دانلود رایگان درایورهایASUS X64DA

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X64DA در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.19   انتشار : 1.­0.­0004

  اندازه : 9.26 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.23   انتشار : 5.­8.­54000.­207

  اندازه : 3.38 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.29   انتشار : 9.­0.­0.­222_­BT_­V7.­2.­0

  اندازه : 144.24 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • ASUS X64DA BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.16   انتشار : 2.­30.­2

  اندازه : 354 Kb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.23   انتشار : 5.­8.­54000.­207

  اندازه : 3.4 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 7.­0.­5.­12

  اندازه : 5.85 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 1.­0.­0021

  اندازه : 2.59 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 5.­8.­54000.­205

  اندازه : 3.44 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.21   انتشار : 3.­0.­17

  اندازه : 1.25 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.06   انتشار : 9.­0.­0.­208_­BT_­V7.­1.­0

  اندازه : 146.77 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • AMD INF Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.12   انتشار : 1.­2.­0.­164

  اندازه : 202 Kb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Realtek SRS Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.14   انتشار : 6.­0.­1.­6057

  اندازه : 68.86 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • AMD High Definition Audio Device درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.09   انتشار : 7.­11.­0.­7705

  اندازه : 214 Kb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ASUS X64DA BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.09.24   انتشار : 208

  اندازه : 1.21 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.13   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 1.8 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • ASUS X64DA BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.02   انتشار : 2.­30.­1

  اندازه : 349 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • AMD NB Filter درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.15   انتشار : 1.­3.­0.­49

  اندازه : 149 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • AMD NB Filter درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.15   انتشار : 1.­3.­0.­49

  اندازه : 128 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.17   انتشار : 3.­0.­16

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.06   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 1.8 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.30   انتشار : 1.­0.­0005

  اندازه : 8.92 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Atheros LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 1.­0.­0.­27

  اندازه : 208 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.15   انتشار : 9.­0.­0.­202

  اندازه : 146.94 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ExpresssGate Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.15   انتشار : 1.­4.­10.­1

  اندازه : 295.91 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 627 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.11   انتشار : 6.­3.­0.­2600

  اندازه : 63.27 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Atheros Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 1.­0.­0.­27

  اندازه : 182 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.14   انتشار : 1.­1.­37

  اندازه : 4.83 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Realtek SRS Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.14   انتشار : 6.­0.­1.­6103

  اندازه : 75.28 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • USB Filter درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.17   انتشار : 1.­0.­15.­94

  اندازه : 1.98 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.30   انتشار : 5.­8.­54000.­207

  اندازه : 3.4 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Azurewave NB290 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.11   انتشار : 5.­60.­180.­11

  اندازه : 3.39 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.15   انتشار : 1.­6.­17.­25401

  اندازه : 6.73 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • AMD INF Update درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.12   انتشار : 1.­2.­0.­164

  اندازه : 175 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 5.­8.­54000.­205

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Aflash2 Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.24   انتشار : 3.­12

  اندازه : 19 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Azurewave BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 6.­2.­5.­600

  اندازه : 55.61 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.03.15   انتشار : 2.­103.­13.­5

  اندازه : 732 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Adobe Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 9.­0.­1

  اندازه : 63.78 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.30   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.51 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 6.84 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • AMD Graphics &­ INF Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.12   انتشار : 8.­722.­0.­0

  اندازه : 126.4 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 962 Kb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.14   انتشار : 7.­0.­5.­12

  اندازه : 6.88 Mb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • AMD High Definition Audio Device درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.09   انتشار : 7.­11.­0.­7705

  اندازه : 184 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Azurewave NB290 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.11   انتشار : 5.­60.­180.­11

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.14   انتشار : 1.­1.­37

  اندازه : 5.54 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Azurewave Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.11.30   انتشار : 5.­8.­54000.­207

  اندازه : 3.38 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 925 Kb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 8.­0.­0.­316

  اندازه : 680 Kb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.15   انتشار : 1.­0.­9

  اندازه : 2.3 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.15   انتشار : 2.­103.­13.­5

  اندازه : 753 Kb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • ASUS X64DA BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.08.27   انتشار : 207

  اندازه : 1.21 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها