دانلود رایگان درایورهایASUS X58C

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X58C در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 7.­4.­2.­40

  اندازه : 5.03 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.29   انتشار : 7.­6.­0.­96

  اندازه : 29.8 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Microsoft Dual Core CPU Hotfix Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 1.­0.­0017

  اندازه : 2.96 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 3.­0.­0038

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.04   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 2.97 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Battery Power HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 3.­0.­0037

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • AW-BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.25   انتشار : 5.­5.­0.­3200

  اندازه : 121.85 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.07   انتشار : 7.­4.­2.­105

  اندازه : 14.11 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 1.­00.­0017

  اندازه : 24.57 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Touchpad utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.19   انتشار : 9.­0.­2.­0

  اندازه : 5.84 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.05.22   انتشار : 1.­0.­0017

  اندازه : 2.96 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ATK MEDIA Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.23   انتشار : 1.­17

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­00.­0034

  اندازه : 5.59 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.28   انتشار : 1.­00.­0007

  اندازه : 2.97 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.03.04   انتشار : 1.­02.­20

  اندازه : 15.84 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 6.­64.­1.­8

  اندازه : 8.28 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 6.­64.­1.­8

  اندازه : 8.28 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.02   انتشار : 1.­0.­18

  اندازه : 24.58 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • ASUS X58C BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.08.28   انتشار : 207

  اندازه : 498 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility for WIN XP درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ATK hotkey utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.19   انتشار : 1.­0.­0037

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­1.­88.­0

  اندازه : 711 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 3.­0.­0038

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Multiple Processors HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.08   انتشار : 7.­14.­10.­5120

  اندازه : 14.7 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Microsoft KB888111 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • KB filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12  

  اندازه : 315 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 2.­1.­88

  اندازه : 714 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • WALLPAPER درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.29   انتشار : 1.­0

  اندازه : 995 Kb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.08   انتشار : 6.­0.­1.­5605

  اندازه : 21.79 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • ASUS X58C BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.07.14   انتشار : 206

  اندازه : 498 Kb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.19   انتشار : 6.­14.­10.­3840

  اندازه : 17.24 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.19   انتشار : 0.­7.­5.­0

  اندازه : 156.83 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • CardReader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.19   انتشار : 6.­0.­3.­2

  اندازه : 2.68 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.02   انتشار : 1.­00.­007

  اندازه : 2.97 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Microsoft KB896256 HotFix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB896256

  اندازه : 53.89 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 5.­2.­0.­500

  اندازه : 65.31 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • CardReader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 3.­55.­01

  اندازه : 2.87 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.18   انتشار : 0.­8.­3.­0

  اندازه : 173.37 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.11   انتشار : 1043.­2.­15.­101

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.17   انتشار : KB888111

  اندازه : 50.07 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.07   انتشار : 2.­0.­1039.­1100

  اندازه : 4.95 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­02.­20

  اندازه : 15.84 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • KB filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.25   انتشار : 5.­10.­0.­5605

  اندازه : 21.94 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 6.­0.­1.­5657

  اندازه : 22.15 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 10.­1.­8.­0

  اندازه : 11.51 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.20   انتشار : 2.­0.­1039.­1640

  اندازه : 4.95 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • ATK MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.11   انتشار : 1.­17

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 7.­4.­2.­57

  اندازه : 14.34 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 9.37 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • ASUS X58C BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.10.20   انتشار : 208

  اندازه : 498 Kb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • Microsoft USB exclamation mark hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها