دانلود رایگان درایورهایASUS X5PSJ

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5PSJ در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Enable ASUS OSD درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­0

  اندازه : 37 Kb   (ZIP)

  201 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 11.­5.­0.­1207

  اندازه : 490 Kb   (ZIP)

  164 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 15.­3.­6.­0

  اندازه : 43.63 Mb   (ZIP)

  144 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.06.10   انتشار : 6.­14.­10.­5361

  اندازه : 23.16 Mb   (ZIP)

  136 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 3.­0.­19

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  133 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.09   انتشار : 8.­17.­12.­6883

  اندازه : 118.36 Mb   (ZIP)

  131 جستجوها
 • Fresco USB3.­0 درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­5.­73.­0

  اندازه : 5.57 Mb   (ZIP)

  122 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­0.­35

  اندازه : 9.45 Mb   (ZIP)

  122 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • The Turbo Boost application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 1.­0.­400.­4

  اندازه : 17.54 Mb   (ZIP)

  117 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.19   انتشار : 8.­0.­5.­3

  اندازه : 11.15 Mb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • Scene Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 1.­0.­0006

  اندازه : 2.21 Mb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­0.­0.­5

  اندازه : 133 Kb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.12   انتشار : 8.­17.­12.­6883

  اندازه : 156.21 Mb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.17   انتشار : 1.­0.­21

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.11.08   انتشار : 9.­17.­10.­2867

  اندازه : 109.12 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 2.­6.­1209.­0268

  اندازه : 37.47 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.11   انتشار : 15.­2.­16.­1

  اندازه : 38.79 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.02   انتشار : 5.­5.­0.­7900

  اندازه : 102.48 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 9.­17.­10.­2867

  اندازه : 277.11 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • ASUS X5PSJ BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 2.­31.­0

  اندازه : 356 Kb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Azurewave NE785 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 627 Kb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • ASUS X5PSJ BIOS

  برای : Windows XP, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.02   انتشار : 2.­31.­1

  اندازه : 356 Kb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 9.­18.­13.­0614

  اندازه : 236.17 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.20   انتشار : 3.­4.­117.­01527

  اندازه : 9.01 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • RainbowPeak WiFi with Cliffside Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.05.05   انتشار : 14.­0.­0.­113

  اندازه : 42.62 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.30   انتشار : 1.­1.­1

  اندازه : 16.18 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • RainbowPeak BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.04.07   انتشار : 1.­0.­67.­20474

  اندازه : 37.19 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.05.16   انتشار : 9.­2.­0.­1015

  اندازه : 4.94 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 41.57 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Azurewave NB037 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.15   انتشار : 9.­0.­0.­222

  اندازه : 62.31 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.27   انتشار : 7.­7.­0.­481

  اندازه : 606 Kb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.29   انتشار : 1.­1.­43

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 6.­0.­1.­6294

  اندازه : 81.62 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.13   انتشار : 1.­0.­14

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.05   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 52.13 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.03.15   انتشار : 6.­2.­5.­500

  اندازه : 58.18 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.10   انتشار : 7.­2.­0.­65

  اندازه : 99.91 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 2.­1.­0.­7

  اندازه : 5.65 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Trusted Plat درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 3.­70.­2281.­00

  اندازه : 60.19 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 7.­0.­0.­1118

  اندازه : 175 Kb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • ASUS X5PSJ BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 2.­31.­0

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.11   انتشار : 1.­0.­16

  اندازه : 4.24 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.28   انتشار : 1.­1.­0.­0157

  اندازه : 6.9 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Intel(R) WiFifamily WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.01   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 46.2 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 6.­0.­1.­6728

  اندازه : 114.89 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.17   انتشار : 8.­0.­5.­3

  اندازه : 9.32 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.01   انتشار : 2.­0.­0026

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.27   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • ASUS X5PSJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.06.13   انتشار : 209

  اندازه : 1.34 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 9.­3.­0.­1021

  اندازه : 2.89 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Rainbow Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.12   انتشار : 1.­0.­78.­20535

  اندازه : 77.39 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • SecureDelete Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.17   انتشار : 1.­0.­0006

  اندازه : 10.07 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.15   انتشار : 7.­0.­0.­1118

  اندازه : 196 Kb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Trusted Plat درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.14   انتشار : 3.­70.­2281.­00

  اندازه : 60.19 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 1.­0.­0022

  اندازه : 11.43 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 1.­02.­0033

  اندازه : 13 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 8.­1.­0.­1252

  اندازه : 54.48 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­6.­1209.­0268

  اندازه : 38.6 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Realtek Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 6.­1.­7600.­10001

  اندازه : 6.86 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Life Frame3 Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 3.­1.­9

  اندازه : 25.3 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.19   انتشار : 8.­0.­5.­0

  اندازه : 11.17 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Atheros BlueTooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 8.­0.­0.­210

  اندازه : 181.63 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • ASUS X5PSJ درایور

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 2.­41.­1

  اندازه : 365 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.28   انتشار : 1.­03.­0005

  اندازه : 15.43 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 15.­2.­8.­0

  اندازه : 38.61 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.01   انتشار : 7.­0.­0.­1118

  اندازه : 196 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.08   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.07   انتشار : 1.­02.­0033

  اندازه : 13 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 16.­2.­10.­5

  اندازه : 130.87 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 3.­0.­19

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 15.­3.­6.­0

  اندازه : 43.63 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • SceneSwitch درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.26   انتشار : 1.­0.­0006

  اندازه : 2.21 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.06.10   انتشار : 1.­02.­0030

  اندازه : 14.49 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.30   انتشار : 2.­1.­3

  اندازه : 10.61 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Infineon Trusted Plat درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.11.01   انتشار : 4.­3.­000.­3137

  اندازه : 33.56 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 6.­2.­5.­500

  اندازه : 58.07 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ASUS X5PSJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.07.13   انتشار : 311

  اندازه : 1.37 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.19   انتشار : 1.­0.­400.­4

  اندازه : 17.54 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ASUS X5PSJ BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.08.24   انتشار : 302

  اندازه : 1.36 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 13.­1.­3.­0

  اندازه : 56.16 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.22   انتشار : 2.­3.­3.­51

  اندازه : 5.1 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.03.09   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.02   انتشار : 6.­0.­1.­6373

  اندازه : 86.12 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.29   انتشار : 9.­18.­13.­0614

  اندازه : 182.21 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 8.­003.­0730.­2012

  اندازه : 5.57 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 3.­1.­9

  اندازه : 8.2 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 8.­17.­12.­6686

  اندازه : 155.48 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها