دانلود رایگان درایورهایASUS X58L

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X58L در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Power4 Gear Hybrid درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.25   انتشار : 1.­1.­0002

  اندازه : 24.97 Mb   (ZIP)

  164 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 7.­14.­10.­1437

  اندازه : 13.58 Mb   (ZIP)

  150 جستجوها
 • Wallpaper درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  141 جستجوها
 • ASUS X58L BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.12.31   انتشار : 203

  اندازه : 540 Kb   (ZIP)

  140 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 6.­64.­1.­8

  اندازه : 8.28 Mb   (ZIP)

  136 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.14   انتشار : 1.­00.­0007

  اندازه : 10.95 Mb   (ZIP)

  133 جستجوها
 • ATK0100 ACPI درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 128 Kb   (ZIP)

  131 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.20   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 116 Kb   (ZIP)

  131 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.18   انتشار : 6.­0.­1.­5689

  اندازه : 22.22 Mb   (ZIP)

  130 جستجوها
 • Microsoft Dual Core CPU Hotfix Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  124 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 1.­02.­21

  اندازه : 14.8 Mb   (ZIP)

  122 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.18   انتشار : 0.­8.­7.­0

  اندازه : 161.02 Mb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • AW-NE771 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 7.­6.­0.­96

  اندازه : 29.8 Mb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.18   انتشار : 2.­1.­88.­01

  اندازه : 745 Kb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • ASUS X58L نرمافزار

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0.­4

  اندازه : 2.12 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­1.­88.­0

  اندازه : 711 Kb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2011.09.07   انتشار : 3.­0.­6

  اندازه : 3.99 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • BT183 BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.29   انتشار : 5.­0.­1912.­0

  اندازه : 27.79 Mb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.07   انتشار : 5.­2.­800

  اندازه : 57.28 Mb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­15.­66

  اندازه : 117 Kb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.18   انتشار : 2.­1.­88.­01

  اندازه : 713 Kb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.12.01   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 320 Kb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.24   انتشار : 5.­10.­0.­5605

  اندازه : 21.94 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Multiple Processors HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 315 Kb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.27   انتشار : 6.­64.­1.­6

  اندازه : 8.25 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • AW-BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.25   انتشار : 5.­5.­0.­3200

  اندازه : 121.85 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.07   انتشار : 3.­0.­6

  اندازه : 3.99 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 8.­3.­0.­1018

  اندازه : 2 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • AW-GE780_­NE770 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.18   انتشار : 7.­4.­2.­15

  اندازه : 5.03 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 10.­1.­8.­0

  اندازه : 11.51 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.19   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • card reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.04.07   انتشار : 3.­52.­02

  اندازه : 2.68 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.18   انتشار : 6.­105.­0713.­2007

  اندازه : 3.89 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.26   انتشار : 3.­0.­3

  اندازه : 3.69 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.05.09   انتشار : 7.­14.­10.­1437

  اندازه : 16.78 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Vibe Fun Center درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 2.­0.­6.­110

  اندازه : 6.02 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.01.30   انتشار : 5.­673.­0712.­2007

  اندازه : 4.53 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Battery Power HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 7.­8.­0.­1012

  اندازه : 324 Kb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.28   انتشار : 1.­00.­0040

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • UAA bus and Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : KB888111

  اندازه : 50.07 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 7.­8.­0.­1012

  اندازه : 274 Kb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • ASUS X58L BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.10.17   انتشار : 201

  اندازه : 533 Kb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Microsoft USB exclamation mark hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها