دانلود رایگان درایورهایASUS X61Q

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X61Q در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.12   انتشار : 7.­0.­0002

  اندازه : 7.28 Mb   (ZIP)

  170 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­0008

  اندازه : 11.44 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 8.79 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • Intel Cantiga Express Chipset Family درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.13   انتشار : 6.­14.­10.­5016

  اندازه : 20.02 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • 4965AGN WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 11.­5.­1.­15

  اندازه : 34.85 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 6.­64.­1.­8

  اندازه : 8.28 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Chicony_­CNF7129 Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 061.­005.­200.­210

  اندازه : 748 Kb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Virtual Camera Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 1.­00.­0013

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 11.­2.­2.­0

  اندازه : 6.24 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • RICOH card reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : 1.­01.­0000.­00

  اندازه : 2.14 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 6.­5801.­22.­007

  اندازه : 2.51 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 7.­15.­10.­1637

  اندازه : 20.86 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­15.­66

  اندازه : 117 Kb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.24   انتشار : 7.­6.­1.­149

  اندازه : 27.52 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • 4965AGN WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 11.­5.­1.­15

  اندازه : 40.02 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • AW-BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.25   انتشار : 5.­5.­0.­3200

  اندازه : 121.85 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 1.­0.­2

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Suyin_­CN1316_­CN2015 Camera درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.05   انتشار : 6.­5801.­22.­6

  اندازه : 3.53 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Microsoft KB888111 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 3.­0.­0015

  اندازه : 19.8 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 1.­0.­0047

  اندازه : 2.21 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.09   انتشار : 1.­0.­0046

  اندازه : 2.2 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • AW-NE785 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.08   انتشار : 7.­7.­0.­199

  اندازه : 20.39 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 1.­0.­0005

  اندازه : 6.45 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 2.­1.­88.­0

  اندازه : 764 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ATK MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.29   انتشار : 2.­0.­0001

  اندازه : 399 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Splendid Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.13   انتشار : 1.­02.­0025

  اندازه : 14.8 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.12.18   انتشار : 9.­0.­0.­1011

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 167 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 1.­0.­2

  اندازه : 8.02 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Intel 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 12.­2.­0.­11

  اندازه : 34.63 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Atheros AR8132 LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.07.13   انتشار : 1.­0.­0.­16

  اندازه : 4.47 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.06.29   انتشار : 5.­10.­0.­5780

  اندازه : 30.35 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.31   انتشار : 2.­0.­0008

  اندازه : 9.92 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ATK MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.29   انتشار : 2.­0.­0001

  اندازه : 0 b   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 2.­0.­24

  اندازه : 8.13 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 1.­0.­0009

  اندازه : 3 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.18   انتشار : 12.­0.­0.­82

  اندازه : 31.87 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • P4GHybrid utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.05   انتشار : 1.­1.­10

  اندازه : 15.16 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • ALCOR Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.03   انتشار : 1.­01.­0000.­00

  اندازه : 2.15 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • ASUS X61Q BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.04.17   انتشار : 211

  اندازه : 586 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.14   انتشار : 1.­00.­0007

  اندازه : 10.95 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • ASUS X61Q BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.03.13   انتشار : 210

  اندازه : 585 Kb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.07   انتشار : 5.­2.­800

  اندازه : 57.28 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.05.30   انتشار : 1043.­2.­15.­101

  اندازه : 92 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 11.­2.­2.­0

  اندازه : 11.89 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Inf Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 8.­7.­0.­1007

  اندازه : 2.07 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Splendid Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 1.­02.­0023

  اندازه : 14.8 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 6.­0.­1.­5730

  اندازه : 28.75 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.18   انتشار : 1.­0.­5.­11

  اندازه : 295.09 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • P4GHybrid utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.05   انتشار : 1.­1.­10

  اندازه : 10.49 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­1.­88.­0

  اندازه : 711 Kb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.24   انتشار : 8.­1.­0.­1001

  اندازه : 279 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Intel WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.18   انتشار : 12.­0.­0.­82

  اندازه : 36.79 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Chicony_­CNF7129 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 61.­005.­200.­210

  اندازه : 1.51 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Suyin_­CN1314 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : 6.­5801.­22.­6

  اندازه : 3.39 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.24   انتشار : 8.­1.­0.­1001

  اندازه : 329 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Atheros Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.31   انتشار : 1.­0.­0.­5

  اندازه : 4.48 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.05   انتشار : 1.­0.­13

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.05   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 2.­0.­0002

  اندازه : 399 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.12.23   انتشار : 1.­0.­0045

  اندازه : 2.2 Mb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.10.08   انتشار : 7.­6.­0.­164

  اندازه : 27.13 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.02.18   انتشار : 1.­0.­5.­9

  اندازه : 307.13 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 2.­1.­88.­0

  اندازه : 748 Kb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 7.­15.­10.­1637

  اندازه : 20.01 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها