دانلود رایگان درایورهایASUS X59SL

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X59SL در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Screen saver درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.03   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 9.37 Mb   (ZIP)

  259 جستجوها
 • InstantFun Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 12.26 Mb   (ZIP)

  216 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.22   انتشار : 9.­1.­19.­0

  اندازه : 11.01 Mb   (ZIP)

  200 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.11.02   انتشار : 1.­02.­18

  اندازه : 16.51 Mb   (ZIP)

  182 جستجوها
 • ATK_­Hotkey درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 1.­00.­0034

  اندازه : 5.59 Mb   (ZIP)

  161 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 1.­03.­0000

  اندازه : 9.5 Mb   (ZIP)

  161 جستجوها
 • WebCam درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 6.­21.­70.­004

  اندازه : 3.33 Mb   (ZIP)

  153 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 1.­02.­21

  اندازه : 14.8 Mb   (ZIP)

  151 جستجوها
 • WebCam درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.29   انتشار : 6.­5801.­22.­005

  اندازه : 3.39 Mb   (ZIP)

  151 جستجوها
 • ATK MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 1.­16

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  148 جستجوها
 • PID-A111 for Suyin\UVC camera درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.10.03   انتشار : 6.­5801.­77.­003

  اندازه : 3.34 Mb   (ZIP)

  144 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.03   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  142 جستجوها
 • CardReader درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 6.­0.­6000.­2005

  اندازه : 5.74 Mb   (ZIP)

  138 جستجوها
 • WebCam درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 6.­21.­20.­004

  اندازه : 3.33 Mb   (ZIP)

  137 جستجوها
 • Chicony CNF6131 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 61.­005.­028.­250

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  137 جستجوها
 • Multiple Processors HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  134 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.18   انتشار : 6.­11.­8.­0

  اندازه : 2.15 Mb   (ZIP)

  131 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.03.04   انتشار : 1.­02.­20

  اندازه : 15.84 Mb   (ZIP)

  130 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.25   انتشار : 10.­1.­6.­0

  اندازه : 6.12 Mb   (ZIP)

  127 جستجوها
 • ATK Generic Function UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  126 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • ATK Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 1.­00.­0012

  اندازه : 4.61 Mb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.11   انتشار : 6.­0.­1.­5543

  اندازه : 17.97 Mb   (ZIP)

  119 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • D-Max GD-8A31A Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 6.­11.­200.­003

  اندازه : 4.72 Mb   (ZIP)

  115 جستجوها
 • WebCam درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 61.­005.­028.­250

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 3.­0.­1

  اندازه : 38.95 Mb   (ZIP)

  112 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.11   انتشار : 8.­473

  اندازه : 114.15 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.07   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • D-Max GD-5A31 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 6.­21.­20.­004

  اندازه : 3.34 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • AFLASH2 Utility BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 3.­01

  اندازه : 17 Kb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • ASUS X59SL نرمافزار

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.11   انتشار : 1.­0.­0.­5

  اندازه : 2.12 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.07   انتشار : 5.­10.­0.­5648

  اندازه : 24.31 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.17   انتشار : KB888111

  اندازه : 50.07 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.17   انتشار : 1.­0.­0.­17

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.25   انتشار : 2.­0.­1039.­1110

  اندازه : 4.95 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • Suyin CN1316-S30B-MI03 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.26   انتشار : 6.­5801.­77.­007

  اندازه : 2.44 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.31 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.17   انتشار : KB888111

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • WebCam درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.23   انتشار : 6.­5801.­77.­005

  اندازه : 3.39 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 7.­3.­1.­73

  اندازه : 4.97 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0.­16

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • Hotkey Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.11   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 1.­0.­0017

  اندازه : 2.96 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 6.­64.­1.­8

  اندازه : 8.28 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • ATK Hotkey درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.07   انتشار : 1.­00.­0036

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 6.­12.­05

  اندازه : 2.6 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 3.01 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 10.­1.­8.­0

  اندازه : 11.51 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • ATK MEDIA Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 1.­16

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 5.­10.­14.­6

  اندازه : 27.52 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 10.42 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Wallpaper درایور

  برای : Other

  منتشر شده ها : 2008.06.24   انتشار : 1.­0

  اندازه : 1.37 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.11   انتشار : 5.­2.­0.­169_­V5.­3.­0.­85

  اندازه : 12.17 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • ATKDrv UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 62 Kb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 3.­0.­0038

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.02.27   انتشار : 1.­0.­0.­17

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Microsoft USB exclamation mark hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • ASUS X59SL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.11.13   انتشار : 306

  اندازه : 438 Kb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • TOUCHPAD extra (Support numeric touchpad) درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.21   انتشار : 1.­08.­012

  اندازه : 968 Kb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 3.­0.­1_­1.­90.­0

  اندازه : 38.96 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • ASUS X59SL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.09.14   انتشار : 308

  اندازه : 442 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • D-Max GD-8A31A Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.25   انتشار : 6.­11.­200.­003

  اندازه : 4.89 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Chicony CNF6150 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.11   انتشار : 61.­005.­033.­070

  اندازه : 941 Kb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.29   انتشار : 7.­6.­0.­96

  اندازه : 29.8 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 2.­0.­15

  اندازه : 7.46 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.07   انتشار : 8.­479

  اندازه : 160.99 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility for WIN XP درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • ASUS X59SL نرمافزار

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.09.18   انتشار : 1.­0.­0.­4

  اندازه : 2.12 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Suyin_­CN1314 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 6.­5801.­22.­003

  اندازه : 3.35 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 2.­0.­20

  اندازه : 7.54 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 2.­0.­8

  اندازه : 3.63 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ATKOSD2 UTILITY درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 6.­64.­1.­4

  اندازه : 8.24 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ATK 0100 ACPI درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 128 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • NE-770 WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.10.15   انتشار : 6.­0.­3.­126_­6.­0.­3.­10

  اندازه : 16.41 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Battery Power HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • RICOH card reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.11   انتشار : 3.­0.­1.­0

  اندازه : 5.66 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • WebCam درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 6.­21.­70.­004

  اندازه : 3.33 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • KB filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • KB filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.12   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Chicony_­CNF6150 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.13   انتشار : 61.­005.­033.­030

  اندازه : 943 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.11   انتشار : 2.­0.­1039.­1620

  اندازه : 5.04 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها