دانلود رایگان درایورهایASUS X5MTK

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5MTK در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.30   انتشار : 1.­1.­1

  اندازه : 16.18 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • ASUS X5MTK BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.01.20   انتشار : 206

  اندازه : 1.31 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 1.­2.­1.­269

  اندازه : 210 Kb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.10   انتشار : 2.­0.­8.­8

  اندازه : 5.1 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.16   انتشار : 9.­2.­0.­458

  اندازه : 15.87 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • ASUS X5MTK BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.01.20   انتشار : 205

  اندازه : 1.31 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­0.­4

  اندازه : 8.71 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.29   انتشار : 1.­0.­24

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.05   انتشار : 7.­4.­0.­90

  اندازه : 171.29 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.26   انتشار : 7.­0.­5.­16

  اندازه : 6.88 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • FaceLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.26   انتشار : 1.­0.­0012

  اندازه : 7.5 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Instant Connect درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.21   انتشار : 1.­2.­2

  اندازه : 6.73 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.01   انتشار : 6.­4.­0.­2400

  اندازه : 157.73 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.22   انتشار : 1.­0.­6.­8053

  اندازه : 6.07 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 3.­4.­117.­01527

  اندازه : 9.01 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.01.10   انتشار : 3.­0.­25

  اندازه : 4.04 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 1.­2.­0117.­08443

  اندازه : 8.05 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.03   انتشار : 2.­3.­3.­41

  اندازه : 662 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 11.­5.­2.­1

  اندازه : 65.52 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ASUS X5MTK BIOS

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.05   انتشار : 2.­31.­1

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Atheros Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 10.­0.­0.­205

  اندازه : 35.42 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 1.­0.­0.­5

  اندازه : 155 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.22   انتشار : 2.­3.­3.­51

  اندازه : 5.1 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.01   انتشار : 1.­02.­0037

  اندازه : 13.68 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • USB Filter درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.17   انتشار : 1.­0.­15.­94

  اندازه : 1.98 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Tutor درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.02.01   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 22.55 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2012.03.01   انتشار : 3.­1.­2

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • AI Recovery Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.02   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 4.3 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 8.­982.­7.­0000

  اندازه : 209 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 6.­0.­1.­6738

  اندازه : 105.52 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • MyBitCast درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.19   انتشار : 1.­0.­0.­4

  اندازه : 730 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.01.10   انتشار : 3.­0.­28

  اندازه : 25.18 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.12   انتشار : 6.­0.­1.­6505

  اندازه : 105.52 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­0.­35

  اندازه : 9.45 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.29   انتشار : 1.­03.­0004

  اندازه : 15.43 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 3.­1.­7

  اندازه : 25.3 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 2.­1.­0.­7

  اندازه : 5.65 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ASUS X5MTK درایور

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­41.­1

  اندازه : 365 Kb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Enable ASUS OSD درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­0

  اندازه : 37 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 167 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, Mac OS X

  منتشر شده ها : 2012.03.15   انتشار : 1.­0.­24

  اندازه : 5.12 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 8.­0.­0.­206

  اندازه : 180.24 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.13   انتشار : 1.­0.­0014

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.01   انتشار : 8.­901.­3.­4000

  اندازه : 173.87 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 1.­0.­0023

  اندازه : 11.46 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.12   انتشار : 1.­1.­50

  اندازه : 12.42 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 3.­1.­9

  اندازه : 8.2 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • TV Tuner درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.30   انتشار : 1.­0.­6.­8038

  اندازه : 1.28 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • AMD System Monitor درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.11   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 955 Kb   (ZIP)

  27 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها