دانلود رایگان درایورهایASUS X61SL

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X61SL در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.14   انتشار : 1.­0.­1

  اندازه : 7.83 Mb   (ZIP)

  250 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  146 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  128 جستجوها
 • BT-183 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 7.­00.­05

  اندازه : 37.01 Mb   (ZIP)

  125 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • Azurewave_­AW-NE771 WLAN and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 7.­6.­1.­221

  اندازه : 15.37 Mb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­15.­66

  اندازه : 117 Kb   (ZIP)

  117 جستجوها
 • ATK Hotkey UTILITY درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.26   انتشار : V1.­0.­0044

  اندازه : 2.19 Mb   (ZIP)

  112 جستجوها
 • AW-BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.25   انتشار : 5.­5.­0.­3200

  اندازه : 121.85 Mb   (ZIP)

  111 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.28   انتشار : 1.­02.­0021

  اندازه : 15.85 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 8.­561.­0.­0

  اندازه : 112.09 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • KB filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 116 Kb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 6.­5801.­22.­007

  اندازه : 2.51 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • AW-NE785 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 8.­0.­0.­197

  اندازه : 30.97 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 6.­5853.­22.­012

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.09   انتشار : 8.­0.­0.­197

  اندازه : 30.97 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Alcor Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­4.­1217.­35202

  اندازه : 6.82 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Microsoft KB896256 HotFix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB896256

  اندازه : 53.89 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 10.­1.­8.­0

  اندازه : 11.51 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0007

  اندازه : 12.92 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Microsoft Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.22   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 61.­005.­200.­270

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Multiple Processors HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • ASUS NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • ATK MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.07   انتشار : 2.­0.­0000

  اندازه : 325 Kb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • CopyProtect Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 3.06 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • ASUS X61SL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.02.03   انتشار : 209

  اندازه : 681 Kb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Azurewave BT250-253 BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.07   انتشار : 5.­2.­800

  اندازه : 57.28 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.02   انتشار : 6.­0.­1.­5667

  اندازه : 22.18 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Chicony CNF7129 Camera درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 61.­005.­200.­210

  اندازه : 1.51 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • ATK MEDIA Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 2.­0.­0001

  اندازه : 399 Kb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.08   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 24.57 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • TOUCHPAD extra (Support numeric touchpad) درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.21   انتشار : 1.­08.­012

  اندازه : 968 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 1.­0.­3.­2

  اندازه : 289.53 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ASUS ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 6.­64.­1.­8

  اندازه : 8.28 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • AW-GE780 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.19   انتشار : 7.­4.­2.­75

  اندازه : 13.72 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 7.­6.­0.­114

  اندازه : 28.94 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 3.­6

  اندازه : 25.83 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­0.­0053

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.12   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­15.­75

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.02.18   انتشار : 1.­0.­5.­9

  اندازه : 307.13 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ALCOR Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­01.­0000.­00

  اندازه : 2.15 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­00.­0034

  اندازه : 5.59 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­1.­88

  اندازه : 714 Kb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Power4Gear eXtreme Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 24.57 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 1.­0.­0017

  اندازه : 2.96 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­02.­20

  اندازه : 15.85 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • ASUS IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 3.­6

  اندازه : 31.83 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • AFLASH2 Utility for DOS BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.06.05  

  اندازه : 17 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Touchpad Extra درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.17   انتشار : 1.­08.­012

  اندازه : 965 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 408 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ASUS X61SL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.02.04   انتشار : 205

  اندازه : 681 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 2.­0.­1039.­1110

  اندازه : 4.95 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.22   انتشار : 8.­593

  اندازه : 157.61 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 12.­0.­5.­0

  اندازه : 7.47 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.02   انتشار : 3.­0.­10

  اندازه : 21.25 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • ASUS Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.14   انتشار : 1.­00.­0007

  اندازه : 10.95 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility for WIN XP درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : V2.­0.­22

  اندازه : 8.13 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.04.22   انتشار : 5.­10.­0.­5735

  اندازه : 29.98 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.29   انتشار : 1.­0.­0006

  اندازه : 6.67 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Battery Power HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 1.­0.­2

  اندازه : 8.02 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 11.­2.­2.­0

  اندازه : 6.24 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.29   انتشار : 7.­0.­0001

  اندازه : 6.85 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • POWER4 GEAR eXtreme Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.09   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 10.71 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • ATK ACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 8.­650.­0.­0

  اندازه : 115.17 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • RICOH card reader درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : 1.­01.­0000.­00

  اندازه : 2.14 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ASUS X61SL BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.09.07  

  اندازه : 591 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 1.­0.­0011

  اندازه : 1.76 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • SIS Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 2.­0.­1039.­1660

  اندازه : 4.95 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.16   انتشار : 6.­5801.­22.­007

  اندازه : 3.39 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Microsoft KB893803 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.17   انتشار : KB893803

  اندازه : 2.41 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 8.­551.­0.­0

  اندازه : 165.68 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­1.­88

  اندازه : 745 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • SUYIN Camera درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.16   انتشار : 6.­5801.­22.­007

  اندازه : 3.39 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • KB filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 14.­0.­1.­1

  اندازه : 30.39 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Microsoft KB951126 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.18   انتشار : KB951126

  اندازه : 13.38 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • ASUS X61SL BIOS

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.22   انتشار : 2.­25

  اندازه : 1.24 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • BT-183 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 7.­00.­05

  اندازه : 35.02 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • BT-253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها