دانلود رایگان درایورهایASUS X5DIE

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5DIE در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  134 جستجوها
 • WLANA Azurewave NE771 and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 600 Kb   (ZIP)

  112 جستجوها
 • ASUS X5DIE BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.01.21   انتشار : 207

  اندازه : 643 Kb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.23   انتشار : 1.­1.­26

  اندازه : 4.77 Mb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • Azurewave_­AM-VB008 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 11.­28.­2009.­1201

  اندازه : 13.09 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 600 Kb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.02   انتشار : 5.­8.­53120.­203

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.23   انتشار : 1.­1.­26

  اندازه : 5.5 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Azurewave_­AM-VB008 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.02   انتشار : 11.­28.­2009.­1201

  اندازه : 12.97 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • nVidia INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 5.­1.­2600.­170

  اندازه : 53.05 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 7.­31.­719.­001

  اندازه : 878 Kb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 3.­0.­14

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • AW-NE785 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.21   انتشار : 7.­7.­0.­267

  اندازه : 16.57 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.14   انتشار : 1.­1.­37

  اندازه : 4.83 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • nVidia INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.24   انتشار : 5.­1.­2600.­171

  اندازه : 63.36 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.14   انتشار : 1.­1.­37

  اندازه : 5.54 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 957 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.51 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 8.­16.­11.­8770

  اندازه : 89.52 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0007

  اندازه : 12.92 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.18   انتشار : 1.­0.­0001

  اندازه : 8.96 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 3.­0.­7.­1

  اندازه : 524 Kb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.05.25   انتشار : 5.­1.­2600.­171

  اندازه : 67.92 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 7.­31.­719.­001

  اندازه : 900 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Power4Gear Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.24   انتشار : 1.­1.­30

  اندازه : 5.52 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Azurewave_­AM-VB008 Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 11.­28.­2009.­1201

  اندازه : 13.07 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • ASUS X5DIE BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.04.09   انتشار : 211

  اندازه : 642 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • A System Restoring Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • ASUS X5DIE BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.01.11   انتشار : 205

  اندازه : 643 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • WLANA Azurewave NE771 and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 11.­30.­2010.­0108

  اندازه : 13.11 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 6.84 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.09   انتشار : 7.­005.­0730.­2009

  اندازه : 5.24 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 11.­30.­2010.­0108

  اندازه : 13.13 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­0001

  اندازه : 8.97 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.01.27   انتشار : 5.­10.­0.­5986

  اندازه : 35.9 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 1.46 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.34 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Realtek Audio Diver درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 6.­0.­1.­6010

  اندازه : 65.89 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.08 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.88 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.26 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Microsoft KB888111 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Adobe Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 9.­0.­1

  اندازه : 63.78 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 7.­31.­719.­001

  اندازه : 879 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.02   انتشار : 5.­5.­0.­7900

  اندازه : 102.48 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • nVidia High Definition Audio Device درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.02   انتشار : 5.­1.­2600.­161

  اندازه : 21.14 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.28 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 6.­2.­1.­500

  اندازه : 48.77 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.01   انتشار : 7.­0.­5.­5

  اندازه : 6.5 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • BT-183 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 7.­00.­05

  اندازه : 37.01 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0018

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.25   انتشار : 5.­1.­2600.­171

  اندازه : 71.12 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.01.27   انتشار : 1.­5.­17.­25482

  اندازه : 6.81 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.12   انتشار : 5.­8.­53120.­203

  اندازه : 3.36 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.18   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 372 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 1.­00.­0017

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Azurewave NE762 Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.01.05   انتشار : 1.­4.­7.­1

  اندازه : 614 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Azurewave_­AW-NE771 WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 7.­6.­1.­221

  اندازه : 15.37 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ASUS X5DIE BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.03.02   انتشار : 218

  اندازه : 642 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • nVidia INF Update درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 5.­1.­2600.­170

  اندازه : 50.01 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • BT-183 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 7.­00.­05

  اندازه : 35.02 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 8.­16.­11.­8770

  اندازه : 107.87 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 920 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 061.­005.­200.­300

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.12   انتشار : 5.­8.­53120.­203

  اندازه : 3.38 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • ASUS X5DIE BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.07.02   انتشار : 215

  اندازه : 642 Kb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 5.­732.­0629.­2009

  اندازه : 4.91 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • nVidia VGA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.05.20   انتشار : 6.­14.­11.­8836

  اندازه : 72.96 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • nVidia INF Update درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.03.24   انتشار : 5.­1.­2600.­171

  اندازه : 59.56 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 061.­005.­200.­300

  اندازه : 1.49 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • ASUS X5DIE BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.05.14   انتشار : 213

  اندازه : 642 Kb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.01   انتشار : 2.­0.­0026

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.02   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.5 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها