دانلود رایگان درایورهایASUS X61GX

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X61GX در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.02   انتشار : 2.­0.­0007

  اندازه : 11.44 Mb   (ZIP)

  140 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.28   انتشار : 1.­00.­0007

  اندازه : 2.97 Mb   (ZIP)

  137 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 3.­6

  اندازه : 31.83 Mb   (ZIP)

  132 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 8.­0.­0.­197

  اندازه : 633 Kb   (ZIP)

  127 جستجوها
 • Alcor Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­4.­1217.­35202

  اندازه : 6.82 Mb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­15.­75

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 7.­6.­0.­114

  اندازه : 28.94 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • Multiple Processors HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.02   انتشار : 3.­0.­10

  اندازه : 21.25 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 116 Kb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • ASUS X61GX BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.06.05   انتشار : 213

  اندازه : 735 Kb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • D-Max_­GD-8Axx Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.26   انتشار : 6.­11.­200.­006

  اندازه : 4.88 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.07   انتشار : 5.­2.­800

  اندازه : 57.28 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0007

  اندازه : 12.92 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 8.­0.­0.­197

  اندازه : 585 Kb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 8.­15.­11.­8669

  اندازه : 76.48 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Power4Gear eXtreme Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 24.57 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­1.­88

  اندازه : 745 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.12.11   انتشار : 6.­14.­11.­7658

  اندازه : 77.56 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • AW-GE780 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.19   انتشار : 7.­4.­2.­75

  اندازه : 13.72 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Battery Power HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.12.05   انتشار : 1.­0.­0044

  اندازه : 2.19 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­0006

  اندازه : 6.12 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.03   انتشار : 7.­11.­200.­001

  اندازه : 4.9 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­15.­66

  اندازه : 117 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.10.27   انتشار : 0.­8.­8.­6

  اندازه : 163.17 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.12.11   انتشار : 7.­15.­11.­7658

  اندازه : 150.34 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • CopyProtect Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 3.06 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 6.­5801.­22.­007

  اندازه : 2.51 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • PowerForPhone Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.02.27   انتشار : 1.­0.­0.­17

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 14.­0.­1.­1

  اندازه : 30.39 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : 67.­8.­6.­0

  اندازه : 699 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 2.­2.­95.­1

  اندازه : 717 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.12.05   انتشار : 1.­02.­0022

  اندازه : 14.77 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Microsoft KB896256 HotFix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB896256

  اندازه : 53.89 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • nVidia INF Update درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.03   انتشار : 15.­38

  اندازه : 37.82 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Microsoft USB exclamation mark hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 11.­2.­2.­0

  اندازه : 6.24 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 371 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ALCOR Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.03   انتشار : 1.­01.­0000.­00

  اندازه : 2.15 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 4.14 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • nVidia INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.03   انتشار : 15.­38

  اندازه : 40.91 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 2.­2.­95.­1

  اندازه : 762 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Suyin_­CN1316 Camera درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.10.30   انتشار : 6.­5801.­22.­005

  اندازه : 3.39 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 3.­6

  اندازه : 25.83 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.22   انتشار : 5.­10.­0.­5735

  اندازه : 29.98 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­02.­20

  اندازه : 15.85 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­1.­88

  اندازه : 714 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ALCOR Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­01.­0000.­00

  اندازه : 2.15 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • ASUS X61GX BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.02.10   انتشار : 211

  اندازه : 734 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • ATK0100 ACPI درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 128 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.03   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.51 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • D-MAX Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.03   انتشار : 7.­11.­200.­001

  اندازه : 4.92 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 1.­0.­0005

  اندازه : 6.45 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Wireless Switch Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Microsoft KB888111 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­5

  اندازه : 55.12 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 6.­0.­1.­5939

  اندازه : 39.02 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Chicony_­CNF7129 Camera درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.10.24   انتشار : 61.­5.­200.­190

  اندازه : 1.5 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 3.­0.­202

  اندازه : 39.09 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • AW-BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.25   انتشار : 5.­5.­0.­3200

  اندازه : 121.85 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Microsoft Dual Core CPU Hotfix Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Microsoft KB893803 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.17   انتشار : KB893803

  اندازه : 2.41 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • System Monitor Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 3.­0.­0041

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.18   انتشار : 1.­00.­0011

  اندازه : 1.77 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 1.­0.­0017

  اندازه : 2.96 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • nVidia INF Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.12.11   انتشار : 19.­07

  اندازه : 51.07 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­1.­88.­0

  اندازه : 711 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­0.­0053

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.09   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 10.71 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.05.12   انتشار : 19.­07

  اندازه : 51.06 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­0025

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 61.­005.­200.­270

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 10.­1.­8.­0

  اندازه : 11.51 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 6.­64.­1.­8

  اندازه : 8.28 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  42 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها