دانلود رایگان درایورهایASUS X5DIP

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5DIP در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0052

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  147 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 3.­0.­12

  اندازه : 1.17 Mb   (ZIP)

  143 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  122 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 600 Kb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­1.­24

  اندازه : 3.95 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 6.­5853.­22.­012

  اندازه : 1.74 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • A System Restoring Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.12   انتشار : 5.­8.­53120.­203

  اندازه : 3.36 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 962 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.15   انتشار : 6.­2.­1.­800

  اندازه : 57.71 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­15.­75

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • ASUS X5DIP BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.02   انتشار : 2.­30.­1

  اندازه : 349 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0013

  اندازه : 8.76 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.03.16   انتشار : 6.­2.­7600.­0032

  اندازه : 443 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.09   انتشار : 1.­1.­36

  اندازه : 5.53 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 6.59 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.41 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • nVidia INF Update درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 15.­46

  اندازه : 47.29 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.03.16   انتشار : 7.­11.­719.­001

  اندازه : 5.08 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.15   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 2.3 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­0040

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.16   انتشار : 6.­2.­7600.­0032

  اندازه : 586 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Adobe Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 9.­0.­1

  اندازه : 63.78 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.17   انتشار : 3.­0.­16

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 1.­0.­0021

  اندازه : 2.59 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 920 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.13   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 1.8 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 1.­5.­17.­25482

  اندازه : 6.81 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.17   انتشار : 7.­0.­5.­11

  اندازه : 6.88 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 8.­16.­11.­8881

  اندازه : 74.09 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 7.­31.­719.­001

  اندازه : 879 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.03.16   انتشار : 6.­5853.­77.­012

  اندازه : 1.91 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.17   انتشار : 7.­0.­5.­11

  اندازه : 5.85 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0018

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.51 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 1.­0.­0020

  اندازه : 4.19 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 8.­0.­0.­219

  اندازه : 598 Kb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 061.­005.­200.­300

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.16   انتشار : 6.­5853.­77.­012

  اندازه : 1.93 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 7.­31.­719.­001

  اندازه : 900 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • ASUS X5DIP BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.06.22   انتشار : 203

  اندازه : 569 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­1.­24

  اندازه : 4.62 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.16   انتشار : 7.­11.­719.­001

  اندازه : 5.1 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.09   انتشار : 7.­005.­0730.­2009

  اندازه : 5.24 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • AW-NB290 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 5.­30.­21.­0

  اندازه : 3.16 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.01   انتشار : 6.­0.­1.­6110

  اندازه : 75.18 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 7.09 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­0006

  اندازه : 6.12 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 8.­16.­11.­8881

  اندازه : 92.61 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 925 Kb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 061.­005.­200.­300

  اندازه : 1.49 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • AW-NB290 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 5.­30.­21.­0

  اندازه : 3.29 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 6.­5853.­22.­012

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 957 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 1.­0.­3

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 8.­0.­0.­219

  اندازه : 647 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 408 Kb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • ASUS X5DIP BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.04.12   انتشار : 202

  اندازه : 568 Kb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.12   انتشار : 5.­8.­53120.­203

  اندازه : 3.38 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • AFLASH2 Utility درایور

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.14   انتشار : 3.­03

  اندازه : 18 Kb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 6.84 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.09   انتشار : 1.­1.­36

  اندازه : 4.83 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 6.­0.­1.­5938

  اندازه : 74.02 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • nVidia INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 15.­46

  اندازه : 50.28 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها