دانلود رایگان درایورهایASUS X64Jv

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X64Jv در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 600 Kb   (ZIP)

  155 جستجوها
 • Adobe Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 9.­0.­1

  اندازه : 63.78 Mb   (ZIP)

  134 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 1.46 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­1.­27

  اندازه : 4.77 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • CopyProtect Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 3.06 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.28 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • AW-NB290 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 5.­30.­21.­0

  اندازه : 3.16 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • ASUS X64Jv BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.01.07   انتشار : 222

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Intel(R) 6200 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.22   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 73.68 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • ASUS X64Jv BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.02.16   انتشار : 224

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • BT-183 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 7.­00.­05

  اندازه : 35.02 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Realtek Audio Diver درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.04   انتشار : 6.­0.­1.­6000

  اندازه : 61.62 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.29   انتشار : 1.­0.­115.­11

  اندازه : 14.47 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • A System Restoring Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.05   انتشار : 1.­0.­7

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 6.84 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 9.­5.­6.­1001

  اندازه : 442 Kb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • ASUS X64Jv BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.07.15   انتشار : 219

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Intel(R) 6250 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.22   انتشار : 5.­2.­32.­3

  اندازه : 9.54 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • ASUS X64Jv BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.08.06   انتشار : 220

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Yuan TV Tuner MC872-1D درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 2.­3.­3.­32

  اندازه : 921 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.09.20   انتشار : 8.­17.­12.­5942

  اندازه : 116.45 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.12   انتشار : 8.­17.­12.­6883

  اندازه : 156.21 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 13.­2.­0.­30

  اندازه : 41.68 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.12   انتشار : 12.­5.­0.­59

  اندازه : 3.84 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 957 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 9.­5.­6.­1001

  اندازه : 379 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Intel(R)_­Management_­Engine_­Interface درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 6.­0.­0.­1179

  اندازه : 6.01 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­1.­27

  اندازه : 5.49 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.51 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Azurewave AM-2S002_­CL Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 5.­8.­54000.­1

  اندازه : 1.84 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • IntelR INF Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.18   انتشار : 9.­1.­1.­1023

  اندازه : 2.32 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Azurewave AM-2S002_­CL Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 5.­8.­54000.­1

  اندازه : 1.86 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.26   انتشار : 8.­15.­10.­2405

  اندازه : 81.78 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 1.­1.­30

  اندازه : 4.78 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­5.­0.­59

  اندازه : 3.2 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Yuan TV Tuner MC872-1D درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 2.­3.­3.­32

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 3.­0.­12

  اندازه : 1.17 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Atheros Lan درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.06   انتشار : 1.­0.­0.­14

  اندازه : 170 Kb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Intel(R) 6200 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.18   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 68.89 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.51 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.23   انتشار : 8.­15.­10.­2125

  اندازه : 38.14 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • ATKACPI and hotkey-related utilities درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.18   انتشار : 1.­0.­0001

  اندازه : 8.96 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 1.­5.­17.­25482

  اندازه : 6.81 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Atheros Lan درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.06   انتشار : 1.­0.­0.­14

  اندازه : 195 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.88 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.23   انتشار : 8.­15.­10.­2125

  اندازه : 40.18 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.15   انتشار : 2.­103.­13.­5

  اندازه : 753 Kb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 920 Kb   (ZIP)

  40 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.06   انتشار : 8.­17.­12.­5741

  اندازه : 126.45 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.26   انتشار : 8.­15.­10.­2405

  اندازه : 66.33 Mb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • AW-NB290 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 5.­30.­21.­0

  اندازه : 3.29 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 13.­2.­0.­30

  اندازه : 47.73 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.03.15   انتشار : 2.­103.­13.­5

  اندازه : 732 Kb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • ExpresssGate Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 1.­2.­13.­37

  اندازه : 310.18 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.12   انتشار : 12.­5.­0.­59

  اندازه : 3.28 Mb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • ASUS X64Jv BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.06.28   انتشار : 217

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • BT-183 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 7.­00.­05

  اندازه : 37.01 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.09.20   انتشار : 8.­17.­12.­5942

  اندازه : 150.46 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.19   انتشار : 1.­0.­17.­0

  اندازه : 6.73 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 12.­5.­0.­59

  اندازه : 3.73 Mb   (ZIP)

  31 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  30 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.08.06   انتشار : 8.­17.­12.­5741

  اندازه : 91.3 Mb   (ZIP)

  28 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.24   انتشار : 1.­1.­30

  اندازه : 5.52 Mb   (ZIP)

  27 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها