دانلود رایگان درایورهایASUS X5RE

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X5RE در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.04   انتشار : 6.­2.­1202.­26

  اندازه : 11.15 Mb   (ZIP)

  188 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.27   انتشار : 1.­0.­10

  اندازه : 967 Kb   (ZIP)

  160 جستجوها
 • Intel Wireless Display Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.20   انتشار : 2.­1.­41.­0

  اندازه : 131.01 Mb   (ZIP)

  158 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  144 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.02   انتشار : 6.­5.­1035.­26

  اندازه : 52.67 Mb   (ZIP)

  143 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 10.­5.­0.­1026

  اندازه : 449 Kb   (ZIP)

  122 جستجوها
 • USB Charger Plus درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.02   انتشار : 2.­0.­2

  اندازه : 5.85 Mb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 15.­2.­16.­1

  اندازه : 38.79 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • USB Charger Plus درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.19   انتشار : 2.­0.­3

  اندازه : 5.86 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.22   انتشار : 3.­0.­19

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Scene Switch Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.23   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 2.23 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Azurewave NB037 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.16   انتشار : 9.­0.­0.­222

  اندازه : 124.62 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : KB978535

  اندازه : 233 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Virtual Camera Utility (The Camera must be installed.­) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.17   انتشار : 1.­0.­21

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.26   انتشار : 8.­15.­10.­2405

  اندازه : 66.33 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.26   انتشار : 8.­15.­10.­2405

  اندازه : 81.78 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Aflash2 Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.24   انتشار : 3.­12

  اندازه : 19 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.17   انتشار : 7.­0.­0.­1144

  اندازه : 11.82 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ASUS X5RE BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.06.13   انتشار : 208

  اندازه : 1.05 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 167 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.04   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 3.92 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : KB2482122

  اندازه : 730 Kb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.11   انتشار : KB2502789

  اندازه : 762 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Intel Wireless Display Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.13   انتشار : 2.­1.­35.­0

  اندازه : 133.32 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.12   انتشار : 7.­4.­0.­40

  اندازه : 197.46 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • SecureDelete Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.21   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 10.16 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.14   انتشار : 6.­0.­1.­6373

  اندازه : 86.12 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.11   انتشار : 6.­0.­1.­6348

  اندازه : 83.49 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : KB982018

  اندازه : 3.2 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.13   انتشار : 9.­2.­0.­419

  اندازه : 21.5 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.26   انتشار : 3.­0.­3

  اندازه : 3.69 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • ASUS X5RE BIOS

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.05   انتشار : 2.­31.­1

  اندازه : 357 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.08   انتشار : 1.­02.­0033

  اندازه : 13.01 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Athros LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.26   انتشار : 1.­0.­2.­43

  اندازه : 238 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Alcor Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 1.­2.­0117.­08443

  اندازه : 8.05 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • WebCam Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.13   انتشار : 3.­0.­22

  اندازه : 21.23 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.07   انتشار : 6.­1.­1020.­26

  اندازه : 10.91 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 8.­15.­10.­2321

  اندازه : 81.77 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 6.­2.­5.­600

  اندازه : 55.61 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.30   انتشار : 1.­5.­3.­1

  اندازه : 7.52 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.13   انتشار : 7.­2.­0.­65

  اندازه : 99.9 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.27   انتشار : 1.­0.­0010

  اندازه : 7.84 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Intel(R) WiFifamily WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.27   انتشار : 14.­0.­2.­2

  اندازه : 97.45 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.22   انتشار : 6.­0.­1.­6383

  اندازه : 95.06 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • ASUS X5RE BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.08.12   انتشار : 211

  اندازه : 1.05 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.06   انتشار : 9.­0.­0.­222_­7.­2.­0.­45

  اندازه : 139.59 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • ExpresssGate Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.12   انتشار : 2.­6.­23.­124

  اندازه : 446.66 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.27   انتشار : 1.­1.­45

  اندازه : 10.59 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.01   انتشار : 9.­2.­0.­1021

  اندازه : 2.53 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.01   انتشار : KB974476

  اندازه : 507 Kb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Intel Wireless Display Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.10   انتشار : 2.­1.­39.­0

  اندازه : 133.36 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 1.­1.­0.­0157

  اندازه : 6.85 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.01   انتشار : KB975599

  اندازه : 205 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.30   انتشار : 15.­3.­6.­0

  اندازه : 43.63 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.23   انتشار : 1.­1.­44

  اندازه : 10.6 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : KB981208

  اندازه : 1.17 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Intel BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 1.­1.­0.­0537

  اندازه : 38.71 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.01   انتشار : KB978258

  اندازه : 507 Kb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Intel(R) WiFifamily WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 14.­1.­1.­3

  اندازه : 52.14 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.13   انتشار : 1.­0.­14

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.25   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 7.34 Mb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.21   انتشار : 1.­12.­9.­0

  اندازه : 3.41 Mb   (ZIP)

  26 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.19   انتشار : 8.­0.­5.­3

  اندازه : 11.15 Mb   (ZIP)

  25 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.13   انتشار : 1.­1.­0

  اندازه : 16.19 Mb   (ZIP)

  22 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها