دانلود رایگان درایورهایASUS X5DAF

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5DAF در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 1.77 Mb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.23   انتشار : 1.­1.­26

  اندازه : 4.77 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.06.12   انتشار : 7.­0.­5.­3

  اندازه : 6.04 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­15.­75

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.05   انتشار : 6.­2.­7600.­39

  اندازه : 588 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.03.16   انتشار : 6.­2.­7600.­0032

  اندازه : 443 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • CopyProtect Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 3.06 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • VIA Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 6.­0.­1.­7333

  اندازه : 28.35 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 1.­5.­17.­25482

  اندازه : 6.81 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 920 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • WLANA Azurewave NE771 and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 600 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 6.­5853.­77.­012

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 6.­2.­1.­500

  اندازه : 48.77 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 957 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 6.­5853.­77.­012

  اندازه : 1.74 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.88 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 8.­610.­0.­0

  اندازه : 150.48 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.28 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0007

  اندازه : 12.92 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Azurewave USB2.­0 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.03   انتشار : 5.­8.­53120.­202

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.17   انتشار : 1.­02.­0027

  اندازه : 14.47 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.16   انتشار : 8.­662.­0.­0

  اندازه : 113.92 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.03.16   انتشار : 61.­5.­200.­260

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.12   انتشار : 5.­8.­53120.­203

  اندازه : 3.38 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.16   انتشار : 61.­5.­200.­260

  اندازه : 1.49 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Adobe Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 9.­0.­1

  اندازه : 63.78 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.26 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • ASUS X5DAF BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.02.12   انتشار : 203

  اندازه : 768 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • ASUS X5DAF BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.04.14   انتشار : 207

  اندازه : 768 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­0006

  اندازه : 6.12 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Azurewave_­AW-GE780 WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 7.­6.­1.­221

  اندازه : 19.74 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.06.01   انتشار : 1.­01.­0000.­00

  اندازه : 6.46 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • VIA Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.04.06   انتشار : 6.­0.­1.­7333

  اندازه : 52.43 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Chicony_­CNF7129 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 61.­5.­200.­200

  اندازه : 746 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • ASUS X5DAF BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.07.30   انتشار : 213

  اندازه : 769 Kb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.16   انتشار : 6.­2.­7600.­0032

  اندازه : 586 Kb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.23   انتشار : 1.­1.­26

  اندازه : 5.5 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • ASUS X5DAF BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.06.11   انتشار : 211

  اندازه : 768 Kb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • USB Filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­0.­7.­0031

  اندازه : 4.47 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Power4Gear Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 372 Kb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 1.­00.­0017

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.05   انتشار : 6.­2.­7600.­39

  اندازه : 445 Kb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 5.­732.­0629.­2009

  اندازه : 4.91 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • AMD AHCI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 1.­2.­0.­144

  اندازه : 170 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 1.­0.­2

  اندازه : 8.02 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Azureware NE785 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.22   انتشار : 7.­7.­0.­233

  اندازه : 16.49 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 600 Kb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 1.46 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­0.­0053

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.41 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 6.­64.­1.­8

  اندازه : 8.28 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.12.08   انتشار : 6.­5801.­77.­007

  اندازه : 2.44 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­003.­0522.­2009

  اندازه : 5.14 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.01   انتشار : 2.­0.­0026

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.07   انتشار : 1.­0.­0050

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • WLANA Azurewave NE771 and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.12   انتشار : 5.­8.­53120.­203

  اندازه : 3.36 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.51 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 3.­0.­14

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­0000

  اندازه : 325 Kb   (ZIP)

  28 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­0.­0005

  اندازه : 392 Kb   (ZIP)

  26 جستجوها
 • AMD AHCI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 1.­2.­0.­144

  اندازه : 195 Kb   (ZIP)

  25 جستجوها
 • USB Filter درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 1.­0.­13.­88

  اندازه : 1.98 Mb   (ZIP)

  22 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها