دانلود رایگان درایورهایASUS X5AVc

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5AVc در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.29   انتشار : 7.­0.­0001

  اندازه : 6.85 Mb   (ZIP)

  273 جستجوها
 • Wireless Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  231 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 12.­1.­0.­14

  اندازه : 28.56 Mb   (ZIP)

  222 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 3.­0.­0038

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  218 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  202 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  198 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 3.­6

  اندازه : 31.83 Mb   (ZIP)

  196 جستجوها
 • CopyProtect Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 3.06 Mb   (ZIP)

  192 جستجوها
 • Yuan TV Tuner MC872-1D درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 2.­3.­3.­32

  اندازه : 921 Kb   (ZIP)

  176 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  174 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 1.77 Mb   (ZIP)

  167 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  149 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­1.­88

  اندازه : 714 Kb   (ZIP)

  131 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 5.­1.­29.­5

  اندازه : 9.22 Mb   (ZIP)

  122 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • Multiple Processors HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 9.­0.­0.­1009

  اندازه : 2.18 Mb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • TPM درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 3.­5

  اندازه : 30.36 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Suyin_­CN1316 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.26   انتشار : 6.­5801.­77.­003

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 320 Kb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.09   انتشار : 7.­005.­0730.­2009

  اندازه : 5.24 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 2.­2.­95.­1

  اندازه : 717 Kb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Wallpaper درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Intel 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 12.­2.­0.­11

  اندازه : 34.63 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­0.­0053

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­02.­20

  اندازه : 15.85 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 1.­0.­0005

  اندازه : 6.45 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­1.­24

  اندازه : 3.95 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 600 Kb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • Yuan TV Tuner MC872-1D درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 2.­3.­3.­32

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Ricoh R5U8xx Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­62.­02

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 8.79 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­0007

  اندازه : 6.18 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 5.­10.­0.­5783

  اندازه : 30.38 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Yuan_­MC570QA_­MC770 TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.08   انتشار : 2.­3.­3.­18_­V1.­5.­0.­1

  اندازه : 4.31 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Chicony_­CNF7246 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.06.01   انتشار : 061.­005.­200.­240

  اندازه : 745 Kb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 8.­6.­0.­1007

  اندازه : 285 Kb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.24   انتشار : 8.­1.­0.­1001

  اندازه : 279 Kb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Intel Turbo Memory Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 1.­10.­0.­1012

  اندازه : 31.22 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 1.­00.­0011

  اندازه : 1.77 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 1.­02.­21

  اندازه : 14.8 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 40.85 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 8.­15.­11.­8619

  اندازه : 72.87 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.10.27   انتشار : 0.­8.­8.­6

  اندازه : 163.17 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • InstantFun Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 12.48 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Chicony_­CNF7246 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.26   انتشار : 61.­005.­200.­120

  اندازه : 1.54 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • AW-BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.25   انتشار : 5.­5.­0.­3200

  اندازه : 121.85 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.53 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 12.­4.­1.­53

  اندازه : 2.15 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Suyin_­CN1316-S30B-MI03 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.26   انتشار : 6.­5801.­77.­007

  اندازه : 2.44 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 2.­0.­0002

  اندازه : 399 Kb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.24   انتشار : 1.­0.­5.­8

  اندازه : 309.26 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Power4 Gear Hybrid درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.25   انتشار : 1.­1.­0002

  اندازه : 24.97 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 408 Kb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.26 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 2.­0.­24

  اندازه : 8.13 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 8.­6.­0.­1007

  اندازه : 337 Kb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Intel Turbo Memory Technology درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.24   انتشار : 1.­6.­1.­1004

  اندازه : 25.89 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • R5C833 card reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.11   انتشار : 3.­55.­01

  اندازه : 2.87 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Microsoft Dual Core CPU Hotfix Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Fingerprint and utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.26   انتشار : 1.­9.­2.­118

  اندازه : 46.61 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.28   انتشار : 1.­00.­0007

  اندازه : 2.97 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­1.­88

  اندازه : 745 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • YUAN_­MC872 TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.27   انتشار : 2.­3.­3.­23

  اندازه : 399 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.26   انتشار : 1.­00.­0009

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • YUAN_­MC872 TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.27   انتشار : 2.­3.­3.­23

  اندازه : 335 Kb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 7.­6.­0.­114

  اندازه : 28.94 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.26   انتشار : 6.­0.­1.­5672

  اندازه : 22.22 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Microsoft KB888111 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­0008

  اندازه : 11.44 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Azurewave_­AW-NE771 WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 7.­6.­1.­221

  اندازه : 15.37 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • UPEK Fingerprint درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.11   انتشار : 1.­2.­0.­190

  اندازه : 6.59 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 6.­0.­1.­5951

  اندازه : 38.91 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Intel 5300 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 12.­2.­0.­11

  اندازه : 34.63 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 14.­0.­1.­1

  اندازه : 30.39 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Microsoft KB951126 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.18   انتشار : KB951126

  اندازه : 13.38 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.34 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 12.­0.­5.­0

  اندازه : 7.47 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 3.­5

  اندازه : 24.39 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 12.­4.­1.­53

  اندازه : 2.72 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها