دانلود رایگان درایورهایASUS X57Vc

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X57Vc در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Intel(R) 5150 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 12.­4.­1.­53

  اندازه : 2.72 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.12.27   انتشار : 10.­1.­6.­0

  اندازه : 5.27 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Yuan TV Tuner MC872-1D درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 2.­3.­3.­32

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­3.­3.­31

  اندازه : 5.34 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­0006

  اندازه : 6.12 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • AuthenTec Fingerprint درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 2.­0.­0.­4

  اندازه : 18.71 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 408 Kb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.09   انتشار : 8.­0.­0.­197

  اندازه : 30.97 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.19   انتشار : 2.­1.­0.­880.­20_­V7.­8.­1

  اندازه : 12.24 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 5.­1.­29.­5

  اندازه : 9.22 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Yuan TV Tuner MC872-1D درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 2.­3.­3.­32

  اندازه : 921 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Intel(R) 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­4.­1.­11

  اندازه : 2.66 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 3.­0.­12

  اندازه : 1.17 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­15.­75

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Email LED Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.10.24   انتشار : 2.­0.­0.­16

  اندازه : 1.79 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 3.­6

  اندازه : 31.83 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.09   انتشار : 7.­005.­0730.­2009

  اندازه : 5.24 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 320 Kb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • ASUS X57Vc BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.08.21   انتشار : 207

  اندازه : 733 Kb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Yuan TV Tuner MC570 درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 2.­3.­3.­31

  اندازه : 6.15 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 8.­15.­11.­8669

  اندازه : 76.48 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­3.­3.­31

  اندازه : 5.29 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.20   انتشار : 8.­15.­11.­8669

  اندازه : 92.85 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 8.­0.­0.­197

  اندازه : 585 Kb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 12.­4.­1.­53

  اندازه : 2.15 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Wireless Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Intel(R) 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­4.­1.­11

  اندازه : 2.11 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 2.­2.­95.­1

  اندازه : 762 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 371 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • ITE remote controller application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.04.22   انتشار : 5.­0.­4.­6

  اندازه : 5.18 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.53 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • AuthenTec Fingerprint درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 2.­0.­0.­4

  اندازه : 22.76 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 2.­2.­95.­1

  اندازه : 717 Kb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Chicony_­CNF6150 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.13   انتشار : 61.­005.­033.­030

  اندازه : 943 Kb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • ASUS X57Vc BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.11.17   انتشار : 212

  اندازه : 736 Kb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 3.01 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • ITE Remote Controller Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 5.­1.­0.­1

  اندازه : 5.36 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 8.­0.­0.­197

  اندازه : 633 Kb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 3.­6

  اندازه : 25.83 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • LiteOn TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.19   انتشار : 3.­0.­3.­6_­V1.­1

  اندازه : 3.14 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Power4Gear eXtreme Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 24.57 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Ricoh R5U8xx Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­62.­02

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • CopyProtect Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 3.06 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 5.­1.­29.­5

  اندازه : 10.16 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • ASUS X57Vc BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.10.24   انتشار : 209

  اندازه : 735 Kb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 14.­0.­1.­1

  اندازه : 30.39 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 6.­0.­1.­5939

  اندازه : 39.02 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­0.­0053

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • Intel Turbo Memory Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 1.­10.­0.­1012

  اندازه : 31.22 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • Yuan TV Tuner MC570 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 2.­3.­3.­31

  اندازه : 6.41 Mb   (ZIP)

  26 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها