دانلود رایگان درایورهایASUS X5DIJ

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5DIJ در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Inf Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.13   انتشار : 9.­1.­0.­1014

  اندازه : 2.46 Mb   (ZIP)

  303 جستجوها
 • Atheros AR8121 Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.05.12   انتشار : 1.­0.­0.­33

  اندازه : 4.45 Mb   (ZIP)

  234 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.02   انتشار : 5.­5.­0.­7900

  اندازه : 102.48 Mb   (ZIP)

  219 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  205 جستجوها
 • AW-NB290 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 5.­30.­21.­0

  اندازه : 3.16 Mb   (ZIP)

  197 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­0025

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  191 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 7.09 Mb   (ZIP)

  189 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 408 Kb   (ZIP)

  187 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 6.­2.­1.­500

  اندازه : 48.77 Mb   (ZIP)

  182 جستجوها
 • Battery Power HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  180 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 320 Kb   (ZIP)

  177 جستجوها
 • AW-NE785 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 7.­7.­0.­331

  اندازه : 20.88 Mb   (ZIP)

  164 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 8.­15.­10.­1892

  اندازه : 24.45 Mb   (ZIP)

  160 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  157 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.16   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.8 Mb   (ZIP)

  153 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.54 Mb   (ZIP)

  152 جستجوها
 • ASUS X5DIJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.05.10   انتشار : 220

  اندازه : 635 Kb   (ZIP)

  145 جستجوها
 • AW-NE771/­GE780 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.08   انتشار : 7.­6.­1.­194

  اندازه : 19.85 Mb   (ZIP)

  139 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  135 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  130 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 3.­0.­6

  اندازه : 1.1 Mb   (ZIP)

  124 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.19   انتشار : 1.­1.­28

  اندازه : 5.48 Mb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • Atheros AR8121 Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 1.­0.­0.­43

  اندازه : 4.49 Mb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • P4GHybrid utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.05   انتشار : 1.­1.­10

  اندازه : 10.49 Mb   (ZIP)

  121 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 5.­8.­53120.­203

  اندازه : 3.38 Mb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 962 Kb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0052

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 8.­15.­10.­1892

  اندازه : 25.21 Mb   (ZIP)

  111 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.31   انتشار : 2.­0.­0008

  اندازه : 9.92 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 7.­15.­10.­1666

  اندازه : 20.91 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 1.­5.­17.­25482

  اندازه : 6.81 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • Microsoft KB896256 HotFix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB896256

  اندازه : 53.89 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • A System Restoring Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.05   انتشار : 1.­0.­7

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • AI Recovery(A system restoring) utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.19   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.05.12   انتشار : 2.­0.­0004

  اندازه : 399 Kb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • K40_­K50 SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.27   انتشار : 1.­02.­0025

  اندازه : 14.77 Mb   (RAR)

  104 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 167 Kb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • Net4 Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • Azureware NE785 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.22   انتشار : 7.­7.­0.­233

  اندازه : 16.49 Mb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.17   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 600 Kb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.16   انتشار : 1.­0.­0013

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • VIA Audio درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.27   انتشار : 6.­0.­01.­7033

  اندازه : 27 Mb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.14   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Microsoft HotFix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.01.05   انتشار : Q934428

  اندازه : 11.9 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 371 Kb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • ASUS X5DIJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.07.20   انتشار : 209

  اندازه : 657 Kb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­15.­75

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Microsoft KB893803 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.17   انتشار : KB893803

  اندازه : 2.41 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Intel VGA درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 8.­15.­10.­2021

  اندازه : 51.91 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.01   انتشار : 1.­3.­17.­25001

  اندازه : 6.85 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.41 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • ATK0100 ACPI درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 128 Kb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 3.­0.­15

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.19   انتشار : 1.­1.­28

  اندازه : 4.76 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • VIA Audio درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.19   انتشار : 6.­0.­1.­7333

  اندازه : 28.35 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Microsoft KB909667 HotFix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.24   انتشار : KB909667

  اندازه : 11.38 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 7.­0.­5.­1

  اندازه : 5.21 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.05.12   انتشار : 1.­0.­3

  اندازه : 7.66 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.18   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 7.11 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Azurewave NB290 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.11.19   انتشار : 5.­10.­105.­5

  اندازه : 953 Kb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Microsoft USB exclamation mark hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 925 Kb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.17   انتشار : 1.­1.­23

  اندازه : 4.62 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 7.­6.­1.­237

  اندازه : 19.98 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.29   انتشار : 1.­0.­0006

  اندازه : 6.67 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • ASUS X5DIJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 204

  اندازه : 624 Kb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 6.59 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.21   انتشار : 8.­9.­0.­1023

  اندازه : 313 Kb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.11   انتشار : 1.­01.­0000.­00

  اندازه : 6.46 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • AW-NE785 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.08   انتشار : 7.­7.­0.­199

  اندازه : 20.39 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 3.07 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.26   انتشار : 7.­6.­1.­244

  اندازه : 16.27 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.34 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 1043.­2.­15.­73

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • Microsoft Dual Core CPU Hotfix Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Microsoft KB888111 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.22   انتشار : 7.­0.­5.­2

  اندازه : 4.81 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Atheros Lan درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.11   انتشار : 1.­0.­0.­18

  اندازه : 157 Kb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 8.­8.­0.­1009

  اندازه : 370 Kb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Virtual Camera Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 1.­00.­0013

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • CopyProtect Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 3.06 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • AW-NB290 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 5.­30.­21.­0

  اندازه : 3.29 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها