دانلود رایگان درایورهایASUS X59GL

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X59GL در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 2.­0.­22

  اندازه : 8.13 Mb   (ZIP)

  197 جستجوها
 • nVidia INF Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.12.11   انتشار : 19.­07

  اندازه : 51.07 Mb   (ZIP)

  157 جستجوها
 • D-Max_­GD-5A35A Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.13   انتشار : 6.­21.­70.­004

  اندازه : 3.33 Mb   (ZIP)

  156 جستجوها
 • WALLPAPER درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.29   انتشار : 1.­0

  اندازه : 995 Kb   (ZIP)

  137 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 3.­0.­1_­V1.­90.­0

  اندازه : 38.78 Mb   (ZIP)

  128 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 1.­0.­0005

  اندازه : 6.45 Mb   (ZIP)

  119 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 1.­17

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  117 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­5

  اندازه : 55.12 Mb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • AW-BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.25   انتشار : 5.­5.­0.­3200

  اندازه : 121.85 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.04   انتشار : 1.­0.­0044

  اندازه : 2.28 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • Battery Power HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 6.­5853.­22.­012

  اندازه : 1.74 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­15.­66

  اندازه : 117 Kb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • AW-NE771 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 7.­6.­0.­96

  اندازه : 29.8 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : 19.­06

  اندازه : 22.02 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • ASUS X59GL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.07.06   انتشار : 220

  اندازه : 710 Kb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­1.­88.­0

  اندازه : 711 Kb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 1.­02.­21

  اندازه : 14.8 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 8.­15.­11.­8669

  اندازه : 76.48 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.10.17   انتشار : 1.­16.­4

  اندازه : 932 Kb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.02.27   انتشار : 1.­0.­0.­17

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Wallpaper درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.05.12   انتشار : 19.­07

  اندازه : 51.06 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Motorola Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.01.23   انتشار : 6.­12.­11

  اندازه : 2.49 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : 67.­8.­6.­0

  اندازه : 618 Kb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­1.­88

  اندازه : 745 Kb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • ASUS X59GL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.10.29   انتشار : 217

  اندازه : 706 Kb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Vibe Fun Center درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 2.­0.­6.­110

  اندازه : 6.02 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 14.­0.­1.­1

  اندازه : 30.39 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Wireless Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.04.16   انتشار : 6.­14.­11.­7658

  اندازه : 77.55 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Suyin_­SN13-MI03 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.23   انتشار : 6.­5801.­77.­005

  اندازه : 3.39 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Nvidia Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.27   انتشار : 7.­15.­11.­7623

  اندازه : 67.44 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 3.­0.­1_­V1.­90.­0

  اندازه : 53.23 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.24   انتشار : 0.­8.­7.­1

  اندازه : 161 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Suyin_­CN1314 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : 6.­5801.­22.­6

  اندازه : 3.39 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.10.17   انتشار : 10.­0.­12.­0

  اندازه : 5.26 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 3.­0.­0037

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.09.28   انتشار : 9.­0.­2.­0

  اندازه : 5.82 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Azureware_­NE770_­GE780 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 7.­4.­2.­40

  اندازه : 5.03 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.18   انتشار : 0.­8.­7.­0

  اندازه : 161.02 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ASUS X59GL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.10.17   انتشار : 208

  اندازه : 705 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • ALCOR Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.03   انتشار : 1.­01.­0000.­00

  اندازه : 2.15 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.02   انتشار : 2.­0.­0007

  اندازه : 11.44 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Alcor Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­4.­1217.­35202

  اندازه : 6.82 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­1.­88

  اندازه : 714 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • AW-NE785 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 8.­0.­0.­197

  اندازه : 30.97 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 2.­2.­95.­1

  اندازه : 762 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.31   انتشار : 1.­00.­0018

  اندازه : 24.58 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 1.­0.­0017

  اندازه : 2.96 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.04   انتشار : 7.­21.­70.­1

  اندازه : 3.38 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2011.09.07   انتشار : 3.­0.­6

  اندازه : 3.99 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • InstantFun Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 12.26 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • nVidia INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.04   انتشار : 15.­50

  اندازه : 33.44 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.24   انتشار : 61.­005.­200.­210

  اندازه : 1.51 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.07   انتشار : 3.­0.­6

  اندازه : 3.99 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 5.­2.­0.­500

  اندازه : 65.31 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.26   انتشار : 3.­0.­3

  اندازه : 3.69 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 6.­64.­1.­8

  اندازه : 8.28 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 6.­0.­1.­5939

  اندازه : 39.02 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­0006

  اندازه : 6.12 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Microsoft KB896256 HotFix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB896256

  اندازه : 53.89 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ASUS X59GL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.10.14   انتشار : 222

  اندازه : 710 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • ASUS X59GL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.01.20   انتشار : 218

  اندازه : 707 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 1.­00.­0009

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.05.22   انتشار : 1.­0.­0017

  اندازه : 2.96 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­0.­0053

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Power4Gear eXtreme Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 24.57 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Chicony_­CNF6150 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.04.16   انتشار : 61.­005.­033.­070

  اندازه : 941 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 3.­6

  اندازه : 31.83 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 61.­005.­200.­270

  اندازه : 1.33 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.15   انتشار : 3.­0.­08

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.20   انتشار : 8.­15.­11.­8669

  اندازه : 92.85 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.18   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 117 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 6.­64.­1.­8

  اندازه : 8.28 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 315 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • D-Max_­GD-5A35A Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.12.27   انتشار : 6.­21.­70.­004

  اندازه : 3.33 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • ASUS X59GL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.11.28   انتشار : 213

  اندازه : 705 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها