11.74 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Wireless Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­1.­88.­0

  اندازه : 711 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • WALLPAPER درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 2.56 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 11.­2.­2.­0

  اندازه : 6.24 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Microsoft Dual Core CPU Hotfix Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Microsoft KB888111 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.24   انتشار : 2.­3.­3.­23

  اندازه : 5.55 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.18   انتشار : 0.­8.­3.­0

  اندازه : 173.37 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.02   انتشار : 6.­0.­1.­5667

  اندازه : 22.18 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Azurewave_­AM-1C007 Camera درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.11.02   انتشار : 2.­7.­0828.­1

  اندازه : 1.48 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 6.­206.­0502.­2008

  اندازه : 4.73 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 116 Kb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Intel(R) 5300 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.25   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 41.34 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.27   انتشار : 8.­476

  اندازه : 113.52 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • InstantFun Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.05   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 12.48 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 8.­6.­0.­1007

  اندازه : 285 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 8.­0.­0.­197

  اندازه : 633 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • InstantFun Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 12.26 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 3.­0.­0037

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 3.­0.­09

  اندازه : 21.26 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.02   انتشار : 2.­0.­0007

  اندازه : 11.44 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Yuan TV Tuner MC770 درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.26   انتشار : 2.­3.­3.­33

  اندازه : 922 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 2.­2.­95.­1

  اندازه : 717 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 1.­5.­0_­V2.­3.­3.­18

  اندازه : 5.45 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­15.­66

  اندازه : 117 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­0008

  اندازه : 11.44 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 1.­0.­0020

  اندازه : 4.19 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Motolora Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 6.­12.­16

  اندازه : 3.56 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • D-Max_­GD-5A53 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 2.­7.­0320.­4

  اندازه : 1.38 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 3.­6

  اندازه : 31.83 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 12.­1.­0.­14

  اندازه : 28.56 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.24   انتشار : 8.­1.­0.­1001

  اندازه : 279 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Yuan TV Tuner MC872-1D درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 2.­3.­3.­32

  اندازه : 921 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­0007

  اندازه : 6.18 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • ASUS X56VR BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.06.04   انتشار : 204

  اندازه : 640 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Chicony CNF_­6150 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.26   انتشار : 061.­005.­033.­132

  اندازه : 893 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.24   انتشار : 2.­0.­0023

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.17   انتشار : 1.­0.­0.­17

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.27   انتشار : 12.­0.­0.­73

  اندازه : 31.93 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Yuan TV Tuner MC770 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.24   انتشار : 2.­3.­3.­33

  اندازه : 566 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • AW-BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.25   انتشار : 5.­5.­0.­3200

  اندازه : 121.85 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Multiple Processors HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 5.­2.­0.­500

  اندازه : 65.31 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Wallpaper درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 1.­0

  اندازه : 1.37 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­5

  اندازه : 55.12 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ATK_­Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.26   انتشار : 1.­0.­0044

  اندازه : 2.19 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.19   انتشار : 2.­1.­0.­880.­20_­V7.­8.­1

  اندازه : 12.24 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Intel Turbo Memory Technology درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.11   انتشار : 1.­6.­0.­1034

  اندازه : 25.82 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.12.19   انتشار : 5.­10.­0.­5713

  اندازه : 29.4 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها