دانلود رایگان درایورهایASUS X5DIN

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5DIN در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  267 جستجوها
 • Chicony CNF_­7129_­CL Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.27   انتشار : 061.­005.­200.­200

  اندازه : 746 Kb   (ZIP)

  156 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  134 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.06.12   انتشار : 7.­0.­5.­3

  اندازه : 6.04 Mb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0052

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  115 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 7.­0.­0005

  اندازه : 7.61 Mb   (ZIP)

  112 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.11   انتشار : 19.­12

  اندازه : 22.04 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • ASUS X5DIN BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.06.23   انتشار : 208

  اندازه : 574 Kb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 6.­5853.­77.­012

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 3.­0.­0020

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 6.59 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 1.­0.­3

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • K40IN SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.05.11   انتشار : 1.­02.­0025

  اندازه : 14.8 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.13   انتشار : 5.­714.­0122.­2009

  اندازه : 4.85 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.26   انتشار : 7.­6.­1.­244

  اندازه : 16.27 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • AW-NE785 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.11   انتشار : 7.­7.­0.­232

  اندازه : 20.78 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.05.11   انتشار : 19.­12

  اندازه : 21.15 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • AW-NB290 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 5.­30.­21.­0

  اندازه : 3.16 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­15.­75

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • ASUS X5DIN BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.12.10   انتشار : 220

  اندازه : 570 Kb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.24   انتشار : 7.­15.­11.­8586

  اندازه : 90.01 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Suyin CN1316-S30B-MI03_­CL Camera درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.11   انتشار : 6.­5801.­77.­007

  اندازه : 3.34 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.05.30   انتشار : 1043.­2.­15.­101

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Chicony CNF_­7129_­CL Camera درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.27   انتشار : 061.­005.­200.­200

  اندازه : 1.4 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Azureware NE785 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.22   انتشار : 7.­7.­0.­233

  اندازه : 16.49 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0018

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ASUS X5DIN BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 213

  اندازه : 597 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 7.­0.­5.­6

  اندازه : 6.61 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 1.­00.­0011

  اندازه : 8.69 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • nVidia INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 15.­46

  اندازه : 50.28 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 1.­0.­17

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.06   انتشار : 3.­0.­9

  اندازه : 1.13 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • NVIDIA VGA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.06.30   انتشار : 6.­14.­11.­8574

  اندازه : 64.5 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Chicony_­CNF7246 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.06.01   انتشار : 061.­005.­200.­240

  اندازه : 745 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • D-MAX GD-1408 Camera درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.06   انتشار : 7.­11.­719.­001

  اندازه : 4.74 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.24   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.51 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • ASUS X5DIN BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.07.22   انتشار : 223

  اندازه : 568 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Microsoft KB909667 HotFix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.24   انتشار : KB909667

  اندازه : 11.38 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 3.­0.­12

  اندازه : 1.17 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.06.30   انتشار : 5.­10.­0.­5817

  اندازه : 30.32 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 6.­0.­1.­5938

  اندازه : 74.02 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 957 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.06.01   انتشار : 3.­0.­8

  اندازه : 1.12 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 7.09 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­0040

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Realtek Audio with SRS Premium Sound درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.24   انتشار : 6.­0.­1.­5904

  اندازه : 45.27 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • nVidia INF Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.06.12   انتشار : 19.­12

  اندازه : 21.14 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.12.08   انتشار : 6.­5801.­77.­007

  اندازه : 2.44 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 920 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • ASUS X5DIN BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.01.21   انتشار : 221

  اندازه : 570 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.11.17   انتشار : 7.­11.­719.­002

  اندازه : 4.76 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Microsoft KB888111 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.18   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 372 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 1.­5.­17.­25482

  اندازه : 6.81 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • ASUS X5DIN BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 217

  اندازه : 570 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.09   انتشار : 7.­005.­0730.­2009

  اندازه : 5.24 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 1.77 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­0006

  اندازه : 6.12 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 1.­0.­0051

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.13   انتشار : 7.­0.­0003

  اندازه : 7.55 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • nVidia INF Update درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 15.­46

  اندازه : 47.29 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 167 Kb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.34 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 7.­0.­5.­6

  اندازه : 7.11 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Power4 Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.08.12   انتشار : 1.­1.­19

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.29   انتشار : 6.­0.­1.­5938

  اندازه : 47.5 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • ASUS X5DIN BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.06.29   انتشار : 211

  اندازه : 597 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • AW-NE771/­GE780 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.08   انتشار : 7.­6.­1.­194

  اندازه : 19.85 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0013

  اندازه : 8.76 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.06.01   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 7.66 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 6.­5853.­77.­012

  اندازه : 1.74 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • ASUS X5DIN BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 222

  اندازه : 570 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • A System Restoring Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­1.­24

  اندازه : 4.62 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.31   انتشار : 2.­0.­0008

  اندازه : 9.92 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Power4 Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.12   انتشار : 1.­1.­19

  اندازه : 4.59 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­1.­24

  اندازه : 3.95 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 600 Kb   (ZIP)

  40 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها