دانلود رایگان درایورهایASUS X5JIJ

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5JIJ در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.88 Mb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • Atheros Lan درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.11   انتشار : 1.­0.­0.­18

  اندازه : 157 Kb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • Azurewave NE785 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.07   انتشار : 7.­7.­0.­329

  اندازه : 16.62 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Adobe Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 9.­0.­1

  اندازه : 63.78 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 925 Kb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 408 Kb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Azurewave AM-VB008 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.10.28   انتشار : 0011.­0016.­2009.­1021

  اندازه : 12.89 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • AW-NE785 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.15   انتشار : 8.­0.­0.­196

  اندازه : 20.21 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0018

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.21   انتشار : 1.­41.­2009.­0304

  اندازه : 12.69 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.26 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.21   انتشار : 1.­41.­2009.­0304

  اندازه : 12.71 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.18   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 372 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 6.­14.­10.­5102

  اندازه : 13.51 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 3.­0.­15

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.08 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 1.46 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.34 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.13   انتشار : 9.­1.­0.­1014

  اندازه : 2.46 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 6.59 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.12   انتشار : 5.­8.­53120.­203

  اندازه : 3.36 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­0025

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • VIA Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 6.­0.­1.­7333

  اندازه : 28.35 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Atheros Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.10.28   انتشار : 1.­0.­0.­37

  اندازه : 4.49 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 6.59 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 1.­5.­17.­25482

  اندازه : 6.81 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Azurewave AM-VB008 Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 0011.­0015.­2009.­1002

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.21   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­0006

  اندازه : 6.12 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Azurewave AM-VB008 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 0011.­0015.­2009.­1002

  اندازه : 13.01 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 7.09 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • CopyProtect Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 3.06 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Intel VGA درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 8.­15.­10.­2021

  اندازه : 50.74 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.21   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.54 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 6.84 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.26   انتشار : 7.­6.­1.­244

  اندازه : 16.27 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0052

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.28 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­15.­75

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.19   انتشار : 1.­1.­28

  اندازه : 5.48 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.12   انتشار : 5.­8.­53120.­203

  اندازه : 3.38 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Intel VGA درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 8.­15.­10.­2021

  اندازه : 51.91 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Yota Access WiMAX Wireless Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 1.­2.­0

  اندازه : 11.33 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.05.30   انتشار : 1043.­2.­15.­101

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 320 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • ASUS X5JIJ درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­2

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 962 Kb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • ASUS X5JIJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.03.10   انتشار : 206

  اندازه : 633 Kb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 8.­9.­0.­1023

  اندازه : 548 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 9.­1.­1.­1025

  اندازه : 2.32 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Atheros Lan درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.11   انتشار : 1.­0.­0.­18

  اندازه : 181 Kb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 408 Kb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 371 Kb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Aflash2 Utility درایور

  برای : Windows XP, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.07   انتشار : 3.­01

  اندازه : 17 Kb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • ASUS X5JIJ BIOS

  برای : Windows XP, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.07   انتشار : 2.­29.­0

  اندازه : 529 Kb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 1.­1.­22

  اندازه : 3.94 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • ASUS X5JIJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.09.22   انتشار : 201

  اندازه : 633 Kb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 1.­1.­22

  اندازه : 4.61 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 8.­9.­0.­1023

  اندازه : 500 Kb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.19   انتشار : 1.­1.­28

  اندازه : 4.76 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 3.­0.­11

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • Yota Access WiMAX Wireless Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 1.­2.­0

  اندازه : 10.11 Mb   (ZIP)

  28 جستجوها
 • VIA Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.10.28   انتشار : 6.­0.­01.­7033

  اندازه : 27 Mb   (ZIP)

  24 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها