دانلود رایگان درایورهایASUS X5DAB

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5DAB در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Microsoft Dual Core CPU Hotfix Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  177 جستجوها
 • Azureware NE785 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.22   انتشار : 7.­7.­0.­233

  اندازه : 16.49 Mb   (ZIP)

  152 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  146 جستجوها
 • Battery Power HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  138 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.07   انتشار : 3.­0.­6

  اندازه : 3.99 Mb   (ZIP)

  132 جستجوها
 • ALCOR Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.03   انتشار : 1.­01.­0000.­00

  اندازه : 2.15 Mb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • AMD AHCI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 1.­2.­0.­144

  اندازه : 195 Kb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • Vibe Fun Center درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 2.­0.­6.­110

  اندازه : 6.02 Mb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • ASUS X5DAB BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 213

  اندازه : 785 Kb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 1.­0.­2

  اندازه : 8.02 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.53 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 7.­0.­5.­5

  اندازه : 6.88 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2011.09.07   انتشار : 3.­0.­6

  اندازه : 3.99 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.03   انتشار : 8.­662

  اندازه : 113.7 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Microsoft KB893803 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.17   انتشار : KB893803

  اندازه : 2.41 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • AMD AHCI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 1.­2.­0.­144

  اندازه : 170 Kb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 8.­631.­0.­0

  اندازه : 108.71 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Microsoft KB909667 HotFix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.24   انتشار : KB909667

  اندازه : 11.38 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­1.­19

  اندازه : 4.58 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.26   انتشار : 3.­0.­3

  اندازه : 3.69 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Suyin_­CN1316-S30B-MI03 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.26   انتشار : 6.­5801.­77.­007

  اندازه : 2.44 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 1.­00.­0017

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.24   انتشار : 1.­00.­0011

  اندازه : 8.69 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • ASUS X5DAB درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.01.15   انتشار : WALLPAPER

  اندازه : 664 Kb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • WALLPAPER درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.15   انتشار : ASUSWALLPAPER

  اندازه : 1.71 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 6.­5853.­77.­012

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • A System Restoring Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.05   انتشار : 1.­0.­7

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • AMD AHCI درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 1.­2.­0.­125

  اندازه : 172 Kb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­1.­19

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 957 Kb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.19   انتشار : 2.­0.­0008

  اندازه : 11.44 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • USB filter درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.02   انتشار : 1.­0.­7.­0031

  اندازه : 963 Kb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 920 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­0000

  اندازه : 325 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.11   انتشار : 1.­01.­0000.­00

  اندازه : 6.46 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Chicony_­CNF7129 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 61.­5.­200.­200

  اندازه : 746 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.01.15   انتشار : 6.­5853.­77.­12

  اندازه : 1.85 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 1043.­2.­15.­73

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Power4 Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.12   انتشار : 1.­1.­19

  اندازه : 4.59 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Suyin_­CN1316-S30B-MI0X_­CL Camera درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.16   انتشار : 6.­5805.­77.­009

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Suyin_­CN1316-S30B-MI0X_­CL Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.06.16   انتشار : 6.­5805.­77.­009

  اندازه : 3.4 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­0.­0005

  اندازه : 392 Kb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 1.­0.­2

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­0.­0053

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • VIA Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.08.17   انتشار : 6.­0.­1.­7133

  اندازه : 32.89 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 3.­0.­0020

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­15.­75

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.06.12   انتشار : 7.­0.­5.­3

  اندازه : 6.04 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 167 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 3.­0.­12

  اندازه : 1.17 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.16   انتشار : 8.­673.­0.­0

  اندازه : 116.58 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Azurewave_­AW-NE771 WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 7.­6.­1.­221

  اندازه : 15.37 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­0006

  اندازه : 6.12 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.10.08   انتشار : 7.­6.­0.­164

  اندازه : 27.13 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 1.­5.­17.­25482

  اندازه : 6.81 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • AW-NE785 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.11   انتشار : 7.­7.­0.­232

  اندازه : 20.78 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • USB Filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­0.­7.­0031

  اندازه : 4.47 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.01.15   انتشار : 1.­02.­0027

  اندازه : 14.47 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 1.­0.­0049

  اندازه : 2.18 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • VIA Audio درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.19   انتشار : 6.­0.­1.­7333

  اندازه : 28.35 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 7.­0.­5.­6

  اندازه : 6.61 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • CopyProtect Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 3.06 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Power4 Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.08.12   انتشار : 1.­1.­19

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.17   انتشار : 1.­02.­0027

  اندازه : 14.47 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Screen Saver درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.15   انتشار : 2.­0.­0008

  اندازه : 11.44 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • VIA Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 6.­0.­1.­7333

  اندازه : 28.35 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Realtek 8111C_­8111D Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.16   انتشار : 6.­223.­0525.­2009

  اندازه : 5.18 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Chicony CNF7129 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.08   انتشار : 61.­5.­200.­240

  اندازه : 699 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.29   انتشار : 1.­0.­0006

  اندازه : 6.67 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 5.­708.­1030.­2008

  اندازه : 4.49 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 1043.­2.­31.­102

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • AMD AHCI درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 1.­2.­0.­125

  اندازه : 200 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 3.07 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Microsoft KB888111 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.10.27   انتشار : 8.­610.­0.­0

  اندازه : 150.36 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.24   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 1.81 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 7.­0.­5.­5

  اندازه : 6.4 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 7.­0.­5.­6

  اندازه : 7.11 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها